Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.02.2009

Orzecznictwo: Usługa elektroniczna czy finansowa?

Z orzeczenia: ... sam fakt komunikowania się usługodawcy z klientem np. za pomocą poczty elektronicznej nie jest jeszcze tożsamy ze świadczeniem usługi elektronicznej. Nie wszystkie usługi oferowane za pośrednictwem dróg elektronicznych stanowią usługi elektroniczne, zwłaszcza, gdy są to usługi jedynie ogłaszane i zamawiane tą drogą, a faktycznie realizowane manualnie, w sposób tradycyjny, bez automatyzacji za pomocą technologii informacyjnych. Sam tylko elektroniczny sposób komunikacji między stronami nie czyni danego świadczenia "usługą elektroniczną".

Zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art. 14b § 5 pkt 1, art. 233 § 1 pkt 1, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm., powoływanej w dalszej części jako "O.p.") w związku z art. 2 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 27 ust. 3, art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze. zm., zwanej dalej "u.p.t.u."), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2006 r., którym uznano stanowisko Bank S.A., (zwanej dalej "skarżącą") przedstawione we wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, za nieprawidłowe.

Z przesłanych do Sądu akt sprawy wynika, iż pismem z dnia 31 sierpnia 2006 r. skarżąca złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. We wniosku skarżąca wskazała, że w związku z prowadzoną działalnością bankową korzysta z usług S. Usługodawcą przedmiotowych usług jest S., podmiot będący zarejestrowanym podatnikiem VAT UE, z siedzibą w Belgii. Usługa systemu S. polega na umożliwieniu bankom komunikowania się między sobą. S. bazuje na sieci informacyjnej (komunikacyjnej) o światowym zasięgu użytkowania, zapewniającej bezpieczeństwo danych i dostępu oraz szybkość transakcji. System ten generuje różnego rodzaju znormalizowane komunikaty kluczowane oraz niekluczowane w zakresie świadczenia przez nie usług finansowych. Jako przykłady rodzaju komunikatów kierowane do Banku z innych banków skarżąca podała zlecenie przelewu, otrzymanie przelewu, założenie lokaty, złożenie depozytu, udzielenie kredytu, obciążenie płatności odsetkowych, ustanowienie akredytywy, udzielenie gwarancji lub poręczenia, informacji dotyczącej czeków, przelewów bezgotówkowych.

Ponadto, do wniosku skarżąca dołączyła opinię klasyfikacyjną wydaną przez Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 7 sierpnia 2006 r., z której wynika, że usługi systemu SWIFT, polegające na umożliwieniu bankom komunikowania się między sobą oraz generowania informacji dotyczących transakcji finansowych mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 67.13.10-00.00 "Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane". Jednocześnie, jak wskazano w ww. opinii dla celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r., z której wynika, iż opisane usługi mieściły się w grupowaniu: PKWiU 67.13.10-00.90 "Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione".

Tak przedstawiając stan faktyczny skarżąca zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem:

1. czy import przedmiotowych usług podlega opodatkowaniu VAT w Polsce...
2. jeśli przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu to jaka stawka podatku VAT znajduje zastosowanie...
3. czy w przypadku traktowania przedmiotowych usług jako zwolnionych z opodatkowania VAT w Polsce nie powstaje obowiązek ujmowania wartości z tytułu nabycia tych usług w fakturach wewnętrznych...

Zdaniem skarżącej, zgodnie z art. 27 ust. 3, w związku z ust. 4 u.p.t.u. miejscem świadczenia (opodatkowania) przedmiotowych usług SWIFT jest terytorium Polski. Natomiast świadczenie tych usług podlega zwolnieniu od podatku VAT stosownie do art. 43 ust. 1 u.p.t.u. Z kolei w przypadku traktowania przedmiotowych usług jako zwolnionych z opodatkowania VAT w Polsce powstaje obowiązek ujmowania wartości z tytułu nabycia tych usług w fakturach wewnętrznych.

Odpowiadając na tak zadane pytanie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w W. postanowieniem z dnia 1 grudnia 2006 r. uznał stanowisko przedstawione przez skarżącą za nieprawidłowe.

Uzasadniając to, organ wskazał, iż świadczone na rzecz skarżącej usługi systemu SWIFT zaliczają się do usług elektronicznych i stanowią ich import. Zatem w ocenie organu pierwszej instancji na skarżącej jako nabywcy przedmiotowych usług, ciąży obowiązek rozliczenia podatku należnego w podatku od towarów i usług z tytułu ich importu na terytorium kraju ze stawką podatku 22%. W uzasadnieniu organ przytoczył definicję usług elektronicznych zawartą w art. 2 pkt 26 u.p.t.u.

Skarżąca wniosła zażalenie na ww. postanowienie, zarzucając mu naruszenie art. 2 pkt 26, art. 8 ust. 3 oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. W zażaleniu powtórzona została argumentacja zawarta we wniosku o udzielenie interpretacji.

Dyrektor Izby Skarbowej w W., rozpoznając zażalenie, odmówił zmiany zaskarżonego postanowienia.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy podzielił w całości stanowisko organu pierwszej instancji i stwierdził, iż w stanie prawnym obowiązującym od dnia 10 sierpnia 2006 r. na mocy przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. (Dz. U. UE.L.05.288.1) zwanego dalej "rozporządzeniem" została zmieniona definicja usług elektronicznych, określona w art. 2 pkt 26 u.p.t.u. Wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2006 r. przepisy rozporządzenia ustanowiły środki wykonawcze do Szóstej Dyrektywy Rady (77/388/EWG) z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U.UE.L.77.145.1 zwanej dalej "VI Dyrektywą"). Rozporządzenie to wiąże wszystkie państwa członkowskie i winno być stosowane bezpośrednio. Zatem przepisy tego rozporządzenia stały się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium RP. W związku z tym w ocenie organu odwoławczego nabywane usługi systemu SWIFT, umożliwiające komunikowanie się z innymi bankami oraz służące do generowania różnego rodzaju znormalizowanych komunikatów w zakresie świadczonych przez banki usług odpowiadają definicji usług elektronicznych, w szczególności art. 11 ust. 2 lit c), wynikającej z rozporządzenia.

Zdaniem organu konsekwencją tego było uznanie nabywanych przez skarżącą usług za usługi elektroniczne, a dołączona do wniosku klasyfikacja statystyczna dokonana przez Urząd Statystyczny w Łodzi, w kontekście art. 8 ust. 3 u.p.t.u. pozostaje w sprawie bez znaczenia. Ustawodawca wyłączył bowiem usługi elektroniczne z konieczności ich identyfikacji na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Ponadto, powołując się na przepisy ustawy o podatku od towarów i usług organ odwoławczy stwierdził, iż w zaistniałym stanie faktycznym dochodzi do importu usług elektronicznych, z tytułu nabycia których, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. podatnikiem jest usługobiorca, czyli w tym przypadku skarżąca. Ponieważ usługi elektroniczne nie zostały wymienione w załącznikach do ustawy, jak również w aktach wyko...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »