Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.12.2008

Orzecznictwo: Pożyczka czy nieodpłatne świadczenie?

Z uzasadnienia: „Nie chodzi bowiem tylko o fakt posiadania przez organ podatkowy przelewów, zestawienia i deklaracji podatkowej w ogóle, ale o fakt wykorzystania zawartych w niej danych w tym konkretnym postępowaniu podatkowym dotyczącym określenia spółce zobowiązania podatkowego za 1999 r.”.

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2006 r., sygn. akt I SA/Gl 1224/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę P. O. W. H. E. S.A. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 24 maja 2006 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.

Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy swoją własną decyzję z dnia 27 marca 2006 r. odmawiającą — w trybie wznowienia postępowania podatkowego — uchylenia ostatecznej decyzji organu podatkowego drugiej instancji z dnia 29 marca 2004 r., utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. z dnia 31 grudnia 2003 r., określającą spółce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r. w kwocie 209.710 zł oraz odsetki za zwłokę od zaliczek na ww. podatek w kwocie 98.941,10 zł. Organ wskazał, że postanowieniem z dnia 24 stycznia 2006 r. zostało wszczęte na wniosek spółki, postępowanie w sprawie wznowienia postępowania podatkowego w oparciu o przesłankę określoną w treści art. 240 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) — zwanej dalej Ord. pod., jednak powołane przez stronę dokumenty, mające potwierdzić fakt zapłacenia części odsetek za korzystanie z udzielonych pożyczek zostały zbadane i ocenione przez organy podatkowe w czasie prowadzenia postępowania podatkowego. Poza tym, przedłożone przez spółkę dokumenty — duplikaty przelewów — mające udokumentować okoliczność zapłaty za 1999 r. odsetki od pożyczek, nie spełniają wymogu rzetelności koniecznego dla źródłowego dowodu księgowego. Ponadto prawidłowość rozstrzygnięcia w sprawie określenia spółce zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych została potwierdzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 lutego 2005 r. sygn. akt I SA/GI 646/04. Wskazał także na bezzasadność twierdzenia pełnomocnika o nie odniesieniu się do kwestii nieznajomości dwóch dowodów tj. PIT-8A za wrzesień 2000 r. oraz dowodów wpłaty na rzecz pożyczkodawcy odsetek podkreślając, że właśnie te dokumenty stanowiły przedmiot oceny organu z punktu istnienia przesłanki określonej w art. 240 § 1 pkt 5 Ord. pod.

W skardze na powyższą decyzję strona wnosząc o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi odwoławczemu oraz o zasądzenie na rzecz spółki kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, zarzuciła naruszenie:

1) art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) — zwanej dalej updop, poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie, albowiem zaniżenie w zeznaniu wstępnym CIT-8 przychodu o kwotę 443.098,67 zł nie było konsekwencją uzyskania dochodów podlegających opodatkowaniu; art. 240 § 1 pkt 5 Ord. pod., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i utrzymanie w mocy decyzji organu pierwszej instancji odmawiającej wznowienia postępowania podatkowego w zakresie podatku dochodowego, albowiem po stronie skarżącej istniało świadczenie wzajemne stanowiące ekwiwalent świadczenia otrzymanego, a zatem sposób naliczenia odsetek określonych w decyzji merytorycznej należy uznać za nie odpowiadający prawu; art. 121 Ord. pod., poprzez jego niezastosowanie, którego przejawem było naruszenie zasady zaufania obywateli do organów państwa.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu decyzji.

Sąd I instancji — oddalając skargę — wskazał, że wniosek o wznowienie postępowania dotyczył roku podatkowego 1999, a więc także dokument, czy okoliczność w oparciu o którą mogłoby dojść do weryfikacji ostatecznej decyzji winien dotyczyć tego właśnie roku podatkowego. Z akt administracyjnych wynika tymczasem, że skarżąca powołała się na dokumenty — przedkładając ich duplikaty — dotyczące roku podatkowego 2000, a konkretnie na przelewy z dnia 29 września 2000 r. i z dnia 31 października 2000 r. Na tychże duplikatach znalazły się odręczne adnotacje co do kwestii odsetek, przy czym na przelewie z dnia 29 września 2000 r. jej treść brzmiała „odsetki”, natomiast na przelewie z dnia 31 października 2000 r. „z tego odsetki 120.468,76 zł” Kosztem zaś uzyskania przychodu może być tylko wydatek faktycznie poniesiony, a więc w roku podatkowym 1999 r. skarżąca nie dokonała spłaty odsetek od udzielonej pożyczki, a skoro tak w tymże roku podatkowym uzyskała nieodpłatne świadczenie.

Sąd wskazał, że w ocenie spółki nową okolicznością, uzasadniającą zmianę decyzji wymiarowej, było istnienie po stronie skarżącej świadczenia wzajemnego, stanowiącego ekwiwalent świadczenia otrzymanego w postaci pożyczki, albowiem spółka uregulowała odsetki za korzystanie z niej. Podniósł, że strona powołała się na uregulowanie tychże odsetek w 2000 r. w związku z opóźnieniem w spłacie pożyczki. W ocenie Sądu, na wysokość zobowiązania w podatku dochodowym mają wpływ tylko zdarzenia gospodarcze i operacje finansowe, dokonane od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego. Powołał się na art. 240 § 1 pkt 5 Ord. pod. i wskazał, że w niniejszej sprawie powołane przez stronę dowody albo były znane organowi w chwili wydawania decyzji np. PIT-8 A za okres od września do października 2000 r., albo też nie miały istotnego znaczenia dla sprawy np. zestawienie naliczonych prze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »