Orzecznictwo podatkowe: Warunki opodatkowania podatkiem od nieruchomości kabli telekomunikacyjnych

Kable oraz kanały kablowe, będące własnością Telekomunikacji Polskiej S.A., połączone w całość techniczno- użytkową niezbędną do zapewnienia łączności telefonicznej i związane z prowadzeniem przez podatnika działalności gospodarczej są siecią techniczną i stanowią budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z 7 lipca 19994 roku - Prawo budowlane w związku z art. 1a ust.1 pkt 2 ustawy z 12 lipca 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Alicja Stępień, Sędziowie Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędzia NSA Ewa Kwarcińska (spr.), Protokolant Referent Dorota Pellowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 17 lutego 2009 r. sprawy ze skargi Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 8 października 2008 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2007 oddala skargę.

UZASADNIENIE

Decyzją z 13 marca 2008 r. Burmistrz Miasta R. określił Skarżącej "A" SA zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości za 2007 r. w kwocie 431.148 złotych. Jako podstawę prawnomaterialną rozstrzygnięcia wskazano art. 2, art. 3 ust. 1 pkt. 1, art. 4, art. 5 art. 6 ust. 9 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm. zwana dalej U.p.o.l.) oraz uchwałę Rady Miejskiej R. z 25 listopada 2004 r. nr [...] w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2007 r. oraz zwolnień od tego podatku (Dziennik Urzędowy Województwa P. z 2004 r. Nr [..], poz. [..]).

W uzasadnieniu organ wskazał, że w deklaracji dot. podatku od nieruchomości złożonej 15 stycznia 2007 r. "A" SA wskazała m.in. że jest właścicielem budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o łącznej wartości 20.436.770 złotych. W dniu 8 października 2007 r. Skarżąca złożyła korektę deklaracji, w której zmieniła wartość budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na 10.416.889 złotych. W uzasadnieniu korekty podano, że linie kablowe w kanalizacjach kablowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości bowiem żadne przepisy prawa budowlanego nie uzasadniają twierdzenia, że kable te objęte są zakresem pojęciowym obiektu budowlanego lub urządzenia budowlanego w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 U.p.o.l. budowlą jest obiekt budowlany oraz urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. W ocenie organu podatkowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 U.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W świetle art. 3 pkt. 1 lit. b) ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze zm.; dalej jako U.p.b.), budowla to obiekt budowlany stanowiący całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Z kolei ust. 3 pkt 3 U.p.b. zawiera przykładowy wykaz obiektów budowlanych zaliczonych do budowli, np.: tunele, przepusty, sieci techniczne (...) sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Z przepisów tych wynika, że sieci techniczne, w tym telekomunikacyjne, kwalifikują się do zakresu przedmiotowego budowli, a tym samym podlegają opodatkowaniu, nie tylko z tego powodu, że zostały wymienione expressis verbis jako budowle w ustawie - Prawo budowlane, ale także z uwagi na fakt, iż definicja budowli określona w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ma znacznie szerszy zakres, bowiem obejmuje także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym urządzenia techniczne umożliwiające użytkowanie budowli. Zdaniem organu potwierdzeniem przyjętego stanowiska jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 stycznia 2006 r., w sprawie sygn. FSK 2316/04, w którym postawiono tezę, iż linie (sieci) telekomunikacyjne są budowlą stanowiącą przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości; na budowlę tę składają się zarówno podziemne kanały kanalizacyjne, jak i kable stanowiące część składową tej budowli.

W konsekwencji organ pierwszej instancji stanął na stanowisku, że linie (sieci) telekomunikacyjne są budowlą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Organ podatkowy do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości przyjął wartość budowli zadeklarowaną w deklaracji na podatek od nieruchomości na 2007 rok przez Skarżącego.

Decyzją z 8 października 2008 r., po rozpatrzeniu odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w G. na podstawie m.in. art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2005 Nr 8 poz. 60 ze zm. zwana dalej O.p.) oraz art. 1a ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt. 1, art. 4 ust. 1 U.p.o.l., utrzymało w mocy powyższą decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że Skarżąca dokonała korekty deklaracji podatku od nieruchomości za przedmiotowy okres, wyłączając z podstawy opodatkowania wartość budowli - linii kablowych w kanalizacji kablowej, zmniejszając tym samym zobowiązanie podatkowe o kwotę 222.810,20 złotych. Organ odwoławczy, podobnie jak organ pierwszej instancji, uznał, że brak jest podstaw do dokonania tego wyłączenia, wyjaśniając, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W myśl zaś art. 1 a ust. 1 pkt 2 U.p.o.l. budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Organ odwoławczy uznał, że powyższy przepis zawiera odesłanie jedynie do zawartej w ustawie - Prawo budowlane definicji budowli i urządzenia budowlanego i dodatkowo, jako kryterium kwalifikacyjne, wskazuje związek budowli z działalnością gospodarczą. Organ wyjaśnił, że są to jedyne przesłanki warunkujące opodatkowanie danego obiektu budowlanego podatkiem od nieruchomości. Odnosząc powyższą regulację prawną do okoliczności niniejszej sprawy organ odwoławczy wywiódł, że na budowlę sieciową jaką jest sieć telekomunikacyjna składają się nie tylko sama konstrukcja budowlana (kanalizacja), ale również to, co znajduje się w niej (sieć kablowa), bowiem jest ona elementem związanym z prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej. W zakresie określenia wysokości zobowiązania podatkowego organ odwoławczy wskazał, że stan faktyczny w sprawie nie był sporny, kwestią wymagającą wyjaśnienia była interpretacja prawna przedmiotu opodatkowania tj. linii kablowych ułożonych w kanalizacji kablowej i dlatego organ dopuścił jako dowód w sprawie deklaracje złożone przez stronę (pierwotną i korektę). Organ odwoławczy podkreślił nadto, że Skarżąca wezwana do nadesłania ewidencji środków trwałych w części budowle nie zastosowała się do wezwania, co miało wpływ na zakres postępowania dowodowego w sprawie; skarżąca odmówiła przedstawienia ww. dokumentacji, uzasadniając względami wynikającymi - jak wskazano - z przyczyn proceduralnych.

W skardze na powyższe rozstrzygnięcie Skarżąca zarzuciła naruszenie art. 122 w zw. z art. 180, art. 187 § 1 oraz art. 191 O.p., ponieważ organy nie przedstawiły żadnego dowodu, z którego wynikałaby nieprawidłowość deklaracji podatkowej; naruszenie art. 21 § 2 i § 3 oraz art. 81 w zw. z art. 180, art. 187 § 1 i art. 191 O.p. poprzez zakwestionowanie wysokości zobowiązania podatkowego zadeklarowanej w korekcie deklaracji danymi wynikającymi z deklaracji złożonej pierwotnie; naruszenie art. 210 § 4 O.p. w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 1a ust. 1 pkt 2 U.p.o.l. ze względu na wadliwość uzasadnienia prawnego decyzji, polegającą na pominięciu przepisów prawa budowlanego przy ocenie, czy obiekt jest budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 121 § 1 w zw. z art. 210 § 4 O.p., poprzez brak jednoznacznego ustalenia, czy linie telekomunikacyjne kablowe położone w kanalizacji kablowej są samodzielną budowlą, czy też częścią składową budowli (kanalizacji kablowej) stanowiącą z nią całość techniczno - użytkową, czy też urządzeniem budowlanym w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 U.p.o.l. poprzez opodatkowanie opisanych powyżej linii telekomunikacyjnych mimo, że nie stanowią one budowli w rozumieniu tej ustawy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w G. w odpowiedzi na skargę wniosło o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

I.

Na wstępie należy zauważyć, iż sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej obejmującą m.in. orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne (art. 3 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a.), które oceniane są z punktu widzenia ich legalności, a więc zgodności z prawem, zarówno materialnym, jak i formalnym.

W niniejszej sprawie, Sąd uznał, że zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa procesowego w sposób mający istotny wpływ na wynik postępowania, ani też przepisów prawa materialnego w sposób mający wpływ na wynik sprawy.

II.

Skarżąca jest właścicielem sieci telekomunikacyjnej wybudowanej na terenie miasta Rumi; w jej skład wchodzi m.in. umieszczona trwale w gruncie kanalizacja kablowa oraz ułożone w niej linie kablowe. W sprawie kwestią sporną jest czy linie kablowe (telekomunikacyjne) umieszczone w kanałach kablowych stanowią budowlę w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Z mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (U.p.o.l.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. (por. Dz. U. 2006, nr 249, poz. 1828), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzaniem działalności gospodarczej.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zawiera definicję pojęcia budowla przy wykorzystaniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - w art. 1a ust. 1 pkt 2 U.p.o.l. postanawia się, że jest to obi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »