Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.10.2008

Orzecznictwo: Umorzenie akcji - gdy koszt nabycia jest większy niż przychód ze sprzedaży

Pismem z dnia 14 marca 2007 r. A Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Przedstawiając stan faktyczny Spółka podała, że w dniu 22 listopada 2006 r. dokonała zbycia akcji B Spółki Akcyjnej, nabytych wcześniej za kwotę 12.797.324,40 zł. Część akcji o wartości 7.797.327,40 zł została zbyta na rzecz B Spółki Akcyjnej w celu ich umorzenia za kwotę 3.010.000,00 zł, pozostała zaś część akcji o wartości 5.000.000,00 zł została zbyta na rzecz osoby fizycznej za kwotę 22.500 zł. W związku z powyższym Spółka dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych rozpoznała przychód do opodatkowania w kwocie 3.032.500,00 zł oraz koszt uzyskania przychodów w łącznej kwocie 12.797.327,40 zł.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z pytaniem, czy przychód z tytułu zbycia akcji na rzecz B Spółki Akcyjnej w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu i czy wydatki poniesione na nabycie tych akcji stanowiły koszt uzyskania tego przychodu.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Spółka wskazała, że do zaistniałej sytuacji nie może mieć zastosowania art. 10 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej u.p.d.p., stanowiącego, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji), oraz dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji). Zdaniem Spółki dochód (przychód) ze zbycia akcji będzie mógł zostać uznany za dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych tylko wówczas, gdy z transakcji zbycia akcji akcjonariusz uzyska wynik pozytywny w postaci dochodu (przychodu) oraz faktycznie uzyska dochód (przychód), tj. zysk. Ponieważ w niniejszej sprawie transakcja zbycia akcji zakończyła się dla Spółki wynikiem negatywnym, tj. Spółka nie uzyskała dochodu, lecz poniosła stratę, to cytowany przepis dotyczący zasad opodatkowania dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych nie mógł mieć zastosowania, a omawianą transakcję należy ocenić w świetle zasad ogólnych regulujących kwestie powstawania przychodów oraz potrącania kosztów uzyskania przychodu w działalności gospodarczej, w szczególności w świetle art. 7 ust. 2, art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt. 8 u.p.d.p.

Postanowieniem z dnia <...> Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał, że w odniesieniu do opisanego we wniosku stanu faktycznego przedstawione przez Spółkę stanowisko jest nieprawidłowe.

Powołując się na art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.p. organ podatkowy pierwszej instancji wskazał, że dochód akcjonariusza uzyskany w wyniku odpłatnego zbycia przez niego na rzecz spółki kapitałowej jej własnych akcji w celu ich umorzenia jest dochodem z udziału w zyskach osób prawnych i podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosownie do treści art. 22 u.p.d.p. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 4 pkt 3 u.p.d.p. do przychodów nie zalicza się m.in. kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Z przepisów tych wynika, że w przypadku, gdy świadczenie otrzymane przez akcjonariusza z tytułu zbycia akcji w celu ich umorzenia będzie wyższe niż wydatki poniesione na objęcie tych akcji, to osiągnięty w ten sposób dochód podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. W sytuacji natomiast, gdy koszty objęcia akcji przewyższają przychód uzyskany z ich zbycia w celu umorzenia, to podatnik będzie mógł rozliczyć tylko część poniesionych kosztów, przepisy bowiem nie przewidują możliwości pomniejszenia dochodu określonego na zasadach ogólnych w drodze zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej w związku z umorzeniem udziałów posiadanych w spółce kapitałowej.

Organ pierwszej instancji zwrócił także uwagę, że zasady ogólne dotyczące przychodu oraz kosztów jego uzyskania mogłyby mieć zastosowanie tylko wówczas, gdyby Spółka akcje objęła nie za wkład pieniężny, ale za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (art. 10 ust. 1b u.p.d.p.), co jednak w przedstawionym stanie faktycznym nie miało miejsca.

Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu zażalenia Spółki, zaskarżoną decyzją utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji, podzielając argumentacją przedstawioną w jego uzasadnieniu. Organ odwoławczy wskazał także, że wbrew stanowisku Spółki fakt, że koszt nabycia umorzonych akcji jest większy niż uzyskany przychód z ich zbycia w celu umorzenia nie oznacza, że taka transakcja nie znajduje się w dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.d.p. Bez względu na wynik operacji odpłatnego zbycia objętych za wkład pieniężny akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia, uzyskany w ten sposób przychód stanowi przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W skardze na powyższą decyzję...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »