Orzecznictwo podatkowe: Ustalanie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego

W zakresie podatków i opłat lokalnych organy podatkowe opierają się na ewidencji gruntów i budynków, która jest urzędowym dokumentem stanowiącym źródło informacji wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska, Sędziowie asesor WSA Piotr Pietrasz, sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), Protokolant Katarzyna Luto, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 listopada 2008 r. sprawy ze skargi B. i C. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2008 rok:

1. oddala skargę,
2. przyznaje od Skarbu Państwa (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku) na rzecz ustanowionego z urzędu pełnomocnika adwokat A. K. - G. kwotę brutto 73,20 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy), w tym VAT 13,20 zł (słownie: trzynaście złotych dwadzieścia groszy) - tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, a także kwotę 34 zł (słownie: trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu niezbędnych wydatków.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z [...] czerwca 2008 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B., utrzymało w mocy decyzję Burmistrza K. z [...] lutego 2008 r., nr [...], w której ustalono C. M. i B. M. zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości na rok 2008 w kwocie [...] zł. Podatkiem obciążono znajdujące się we władaniu podatników budynki mieszkalne oraz grunt oznaczony w ewidencji gruntów symbolem "B" (działka nr [...] położona w K. przy ul. [...]).

W uzasadnieniu decyzji organ drugiej instancji podkreślił, że działki oznaczone symbolem "B", to jeden z rodzajów tzw. gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, które nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Jest to zupełnie inna kategoria gruntów niż użytki rolne czy grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a nie podatkiem rolnym.

W przedmiotowej sprawie potwierdzeniem charakteru gruntów działki nr [...] jest prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 26 września 2006 r., sygn. II SA/Bk 383/06.

W skardze na powyższą decyzję Państwo C. i B. M. zakwestionowali zasadność opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów oznaczonych symbolem "B". Zaskarżonej decyzji Skarżący zarzucili naruszenie: prawa procesowego tj.: art. 6, art. 7, art. 8, art. 77, art. 80 K.p.a. oraz przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, wyraźnie nakazujących równe traktowanie podatników, a także naruszenie art. 22 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Skarżący wnieśli o uchylenie w całości decyzji SKO w B.

W uzasadnieniu skargi podniesiono, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie stwarza podstaw do uznania, że w oparciu o decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w K. z [...] stycznia 1980 r. nr [...], mogło dojść do wyłączenia z produkcji rolnej działki nr [...]. Skarżący podnieśli, że działki sąsiadów są działkami rolnymi, od kt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »