Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.04.2009

Orzecznictwo: Jaka stawka VAT przy budowie infrastruktury towarzyszącej

Z uzasadnienia: "Przechodząc w tym stanie rzeczy do oceny tegoż, merytorycznego, stanowiska Sądu I instancji odnotować należy, że dano w nim wyraz przekonaniu, iż pojęcie "związku pomiędzy robotami budowlano-montażowymi oraz remontami i robotami konserwacyjnymi a budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą", który, po myśli art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) u.p.t.u., pozwala zastosować preferencyjną stawkę podatkową, należy rozumieć szeroko. Stanowisko takie nie jest zresztą odosobnione czego przykładem może być wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 08.07.2008 r., sygn. I FSK 871/07. Wydaje się ono jednak nie trafione bowiem nie uwzględnia ono celu, dla którego owe unormowanie zostało przyjęte. Tymczasem owo ratio legis sprowadza się do udzielenia przejściowej ochrony, polegającej na obniżeniu stawki podatku, tym osobom (podmiotom) inwestującym w budownictwo mieszkaniowe, by nie ponosili oni w związku z przystąpieniem Polski do Wspólnoty Europejskiej zbyt dużych kosztów swoich inwestycji mieszkaniowych."

Wyrokiem z dnia 11.05.2007 r., sygn. I SA/Bk 184/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił zaskarżone przez "A." z o.o. w H. postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 31.07.2006 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Powyższy wyrok Sąd wydał na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez organy podatkowe. W tych ramach stwierdzono, że w dniu 25.04.2006 r. skarżąca spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania art. 146 ust 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej "u.p.t.u." przewidującym w powiązaniu z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a (do dnia 31.12.2007 r.) opodatkowanie preferencyjną stawką podatku (7%) robót budowlano-montażowych, rozumianych jako roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej, oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowymi i infrastrukturą towarzyszącą. We wniosku skarżąca spółka podał, iż wygrała przetarg na zadanie: "Budowa nawierzchni ulicy M. i S. w Białymstoku ", gdzie zamawiający (Prezydent Miasta Białegostoku) określił przedmiot zadania jako "ulica służąca obsłudze komunikacyjnej przyległej zabudowy mieszkaniowej". Zdaniem wnioskodawcy do wykonanych robót, polegających na wymianie nawierzchni i kanalizacji ściekowej należy zastosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług (7%).

Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w postanowieniu z dnia 09.05.2006 r. uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W ocenie organu pierwszej instancji do stanu faktycznego podanego we wniosku nie znajdzie zastosowanie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. „a” u.p.t.u., albowiem stawka preferencyjna określona w tym przepisie ma zastosowanie jedynie do remontu dróg wewnętrznych. Natomiast remont drogi publicznej, w tym gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej powinien być opodatkowany stawką podstawową (22%). W rozpatrywany przypadku remontowane ulice były drogami gminnymi.

Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku, po rozpoznaniu zażalenia strony skarżącej, podzielił pogląd organu pierwszej instancji i postanowieniem z dnia 31.07.2006 r. na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) - zwanej dalej "popsa" utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Organ odwoławczy podkreślił, że w art. 146 ust. 3 u.p.t.u. ustawodawca nie wskazał, jakie kategorie dróg stanowią infrastrukturę związaną z budownictwem mieszkaniowym. Niemniej jednak w ocenie tegoż organu o związku z budownictwem mieszkaniowym danej drogi można mówić jedynie gdy inwestycje na drodze mają na celu urządzenie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego. Fakt usytuowania wzdłuż remontowanej drogi budynków mieszkalnych nie przesądza, zdaniem organu, o zaklasyfikowaniu danych robót na drodze jako robót budowlanych dotyczących inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej, o których mowa w art. 146 ust. 2 u.p.t.u. Jednocześnie organ wyraził pogląd, że roboty budowlane na drogach gminnych, które są elementem szeroko rozumianego układu komunikacyjnego, zawsze będą opodatkowane stawką podstawową (22%).

W skardze do Sądu administracyjnego skarżący wniósł o uchylenie postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku, wskazując na naruszenie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. „a” i ust 3 u.p.t.u. oraz naruszenie art. 121, art. 122 Ordynacji podatkowej.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku wniósł o jej oddalenie, podtrzymując w całości swoje stanowisko.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. "a" ustawy z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej "popsa" uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku.

W ocenie Sądu organ odwoławczy naruszył art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. "a" w zw. z ust 2 i 3 u.p.t.u. ograniczając możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej jedynie do robót odbywających się na drogach wewnętrznych (osiedlowych) i to tylko wtedy gdy stanowią "integralną część zadania inwestycyjnego". Zdaniem Sądu organy obu instancji pominęły fakt, że ustawodawca w art. 146 ust 3 u.p.t.u. nie oznaczył, jakie kategorie dróg wchodzą w zakres pojęcia "urządzenia i zagospodarowania terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego". Sąd podkreślił, że dla zastosowania stawki preferencyjnej ważne jest, aby remont (modernizacja) danej drogi była związana z obiektami budownictwa mieszkaniowego i infrastrukturą towarzyszącą. Sąd zaakcentował, że ustawa nie określa również, o jaki "związek" robót z obiektami budownictwa mieszkaniowego i infrastrukturą towarzyszącą chodzi, jednak nie uznał za trafne stanowisko organów, które dla zastosowania art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. "a" u.p.t.u. przyjęły, że pod pojęciem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu należy rozumieć drogi wewnętrzne, o ile stanowią one integralną część zadania inwestycyjnego. W ten sposób Sąd zanegował również pogląd, że roboty budowlane na drogach gminnych, które są elementem szeroko rozumianego układu komunikacyjnego, zawsze będą opodatkowane stawką podstawową (22%).

W drugiej części uzasadnienia Sąd stwierdził również, że organ odwoławczy naruszył zasadę prawdy obiektywnej oraz art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej, albowiem w uzasadnieniu decyzji nie odniósł się do przedłożonego przez skarżącą spółkę pisma Urzędu Miejskiego w Białymstoku z dnia 16.05.2006 r., w którego treści podmiot zlecający roboty skarżącej spółce zakwalifikował je jako realizację infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Powyższy wyrok zaskarżony został skargą kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku, w której wniesiono o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie o jego uchylenie i oddalenie skargi oraz o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego, zarzucając w petitum skargi:

  •   na podstawie art. 174 pkt 1 popsa naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 146 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 146 ust. 2 u.p.t.u. przez przyjęcie, że w stosunku do drogi (robót budowlano-montażowych dotyczących dróg), niezależnie od jej kategorii, może zostać zastosowana stawka podatku 7%, o ile spełnia ona przesłankę określoną w art. 146 ust. 3 u.p.t.u., tj. związania z obiektami budownictwa mieszkaniowego, w sytuacji gdy droga niezależnie od kategorii musi być elementem urządzania i zagospodarowania terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, aby mogła mieć zastosowanie preferencyjna stawka podatku VAT określona w art. 146 ust. 1 pkt 2 u.p.t....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »