Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.02.2009

Orzecznictwo: Sprzedaż lokali budowanych na wynajem opodatkowana VAT

W przedmiotowej sprawie, (uwzględniając stan faktyczny uzupełniony w skardze) skarżący państwo M. i J. P. wraz z państwem M. i J. S. w 1999 r. nabyli jako współwłaściciele w udziale - części działkę budowlaną nr 92 obszaru 1192 m- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W 2000 r. uzyskali pozwolenie na budowę "zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podziałem na dziesięć lokali mieszkalnych". Prace budowlane przebiegały w latach 2001 - 2005 i jeszcze nie zostały zakończone. W roku 2004, jak twierdzą skarżący, skorzystali z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu budowy lokali mieszkalnych na wynajem. Obecnie państwo P. wraz z państwem S. zamierzają dokończyć budowę budynku i zbyć 10 mieszkań. Problem dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy sprzedaż tychże mieszkań podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zaskarżoną do sądu decyzją, Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.):

Po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez panią M.P. oraz pana J.P. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego <...> z dnia <...>, zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie obowiązku podatkowego VAT w przypadku zbycia lokali mieszkalnych, odmówił zmiany postanowienia będące przedmiotem zażalenia.

W uzasadnieniu organ odwoławczy stwierdza, iż pismem z dnia 27 czerwca 2007 r. pani M.P. oraz pan J.P. zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku podatkowego VAT w przypadku zbycia lokali mieszkalnych.

W złożonym wniosku pani M.P. wskazała, iż w 1999 r. ona oraz jej mąż jako osoby fizyczne nabyli działkę budowlaną przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Po uzyskaniu w 2000 r. pozwolenia na budowę, w latach 2001 - 2005 wnioskodawcy ponosili wydatki na budowę, która nie została zakończona (pozostały do wykonania prace instalacyjno - wykończeniowe). Nie będąc podatnikami podatku od towarów i usług w trakcie budowy pani P. i jej mąż nie dokonywali odliczeń podatku od towarów i usług. W chwili obecnej mają zamiar dokończyć budowę i dokonać zbycia 10 lokali mieszkalnych.

Zdaniem strony, w przedstawionym stanie faktycznym zbycia nie dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, który przy dokonywaniu zakupu towarów i usług nie dokonywał odliczenia podatku naliczonego, zatem nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia <...> stwierdził, iż w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku jest nieprawidłowe. Organ podatkowy uznał w świetle przepisów art. 2, 5, oraz 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), iż dla rozstrzygnięcia czy zbycie przez państwo P. lokali mieszkalnych należy uznać za podlegające opodatkowaniu istotne znaczenie ma wykładnia użytego zwrotu "w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy". Zdaniem Organu podatkowego, jeżeli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży majątku osobistego, np. mieszkań w warunkach wskazujących, że działania te są czynione z zamiarem powtarzania, to czynności te należy zakwalifikować jako działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a osoba je wykonująca uzyskuje status podatnika podatku VAT.

Organ podatkowy zaznaczył, iż państwo P. rozpoczęli budowę mieszkań z zamiarem ich wynajmowania, a więc z zamiarem uzyskiwania określonych dochodów. Pomimo zmiany przeznaczenia budowanych lokali mieszkalnych, fakt iż p. P. zamierzają dokonać ich sprzedaży świadczy o tym, iż sprzedaż ta będzie dokonywana w celach zarobkowych. W ocenie Organu podatkowego sprzedaż mieszkań będących ich własnością jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 w/w ustawy a osoby dokonujące tej sprzedaży będą podatnikami podatku od towarów i usług obowiązanymi do odprowadzenia podatku należnego od dokonanych transakcji. W przedmiotowej sprawie obiekty mieszkaniowe będą zasiedlone po raz pierwszy, a zatem zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) w/w ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r., dostana obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług.

W zażaleniu na powyższe postanowienie państwo P. nie zgadzają się ze stanowiskiem Organu podatkowego, zgodnie z którym sprzedaż mieszkań przed ich pierwszym zasiedleniem podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług.

Uzasadniając wniesione zażalenie stwierdzili, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi ich majątek osobisty i nie była nabywana w celu dalszego zbycia.

Zdaniem strony, jeżeli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku w warunkach wskazujących, że działania te nie są czynione z zamiarem ich powtarzania i nie zmierzają do nadania im stałego (zorganizowanego) charakteru, a rzeczy nie były nabyte w celu dalszej odsprzedaży, to czynności takie nie są uznawane za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej, dokonując weryfikacji przedmiotowego postanowienia stwierdza, iż spór pomiędzy stronami w przedmiotowej sprawie koncentruje się wokół dwóch pojęć: "działalność gospodarcza" i "podatnik" w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji odpowiedzi na pytanie czy sprzedaż 10 nowych lokali mieszkalnych będących własnością osoby fizycznej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT. Ustosunkowując się do powyższego Organ odwoławczy stwierdza, że obowiązek uiszczenia podatku od towarów i usług jest co do zasady uzależniony od łącznego wystąpienia dwóch przesłanek, a mianowicie od wykonania odpłatnej czynności podlegającej opodatkowaniu oraz od statusu podmiotu dokonującego tej czynności.

Organ odwoławczy przywołując art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w myśl którego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów; art. 2 pkt 6 w/w ustawy, zgodnie z którym przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty, stwierdza, że m.in. lokale mieszkalne uznaje się za towary w rozumieniu podatku od towarów usług. Skoro stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy przez dostawę, o której mowa art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zgodnie zaś z art. 43 ust. 1 pkt 10 w/w ustawy, zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części. które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy, organ odwoławczy stwierdza, iż zwolnieniu podlega jedynie sprzedaż mieszkań na tzw. wtórnym rynku.

Natomiast sprzedaż lokali mieszkalnych przed pierwszym zasiedleniem (zdefiniowanym w art. 2 pkt 14 w/w ustawy) na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b w/w ustawy w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. podlega opodatkowaniu według stawki 7%. Gdy chodzi o drugi warunek - organ odwoławczy przywołując art. 15 ust. 1 w/w ustawy definiujący podatnika stwierdza, że status podatnika uzależniony jest w istocie od prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jest to działalność gospodarcza specyficznie zdefiniowana w art. 15 ust. 2 w/w ustawy na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem organu odwoławczego wykładnia gramatyczna i funkcjonalna definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług prowadzą do wniosku, że choć co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności wynikające z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług wymienione w art. 5, 8 i 14 w/w ustawy, to działalnością gospodarczą jest również pojedyncza czynność, jeżeli wiąże się z nią zamiar wykonywania w sposób częstotliwy, czyli stały i powtarzalny.

Organ odwoławczy stwierdza, iż w przedmiotowym stanie fatycznym skarżąca wraz z mężem w 1999 r. nabyła działkę budowlaną pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W 2000 r. uzyskała pozwolenie na budowę wielomieszkaniowego budynku. Prace budowlane przebiegały w latach 2001 - 2005 i jeszcze nie zostały zakończone. Obecnie państwo P. zamierzają dokończyć i zbyć 10 mieszkań.

Po analizie stanu faktycznego Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż działania podjęte przez skarżącą i jej męża na przestrzeni lat 1999 - 2007 polegające na zakupie nieruchomości gruntowej pod budownictwo mieszkaniowe z zamiarem wybudowania na niej budynku wielomieszkaniowego, a następnie w perspektywie dokonywanie dostaw 10 lokali mieszkalnych wskazują, że spełnione zostały warunki uznania czynności wykonywanych przez skarżącą za działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie rozumowanie potwierdza zdaniem organu również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości m.in. w sprawie 268/83, czy w sprawie C-110/94, w myśl których już w momencie zakupu przez skarżącą nieruchomości gruntowej pod wielomieszkaniowe budownictwo należało uznać ją za podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Zdaniem organu bez znaczenia w przedmiotowej sprawie pozostaje fakt, iż skarżąca nie nabyła budynku w celu odsprzedaży, liczy się zamiar towarzyszący stronie przy rozpoczęciu budowy wielomieszkaniowego budynku. W tym stanie faktycznym nie ulega bowiem wątpliwości organu, że skarżąca budując powyższy budynek miała zamiar wykorzystywać go do prowadzenia działalności gospodarczej bądź to w zakresie wynajmu, bądź w zakresie sprzedaży poszczególnych lokali mieszkalnych, a nie dla swoich potrzeb prywatnych.

Podsumowując zdaniem organu odwoławczego wykonywanie czynności wynikającej z art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy tj. wielokrotnej, odpłatnej dostawy przed pierwszym zasiedleniem lokali mieszkalnych, znajdujących się w uprzednio przez siebie wybudowanym wielomieszkaniowym budynku, ma charakter zorganizowany, częstotliwy oraz zarobkowy, spełnienie wyżej wymienionych przesłanek pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że strona wykonuje działalność handlową, a zatem i działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100