Orzecznictwo: Kiosk handlowy czy pawilon?

„Sąd ocenił, że sporne obiekty nie są — wbrew twierdzeniom skarżących — kioskami towarowymi. Takiemu określeniu przeczy treść pisma Urzędu Statystycznego z Łodzi, w którym organ ten wskazuje, że o kwalifikacji obiektu decydują trzy cechy, a mianowicie: konstrukcja, przeznaczenie i wyposażenie. Biorąc powyższe kryteria pod uwagę, nie można stwierdzić, zdaniem Sądu, że pawilon wraz z piwnicą mający 3 kondygnacje (w tym mieszkanie) można zaliczyć do kiosków towarowych”.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 10 lipca 2007 r. sygn. akt I SA/Bd 411/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Waldemara i Danuty B... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2007 r. nr PB2/4117-25/07 w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2002.

W uzasadnieniu orzeczenia Wojewódzki Sąd Administracyjny przytoczył stan sprawy, stanowiący podstawę faktyczną rozstrzygnięcia.

Decyzją z dnia 21 marca 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 22 stycznia 2007 r. określającą małżonkom Danucie i Waldemarowi B... należny podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2002 w wysokości 1.872,00 zł.

Organy podatkowe stwierdziły, że podatnik zawyżył, naruszając art. 22 ust. 8 w zw. z art. 22i ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm., zwanej dalej u.p.d.o.f.), koszty uzyskania przychodów o kwotę 50.443,31 zł wskutek błędnie zastosowanej stawki amortyzacyjnej w stosunku do lokali użytkowych (pawilonów handlowych). Podatnik stosował 10% stawkę amortyzacyjną, natomiast według organów podatkowych właściwa stawka to 2,5%. Zakwestionowano odpisy amortyzacyjne od dwóch obiektów tj.: pawilonu handlowego przyjętego do użytkowania w październiku 1997 r. (poz. 3 w ewidencji środków trwałych) oraz pawilonu przyjętego do użytkowania w czerwcu 2001 r. (poz. 4 ww. ewidencji). W ocenie organów podatkowych przedmiotowe, obiekty należą do grupy 1, podgrupy 10, rodzaju 103 — „budynki handlowo-usługowe, samodzielne sklepy i butiki”. Podatnik uważał, iż budynki te, z uwagi na ich kubaturę, to kioski towarowe. Podnosił ponadto, że pawilony te powstały w wyniku modernizacji i ulepszenia pawilonu, który był wpisany pod numerem 1 w ewidencji środków trwałych i w związku z tym miał prawo do stosowania indywidualnej stawki. Organ odwoławczy nie podzielił tych zarzutów wskazując na to, że w pozwoleniach na budowę, wydawanych osobno dla każdego z obiektów określano je jako pawilony handlowe, a nie kioski towarowe. Ponadto część jednego z pawilonów ma charakter mieszkalny. Nie było też w tym przypadku modernizacji czy ulepszenia pierwszego pawilonu, bo skarżący dokonał jego rozbudowy, w wyniku której powstały 3 odrębne obiekty.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarżący wnieśli o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej, zarzucając, iż została wydana z naruszeniem: art. 22i ust. 1, art. 22h ust. 2 oraz art. 22g ust. 17 u.p.d.o.f. poprzez błędne ustalenie stawki amortyzacji, co skutkowało błędnym ustaleniem zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2001, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. nr 142, poz. 1317 ze zm.) w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. nr 142, poz. 1316 ze zm.). Do skargi strona załączyła w dniu 1 marca 2007 r. plik dokumentów, w tym m.in. pismo Urzędu Statystycznego z Łodzi z dnia 27 lipca 2006 r. OK — 5672/ŚT— 3665/2006.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wniósł o jej oddalenie przytaczając argumentację zawartą w uzasadnieniach obu decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2001 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm. — zwanej dalej p.p.s.a.) oddalił skargę.

Sąd I instancji ocenił, że istotą sporu w rozpoznawanej sprawie jest ustalenie prawidłowej stawki amortyzacyjnej, jaką należy zastosować przy odpisach amortyzacyjnych w stosunku do budynków, których właścicielem jest skarżący. 3 pawilony handlowe powstały wskutek rozbudowy pierwszego, mają po kilka kondygnacji, oddzielne wejścia i rozliczenia mediów.

Sąd ocenił, że sporne obiekty nie są — wbrew twierdzeniom skarżących — kioskami towarowymi. Takiemu określeniu przeczy treść pisma Urzędu Statystycznego z Łodzi, w którym organ ten wskazuje, że o kwalifikacji obiektu decydują trzy cechy, a mianowicie: konstrukcja, przeznaczenie i wyposażenie. Biorąc powyższe kryteria pod uwagę nie można stwierdzić, zdaniem Sądu, że pawilon wraz z piwnicą mający 3 kondygnacje (w tym mieszkanie) można zaliczyć do kiosków towarowych. Sąd wskazał też, że takiej kwalifikacji przeczy oświadczenie podatnika.

W dalszej części uzasadnienia |Sąd przedstawił daty nabycia poszczególnych obiektów budowlanych, ich wartości początkowe i stosowane stawki amortyzacyjne oraz przytoczył fragment oświadczenia podatnika złożonego podczas przesłuchania. Z powyższego Sąd wywiódł, że przeprowadzone w przedmiotowych obiektach roboty budowlane nie miały na celu modernizacji ani ulepszenia obiektu, lecz jego rozbudowę, w wyniku której powstały 3 odrębne pawilony, które począwszy od piwnicy, po odrębne sale sprzedażne wynajmowane są najemcom. Obiekty te mają osobne wejścia i liczniki zużycia mediów.

Następnie Sąd przytoczył treść przepisów art. 22 ust. 8, art. 22a ust. 1 u.p.d.o.f. i stwierdził, że przepisy te nie dopuszczają możliwości stosowania innych klasyfikacji, tak jak wskazuje strona skarżąca, w postaci Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych czy Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych. W zakresie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych obowiązującym jest Wykaz środków trwałych stanowiący załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd podzielił ocenę organów podatkowych, zgodnie z którą należące do podatnika budynki, w stosunku do których podatnik zastosował stawkę 10% należą do: grupy 1, podgrupy 10, rodzaju 103 — budynki handlowo-usługowe, samodzielne sklepy i butiki. Właściwa stawka amortyzacyjna dla powyższych budynków wynosi 2,5%.

Skargę kasacyjną od przedstawionego powyżej wyroku wnieśli Danuta i Waldemar B... reprezentowani przez doradcę podatkowego „opierając skargę kasacyjną na podstawie naruszenia art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi — Dz.U. nr 153, poz. 1270 poprzez nie wyjaśnienie w drodze przeprowadzenia dowodu uzupełniającego z dokumentów w sytuacji, gdy było to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości w związku z art. 106 § 3 cytowanej ustawy, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy”.

Wskazując na powyższe strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi w Bydgoszczy oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca podniosła, że podatnicy nie kwestionowali podstawy prawnej naliczania amortyzacji, podkreślali jednak, że wskazana przez Sąd ustawa o podatku dochodowym zawiera przepisy szczególne, mające istotne znaczenie w sprawie. Tym szczególnym przepisem, wynikającym wprost z ustawy, tj. z załącznika nr 1 Wykazu środków trwałych jest pozycja 02 — tego wykazu obejmująca budynki niemieszkalne z wyjątkiem wymienionych w poz. 03 i 05. Dla tych środków trwałych ustawodawca ustalił stawkę 2,5% (tj. dl...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »