Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.12.2008

Orzecznictwo podatkowe: Umorzone odsetki jako przychód z nieodpłatnego świadczenia

Umorzone częściowo osobie fizycznej odsetki jako pochodzące z samodzielnego zobowiązania i niepozostającego w związku z działalnością gospodarczą podlegają także opodatkowaniu jako przychód z uzyskanego nieodpłatnego świadczenia na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Nowak, Sędziowie NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Stanisław Bogucki, Protokolant Katarzyna Pawłowska, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2008 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 maja 2007 r. sygn. akt I SA/Bk 403/06 w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 13 września 2006 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

1) uchyla zaskarżony wyrok,
2) oddala skargę,
3) zasądza od A. S. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B. kwotę 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 11 maja 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, sygn. akt I SA/Bk 403/06, uchylił zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej B. z dnia 13 września 2006 r., nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i stwierdził, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane w całości, a także zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego A. S. zwrot kosztów postępowania sądowego.

1. Wnioskiem z dnia 18 maja A. S. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku podatnik podał, że w dniu 7 października 1998 r. podpisał z Bankiem Z. W[...] SA umowę o kredyt, a następnie 23 lutego 2005 r. podpisał z tym Bankiem umowę ugody, na podstawie której kredytobiorca zobowiązał się do spłaty całości zaciągniętego kredytu, zaś pozostałe do spłaty odsetki w kwocie 68.705,07 zł zostały umorzone. Na tle zaistniałej sytuacji podatnik sformułował pytanie: czy w świetle art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umorzenie odsetek od kredytu przez Bank powinno być traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f. oraz czy w związku z tym należy kwotę takiego umorzenia wykazać w zeznaniu rocznym? Wyraził przy tym własne stanowisko, iż nie ma obowiązku wykazania kwoty umorzonych odsetek jako przychodu w zeznaniu rocznym za rok 2005.

Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że przychód z tytułu umorzonych odsetek od kredytu bankowego jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f.

W uzasadnieniu wskazał, że z przepisów art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. wynika, że umorzenie odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w dniu podpisania ugody z Bankiem o umorzeniu odsetek. Owe umorzenie spowodowało powstanie określonego przysporzenia majątkowego po stronie kredytobiorcy w postaci nieodpłatnego korzystania z kapitału w formie udzielonego kredytu. Jest to więc nieodpłatne świadczenie na rzecz kredytobiorcy, niewymienione w art. 12-19 u.p.d.o.f.

Postanowieniem z dnia 13 września 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu podkreślił, iż odsetki są świadczeniami ubocznymi w stosunku do zobowiązania głównego, a obowiązek płacenia odsetek nie może powstać bez obowiązku zapłaty zobowiązania głównego. Roszczenie o zapłatę odsetek uzyskuje był niezależny od roszczenia o spełnienie świadczenia głównego i może być dochodzone oddzielnie. Fakt, że zobowiązanie odsetkowe ma charakter akcesoryjny względem zobowiązania głównego, nie ma żadnego znaczenia. Skoro przepisy u.p.d.o.f. stanowią o umorzonych zobowiązaniach, nieokreślając bliżej ich charakteru, to należy przyjąć, że obejmują one wszelkie zobowiązania, niezależnie od ich charakteru i podstawy prawnej. Zobowiązanie do uiszczenia odsetek, które powstało z chwilą podpisania umowy o kredyt powoduje, że roszczenie o spłatę odsetek uzyskuje byt niezależny od roszczenia o spłatę świadczenia głównego.

2. Na postanowienie organu odwoławczego podatnik wniósł skargę do sądu administracyjnego zarzucając mu naruszenie prawa materialnego:

— art. 20 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, wynikające z uznania, iż umorzenie odsetek od kredytu bankowego stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., będąc nieodpłatnym świadczeniem innym niż określone w art. 12-14 i 17 u.p.d.o.f.,

— art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie do kwot umorzonych odsetek od kredytu bankowego jako dochodów podlegających opodatkowaniu, podczas gdy brak jest podstaw do uznania, iż stanowią one dochód podatnika,

— art. 65 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) poprzez jego niezastosowanie i niezbadanie zgodnego zamiaru stron oraz celu ugody zawartej pomiędzy skarżącym a kredytodawcą, którzy działali z zamiarem zmiany dotychczasowych warunków łączącej ich umowy kredytu bankowego, a nie do ustanowienia zobowiązania do spełnienia świadczenia na rzecz skarżącego jako kredytobiorcy.

W związku z powyższym skarżący wniósł o uchylenie obu postanowień organów podatkowych i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania sądowego.

3. W uzasadnieniu wyroku WSA zważył, iż przepis art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. wskazuje, że na gruncie u.p.d.o.f. do odrębnego źródła przychodów należy za...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »