Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.10.2008

Orzecznictwo: Sprzedaż akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

Zaskarżoną decyzją z dnia <...> Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję z dnia <...> uchylającą z urzędu postanowienie Naczelnika <...> Urzędu Skarbowego z dnia <...> dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że skarżący T.D. zwracając się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji podał, iż w związku z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego i przekształcaniem go w spółkę akcyjną nabył przed 1 stycznia 2004 r. na podstawie oferty publicznej akcje spółki. Nabyte akcje nie były akcjami pracowniczymi, zaś w 2005 r. skarżący zbył te akcje. Zdaniem skarżącego przychody uzyskane ze zbycia akcji nie podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Postanowieniem z dnia <...> Naczelnik <...> Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko skarżącego jest prawidłowe w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego.

W dalszych wywodach Dyrektor Izby Skarbowej zauważył, że zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Papierami wartościowymi, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. są takie papiery wartościowe, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabyte na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.).

Z przytoczonych przepisów, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej wynika, że dochód uzyskany ze zbycia w 2005 r. akcji nie będzie opodatkowany jedynie w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

  •   zbywane akcje zostały nabyte na podstawie oferty publicznej,
  •   ich nabycie zostało dokonane przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz
  •   akcje te zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Według Dyrektora Izby Skarbowej w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym skarżący wskazał jedynie, że dokonał zakupu akcji przed dniem 1 stycznia 2004 r. w ramach publicznej oferty. Zabrakło zaś w tym wniosku informacji o tym, czy akcje te zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. W związku z powyższym, na podstawie tak przedstawionego stanu faktycznego nie istniała możliwość dokonania prawidłowej oceny stanowiska pytającego, o której mowa w treści art. 14a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r., co uzasadniało uchylenie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Jednocześnie organ odwoławczy wyjaśnił, że Dyrektor Izby Skarbowej nie zakwestionował stanowiska skarżącego, a jedynie uchylił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z uwagi na fakt, że przedstawiony we wniosku stan faktyczny wykluczał jednoznaczne ustosunkowanie się do stanowiska skarżącego. Tym samym nie została dokonana interpretacja problemu dotyczącego zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego ze zbycia akcji.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku T.D. wniósł o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia <...>.

Zdaniem skarżącego dochód uzyskany w roku 2005 ze zbycia akcji korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawi art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r. Z treści tego przepisu wynika bowiem, że zwolnienie z podatku nie jest ograniczone wyłącznie do papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu w rozumieniu ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Dyrektor Izby Skarbowej w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Na wstępie rozważań należy wskazać, że zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »