Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.10.2008

Orzecznictwo: Stypendium od instytucji zagranicznej

W piśmie z dnia 14 marca 2007 r. M.C. zawarł wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - zwanej dalej "p.d.f."). We wniosku wskazał, że założona w USA A. jest międzynarodową organizacją pozarządową "non-profit", której celem jest promocja zjawiska przedsiębiorczości społecznej. A. inwestuje w społecznych przedsiębiorców, którzy wdrażają systemowe rozwiązania problemów społecznych. Osoby te są przyjmowane do organizacji i nazywane "członkami A.". Podatnik został członkiem A. od października 2006 roku i od tego momentu otrzymuje stypendium tej organizacji.

"A" działa poprzez organizację i zapewnienie pomocy finansowej i materialnej przekazywanej różnym osobom wybranym w trakcie procesu weryfikacyjnego, które realizują programy zawierające się w działalności A. m.in. w obszarze pracy w środowisku osób wykluczonych społecznie (bezdomni, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni), ochronie środowiska, edukacji, ochronie zdrowia i innych. Środki finansowe są przyznawane zwykle na okres trzech lat i mają umożliwić współpracownikom A. realizację danego programu bez konieczności poszukiwania innych źródeł utrzymania. Udzielane są na zasadzie bezzwrotnej pomocy, w wyniku jednostronnej deklaracji. Fundusze A. pochodzą ze źródeł prywatnych, głównie darowizn od amerykańskich obywateli.

W przekonaniu podatnika zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 46 p.d.f. obejmuje dochody przyznawane przez każdą międzynarodową organizację pozarządową, na podstawie jednostronnych deklaracji oraz mające charakter bezzwrotnej pomocy bez względu na to z jakich źródeł organizacje te uzyskują środki pieniężne, jeżeli podatnik realizuje bezpośrednio cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Tym samym uzyskane przez M.C. stypendium od fundacji A. mieści się w powyższym zwolnieniu.

Postanowieniem z dnia <...> Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Zdaniem organu podatkowego fakt, iż działalność A. ma charakter ponadnarodowy nie czyni z tego podmiotu organizacji międzynarodowej. Stwierdził on bowiem, iż organizacje międzynarodowe to zrzeszenia państw lub innych osób prawnych lub osób fizycznych z różnych krajów, powołane do życia dla realizowania zadań określonych w statucie, dzielące się na organizacje rządowe (zrzeszające państwa) oraz na pozarządowe (zrzeszające osoby prawne lub osoby fizyczne). W ocenie organu dokumenty przestawione wraz z wnioskiem (oświadczenie reprezentanta A. o przyznanym stypendium; wypis z aktu notarialnego stwierdzającego, że A. ma swoją siedzibę w A. w USA; statut fundacji A.) nie pozwoliły na uznanie, że podatnik otrzymuje bezzwrotną pomoc od organizacji międzynarodowej wolną od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 p.d.f.

W zażaleniu na to postanowienie podatnik wniósł o jego zmianę lub uchylenie w całości i zarzucił rażące naruszenie norm prawnych zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 46 p.d.f. poprzez ich niewłaściwą interpretację oraz zastosowanie w przedstawionym stanie faktycznym, a nadto naruszenie zasad postępowania, w szczególności art. 122, art. 187 i art. 217 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. - zwanej dalej "Ordynacja podatkowa").

W uzasadnieniu zażalenia podatnik wskazał akty prawne, w których występuje pojęcie "międzynarodowa organizacja pozarządowa" oraz "międzynarodowa organizacja międzyrządowa" i uznał, że polski prawodawca wyróżnia różnego typu organizacje międzynarodowe. Użyte w art. 21 ust. 1 pkt 46 p.d.f. "organizacje międzynarodowe" wobec braku bliższego zdefiniowania jest pojęciem tak szerokim, że obejmuje także organizację typu A. tj. organizacje (np. fundacje) o charakterze międzynarodowym (zarówno poprzez skład osobowy jak i zakres działania określony statutem). W efekcie środki finansowe przyznane przez tę organizację osobom fizycznym , mającym miejsce zamieszkania na terytorium Polski, są objęte zakresem tego przepisu i na jego podstawie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzasadniając zarzut naruszenia przepisów procedury podatnik stwierdził, że organ nie zbadał należycie stanu faktycznego sprawy i rozstrzygnął sprawę zgodnie z założeniem nie popartym dowodami. Zarzucił, iż Naczelnik w sposób nieuzasadniony pominął specyfikę i istotę działania fundacji A., co wpłynęło na rozstrzygnięcie sprawy. Naczelnik ograniczył się do stwierdzenia, iż dostarczone dokumenty nie pozwoliły na stwierdzenie, że podatnik otrzymał pomoc bezzwrotną od organizacji międzynarodowej wolną od podatku dochodowego, a stwierdzenie to nie zostało zdaniem podatnika poparte żadną argumentacją.

W wyniku rozpatrzenia zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia <...> uznał, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie i utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji.

Organ odwoławczy zacytował informacje na temat A. pochodzące ze stron internetowych: www.wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/36780.html oraz www. polskieradio.pl/gospodarka/biznes.aspix?iID=249. W oparciu o te informacje uznał, że A. jako międzynarodowe stowarzyszenie nie finansuje konkretnego programu, wspomaga natomiast finansowo ludzi, którzy realizują różnego rodzaju idee i pomysły społeczne zgodne z celami tego stowarzyszenia. W ocenie organu odwoławczego nie można stwierdzić, że podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, bowiem A. nie finansuje programów, a jedynie wspiera finansowo swoich członków w realizacji ich własnej inicjatywy społecznej. Zatem warunek zakreślony treścią art. 21 ust.1 pkt 46 lit b p.d.f. nie został w tym przypadku spełniony. Wobec przedstawienia przez podatnika stosownej dokumentacji organ odwoławczy nie neguje faktu, że A. jest międzynarodową organizacją, ale stwierdził, że organizacja ta nie finansuje realizowanego przez niego programu. Stypendium jakie podatnik otrzymuje ma zaspokoić jego potrzeby bytowe w czasie realizacji własnego pomysłu społecznego.

Za nieuzasadniony uznał organ odwoławczy zarzut naruszenia art. 122 i 187 Ordynacji podatkowej. Wskazał, że interpretacje przepisów prawa podatkowego udzielane są wyłącznie na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku podatnika i w tym znaczeniu organ podatkowy rozpatrzył stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika o interpretację przepisów podatku dochodowego. Poza tym interpretacja udzielona postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego zawierała uzasadnienie faktyczne i prawne, a zatem nie doszło do naruszenia art. 217 § 2 Ordynacji podatkowej.

Końcowo Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że mając więc na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny podatnikowi - wobec nie spełnienia wszystkich warunków zakreślonych treścią art. 21 ust. 1 pkt 46 p.d.f. - nie przysługuje prawo do zwolnienia od opodatkowania dochodów z tytułu stypendium otrzymywanego od międzynarodowego stowarzyszenia A..

Od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej M.C. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z wnioskiem o jej uchylenie w całości. Zaskarżonej decyzji zarzuc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »