Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.05.2009

Orzecznictwo: Umowa zawarta z nierezydentem i obowiązek poboru zaliczek

Z uzasadnienia: Warto podkreślić natomiast, że wbrew wnoszącemu skargę kasacyjną, istotą zmiany przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957; dalej: ustawa zmieniająca) nie było określenie zobowiązania podatkowego poprzez wskazanie konkretnych świadczeń (usług), których świadczenie przez podmiot z siedzibą poza terytorium Polski rodziłoby obowiązek podatkowy. Pomimo w.w. zmiany katalog świadczeń zawarty w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., nie ma bowiem nadal charakteru zamkniętego, o czym świadczy użycie zwrotu "oraz świadczeń o podobnym charakterze".

Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2007 r. o sygn. I SA/Gd 118/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku - na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: P.p.s.a.) - oddalił skargę L. S.A. z siedzibą w G. (dalej: Spółka) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 12 lipca 2005 r., nr <...>, w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Uzasadniając wyrok WSA w Gdańsku podał, że pismem z dnia 21 lutego 2005 r. Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów z tytułu świadczenia usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny. Wg stanu faktycznego zawartego we wniosku, Spółka zawarła z osobą prawną z siedzibą w Hong Kongu umowę o świadczenie usług, na podstawie której podmiot zagraniczny zobowiązał się świadczyć na rzecz Spółki wszelkie czynności związane z zakupem towarów handlowych na terenie Chin i innych państw Dalekiego Wschodu, w tym w szczególności zobowiązał się do: (1) wyszukiwania i pozyskiwania dostawców towarów leżących w polu bezpośredniego zainteresowania Spółki, (2) prowadzenia negocjacji handlowych z dostawcami zagranicznymi Spółki, (3) rozmów dotyczących reklamacji importowanych przez Spółkę towarów i zobowiązań gwarancyjnych udzielonych Spółce przez dostawców gwarancyjnych, (4) spotkań w fabrykach będących dostawcami towaru dla Spółki, (5) negocjacji cen z dostawcami towarów dla Spółki, (6) przeprowadzania losowej kontroli towarów zamówionych przez Spółkę, (7) podejmowania wszelkich działań niezbędnych do zapewnienia terminowości dostaw towarów zamówionych przez Spółkę, (8) poszukiwania nowych materiałów, (9) poszukiwania nowych, dobrych i konkurencyjnych producentów akcesoriów (worki foliowe, metki, etykiety drukowane), przekazywania Spółce wszelkich informacji dotyczących sposobu realizacji zamówionych towarów w tym w szczególności dotyczących zmian w terminach dostaw, wadach jakościowych i ilościowych. Podmiot w Hong Kongu wszystkie powierzone mu czynności wykonuje w ramach przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą wyłącznie na terenie Hong Kongu, Chin oraz państw Dalekiego Wschodu, a Spółka za czynności wykonane przez niego dokonuje zapłaty zgodnie z warunkami określonymi w umowie o świadczeniu usług. Zapłata następuje z Polski na rachunek bankowy firmy prowadzony w Hong Kongu.

Urząd Statystyczny w L. Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych zakwalifikował czynności wykonywane przez zagraniczny podmiot jako czynności należące do grupowania PKWiU 74.87.14-00.00, tj. usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny z wyłączeniem wyceny nieruchomości. Zdaniem Spółki, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej: u.p.d.o.p.), nie ma ona obowiązku pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego od zapłaty za opisane wyżej usługi, wykonywane za pomocą przedsiębiorstwa działającego wyłącznie na terytorium Chin i innych państw Dalekiego Wschodu przez osobę prawną z siedzibą w Hong Kongu.

Postanowieniem z dnia 9 maja 2005 r. Naczelnik <...> Urzędu Skarbowego w G. uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

W wyniku wniesionego przez Spółkę zażalenia na w.w. postanowienie, decyzją z dnia 12 lipca 2005 r. Dyrektor IS, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej: O.p.), utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji.

Powołując art. 21 u.p.d.o.p., organ odwoławczy wskazał, że z dniem 1 stycznia 2003 r., obok wcześniej wymienionych w tym artykule należności, dopisane zostały w pkt 2a należności z tytułu innych niż wymienione w pkt 1 i 2 świadczeń o charakterze niematerialnym, a od 1 stycznia 2004 r. art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. uległ zmianie. Do transakcji z podmiotem mającym siedzibę w Hong Kongu wprost ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., gdyż brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przychody podmiotu świadczącego usługi na rzecz Spółki powstały na terenie Polski, gdyż decydujące znaczenie ma miejsce osiągania dochodów, a nie kwestia miejsca świadczenia usługi (art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p.). Opinia Urzędu Statystycznego w L. nie przesądza, że "usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości", swym charakterem nie są podobne do świadczeń i usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. Wg PKWiU, świadczenia wprost wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. (poza gwarancjami i poręczeniami), podobnie jak "usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z włączeniem wyceny nieruchomości", mieszczą się w sekcji: K - usługi związane z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej w dziale 74 - usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostałe. Reasumując, uznano, że "usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z włączeniem wyceny nieruchomości" mieszczą się w dyspozycji przedmiotowej art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p.

Wnosząc skargę do WSA w Gdańsku, Spółka wniosła o uchylenie decyzji Dyrektora IS z dnia 12 lipca 2005 r., zarzucając naruszenie art. 3 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. Uzasadniając skargę, powtórzono zarzuty zażalenia i wskazano, że do dochodów uzyskiwanych przez zagraniczny podmiot z tytułu usług pośrednictwa świadczonych wyłącznie na terenie Chin nie ma zastosowania art. 3 ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. Organy podatkowe błędnie zakwalifikowały usługi pośrednictwa komercyjnego jako usługi podobne do usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., bowiem katalog art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. ma charakter zamknięty.

Odpowiadając na skargę, Dyrektor IS wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Oddalając skargę, WSA w Gdańsku stwierdził, że efekt świadczonych usług wykorzystywany jest przez Spółkę w Polsce do podejmowania stosownych decyzji inwestycyjnych (usługi wykonywane przez "T." Ltd z siedzibą w Hong Kongu (dalej: firma z Hong Kongu) na rzecz Spółki mają na celu realizację wszelkich czynności związanych z zakupem przez skarżącą na terenie Chin i innych państw Dalekiego Wschodu towarów handlowych wykorzystywanych w produkcji), co przesądza, że dochód z wykonania tych usług został osiągnięty na terytorium Polski. Organy podatkowe trafnie zatem przyjęły, że w rozpoznawanej sprawie ma zastosowanie instytucja ograniczonego obowiązku podatkowego.

Podniesiono, że o możliwości zaklasyfikowania usługi do świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym wystarczające jest stwierdzenie, że usługa jest świadczeniem o podobnym charakterze do świadczeń wymienionych przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. Organy podatkowe trafnie przyporządkowały usługi świadczone przez firmę z Hong Kongu na rzecz Spółki do kategorii usług o charakterze podobnym do usług wymienionych przez ustawodawcę w treści art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. Złożony charakter usług wykonywanych na rzecz Spółki odpowiada charakterowi usług wymienionych w w.w. przepisie, jak chociażby usług doradczych, czy usług badania rynku. Sklasyfikowanie usług świadczonych na rzecz Spółki przez Urząd Statystyczny do grupowania PKWiU 74.87.14-00.00 tj.: "usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny z wyłączeniem wyceny nieruchomości" nie przesądza, że w swym charakterze nie są one podobne do usług wymienionych w innych grupowaniach PKWiU. WSA nie zgodził ze stanowiskiem, że gdyby ustawodawca zamierzał opodatkować przychody z tytułu usług pośrednictwa komercyjnego, to wymieniłby je w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., gdyż oprócz usług wymienionych w tym przepisie, objęto obowiązkiem podatkowym także inne usługi o charakterze podobnym. Przy czym wszystkie świadczenia wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. mają charakter niematerialny, podobnie jak usługi pośrednictwa, co potwierdza, że usługi świadczone na rzecz Spółki przez firmę z Hong Kongu w swym charakterze podobne są do świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p.

Skargę kasacyjną od w.w. wyroku WSA w Gdańsku do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosła Spółka (reprezentowana przez pełnomocnika - radcę prawnego), zaskarżając ten wyrok w całości.

Zaskarżonemu wyrokowi (powołując art. 176 w związku z art. 174 pkt 2 P.p.s.a.) zarzucono mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów postępowania: (1) art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1269; dalej: P.u.s.a.) oraz art. 3 § 1 i 2 pkt 1, art. 141 § 4, art. 145 § 1 pkt 1 lit. c/, art. 151 P.p.s.a., poprzez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych sprawy, jak również nieprawidłowe ustalenie stanu faktycznego sprawy, poprzez: (a) nieustalenie przez WSA, że efektem (skutkiem) usług pośrednictwa, świadczonych przez agenta zakupu (podmiotu działającego na zlecenie kupującego) jest doprowadzenie do zawarcia umów sprzedaży towarów; (b) nieustalenie przez WSA, że miejscem wystąpienia określonego skutku (efektu) umowy pośrednictwa jest miejsce zawarcia umów sprzedaży towarów, tj. miejsce wystąpienia skutku (efektu) wykonania przedmiotu umowy pośrednictwa; (c) ustalenie przez WSA w sposób błędny, że czynności faktyczne składające się na przedmiot świadczeń usługi pośrednictwa są tożsame z efektem (skutkiem) usług pośrednictwa, podczas gdy w rzeczywistości czynności faktyczne składające się na przedmiot usługi pośrednictwa są wykonywane jedynie w celu wystąpienia zamierzonego efektu (celu) usług pośrednictwa, a zatem nie stanowią efektu (skutku) usług pośrednictwa; (d) nieustalenie przez WSA, co jest efektem (skutkiem) usług pośrednictwa świadczonych przez firmę z Hong Kongu na rzecz Spółki; (e) ustalenie przez WSA w sposób błędny, że miejsce wystąpienia określonego skutku (efektu) usług pośrednictwa świadczonych przez firmę z Hong Kongu na rzecz Spółki występuje na terytorium Polski, podczas gdy w rzeczywistości efekt (skutek) ten występuje jedynie w Chinach; (f) ustalenie przez WSA w sposób błędny, że Spółka eksploatuje skutki (efekty) usług pośrednictwa świadczonych przez firmę z Hong Kongu, poprzez podejmowanie decyzji do dokonywania zakupu określonych towarów, pomimo że w zaskarżonym wyroku w ogóle nie wskazano, jaki jest efekt usług pośrednictwa świadczonych przez firmę z Hong Kongu na rzecz Spółki i pomimo że efektem usług pośrednictwa jest doprowadzenie do zawarcia umów sprzedaży, a zatem jest to efekt występujący po momencie podjęcia decyzji o zakupie określonych towarów; (g) ustalenie przez WSA w sposób błędny, że wskutek wykonania przez firmę z Hong Kongu usług dokładnie opisanych we wniosku Spółki z dnia 21 lutego 2005 r. o wydanie pisemnej interpretacji, powstają jakiekolwiek efekty mające zdolność do ich wykorzystywania przez Spółkę na terytorium Polski, (h) ustalenie przez WSA w sposób błędny, że efekty usług wykonanych przez firmę z Hong Kongu na rzecz Spółki dokładnie opisanych w w.w. wniosku są wykorzystywane przez Spółkę na obszarze Polski; (...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »