Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.03.2009

Orzecznictwo: Gdy zadeklarowalismy i zapłaciliśmy za dużo

Z uzasadnienia: "Trafnie przyjął sąd pierwszej instancji, że na skutek wydania ostatecznych decyzji określających podatnikowi inaczej zobowiązanie podatkowe niż zadeklarowano, kwoty wykazane w deklaracjach przestały być należne w deklarowanych wysokościach a zaczęły być należne w wysokościach orzeczonych (a contrario art. 45 ust. 6 updof i art. 10 ust. 2 ustawy o VAT). Decyzje wymiarowe organów podatkowych określiły wysokość zobowiązań w obu podatkach w prawidłowych wysokościach. Ponieważ kwoty wynikające z decyzji wymiarowych były niższe od tych zadeklarowanych przez podatnika, różnice tych kwot przestały być należne i stosownie do art. 76 § 1 o.p. podlegały -jako nadpłacone w części zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, a w pozostałej części zwrotowi z urzędu."

Wyrokiem z 5 czerwca 2007 r., I SA/Bd 164/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Jerzego M... na decyzję Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 stycznia 2007 r., nr PB2/4117-135/06, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku z 11 października 2006 r., Nr KP-8204-1/06, w przedmiocie odmowy wypłacenia odsetek od dokonanego zwrotu podatku od towarów i usług oraz od dokonanego zwrotu nadpłaty podatku dochodowego.

Rozstrzygnięcie to zapadło w następującym, przyjętym przez sąd pierwszej instancji stanie faktycznym: decyzją z 18 lipca 2006 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy określił wysokość dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2000 r. w kwocie 20.348,41 zł. Z decyzji tej wynika, że nie wystąpiło zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r., podczas gdy w zeznaniu rocznym zadeklarowano należny podatek w kwocie 567.340,40 zł, wykazano wpłaty podatku w wysokości 4.021,90 zł, a faktycznie stanowiły one kwotę 4.363,88 zł. Natomiast drugą decyzją z 18 lipca 2006 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy określił w podatku od towarów i usług nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy podatnika za miesiąc październik 2000 r. w wysokości 897 zł oraz za miesiąc grudzień 2000 r. w wysokości 16.584 zł, podczas gdy w złożonych za te okresy deklaracjach VAT-7 wykazano kwoty zobowiązania podlegające wpłacie do urzędu skarbowego: za październik 2000 r. w wysokości 7.724 zł oraz za grudzień 2000 r. w wysokości 106.941zł, które zostały uiszczone. Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku, mając na uwadze wyżej wymienione decyzje, 17 sierpnia 2006 r. dokonał zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. w kwocie 4.368,88 zł oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku VAT za grudzień 2000 r. w kwocie 101.597,90 zł.

W odpowiedzi na wniosek skarżącego, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku odmówił wypłacenia odsetek od dokonanego zwrotu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy utrzymując rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji wskazał, że pierwotnie skarżący posiadał zaległość podatkową. Dopiero decyzją z 18 lipca 2006 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, określił mniejszy dochód niż pierwotnie wykazano w złożonym zeznaniu za ten okres oraz zobowiązanie podatkowe w wysokości O zł. Ponadto Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, decyzją z 18 lipca 2006 r. określił w podatku od towarów i usług nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za październik i grudzień 2000 r. Za październik 2000 r. organ podatkowy określił nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 897 zł. Z uwagi na fakt, iż za ten miesiąc zadeklarowano kwotę 7.724,00 zł powstała do zwrotu nadpłata w wysokości 8.621,00 zł. Za grudzień określono nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 16.584 zł. Do zwrotu pozostała kwota w wysokości 132.146,00 zł, z której to kwotę 30.548,10 zł zaliczono na poczet zaległego podatku od towarów i usług za kwiecień, maj i czerwiec 2001 r. Uwzględniając powyższe, do zwrotu pozostała jedynie należność za miesiąc grudzień 2000 r. w wysokości 101.597,90 zł, którą zwrócono na rachunek bankowy w dniu 17 sierpnia 2006 r. Według organu, nadpłata nie powstała w wyniku złożonych deklaracji, lecz powstała w wyniku decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy określającej zobowiązania w innej wysokości niż pierwotnie wykazano.

W skardze do sądu administracyjnego zarzucono naruszenie art. 72 § 1 pkt 1) w zw. z art. 73 § 2 pkt 1), art. 73 § 1 pkt 1) i § 2 pkt 1) oraz art. 78 § 1 i § 3 pkt 1) w zw. z art. 77 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.), art. 21 pkt 6 w związku z art. 10 pkt 2 ustawy z 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm., dalej; ustawa VAT). Także naruszenie przepisów postępowania: art. 120, art. 121 § 1 o.p., art. 122 w zw. z art. 187 i art. 125 § 1 o.p..

Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie sąd pierwszej instancji wskazał, że w sprawie chodzi o wypłatę oprocentowania zwróconej kwoty uiszczonej przez skarżącego tytułem zadeklarowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000r. oraz podatku VĄT za październik i grudzień 2000r. Powołując się na treść art. 72, art. 77 i art. 78 o.p. sąd podniósł, że zarówno rozliczenie podatku dochodowego jak i VAT zostało oparte na zasadzie samoobliczenia. Zarazem art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.), jak i art. 10 ust. 2 ustawy VAT, stanowią, że odpowiednio podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że urząd skarbowy wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku, jak i kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że urząd skarbowy lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości. Oznacza to, że deklarując podatek do zapłaty, podatnik miał obowiązek bezwarunkowo go uiścić. Brakuje podstawy prawnej, by uzależnić obowiązek zapłaty od jakiejkolwiek dodatkowej czynności organu. Z momentem złożenia deklaracji w trybie powołanych wyżej dwóch przepisów, kwota w nich wykazana jest kwotą należną. Zdaniem sądu w okolicznościach sprawy, podatnik nie miał prawa do żądanego wynagrodzenia od momentu wpłaty jakiejkolwiek kwoty pieniędzy, ale od momentu zapłaty kwoty, która była nadpłatą w rozumieniu prawa i co do której ustawodawca wyraźnie dał prawo do oprocentowania. Sąd zważył, że w obrocie prawnym znalazły się ostateczne decyzje określające inaczej zobowiązanie podatkowe niż zadeklarowano. Wynikiem tego, a contrario z art. 45 ust. 6 cyt. u.p.d.o.f., jak i art. 10 ust. 2 ustawy VAT , kwoty wykazane w deklaracjach przestały być należne w deklarowanych wysokościach, a zaczęły być należne w wysokościach orzeczonych. Rozliczenie dokonane przez organ "poprawiło" błędy podatnika. Różnice tych kwot przestały być należne i stosownie do art. 76 § 1 o.p. ordynacji podatkowej, nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegały zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, a w razie ich braku - zwrotowi z urzędu. Co również należy podkreślić, deklaracja podatkowa jest odmiennym procesowo aktem od decyzji podatkowej. Dlatego też, jeżeli podatnik zapłacił zadeklarowaną kwotę podatku, to jej zwrot w wyniku decyzji określającej zobowiązanie w mniejszej wysokości nie obejmuje oprocentowania od dnia wpłaty (złożenia zeznania podatkowego). Kwoty wpłaconej na mocy deklaracji podatkowej nie można uznać za nienależnie zapłaconą. Jakkolwiek trudno się doszukać odpowiednich uregulowań w art. 77 o.p, co do terminu zwrotu w przypadku wydania decyzji określających zobowiązanie podatkowe w innej wysokości niż deklarowana, a więc poprzez techn kę legislacyjną jaką zastosowano w art. 78 o.p., i samego oprocentowania, to w ocenie sądu, jako niedopus...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »