Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.09.2008

Orzecznictwo: Darowizna kościelna - problemy dowodowe

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18 października 2006 r. sygn. akt I SA/Bd 496/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Renaty C... i Mariusza A... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2006 r. wydaną w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.

Powołanym aktem organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, w której przy wymiarze zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. nie uwzględniono wykazanego przez podatników w zeznaniu PIT-36 odliczenia od zadeklarowanego dochodu darowizn w łącznej kwocie 123 100 zł na podstawie art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 1542 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą kościelną.

Dokonując oceny materiału dowodowego zebranego w toku postępowania podatkowego organy podatkowe uznały, że podatnicy wykazali odpowiednimi dowodami z dokumentów, że przekazali w darowiźnie 4 000 zł (każde z małżonków po 2 000 zł) na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez Stowarzyszenie Służby Charytatywnej im. Bł. ... - Patronki przy Kościele Rzymskokatolickim p.w. ... w B.... Darowiznę tę odliczono jednakże od dochodów podatników na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 1762 z późn. zm.), a nie na podstawie ustawy kościelnej, z uwagi na to, że obdarowane Stowarzyszenie nie jest kościelną osobą prawną, o której mowa w art. 55 ust. 7 tej ustawy.

Zanegowanie prawa do odliczenia pozostałych darowizn organy podatkowe uzasadniły niewiarygodnością dowodów, które miały potwierdzać przekazanie darowizn. Odnośnie do darowizn w łącznej kwocie 2 600 zł na rzecz Oddziału Filialnego Stowarzyszenia Służby Charytatywnej im. Bł. ... - Patronki przy Kościele i Klasztorze ... p.w. ... w K... wyjaśniono, że działalność tego Oddziału nie została ujawniona w KRS, wskazano, że Przeor Klasztoru ... wyjaśnił, iż działalność Stowarzyszenia została zawieszona w pierwszych miesiącach 2001 r., korespondencja kierowana do Zarządu Stowarzyszenia nie była podejmowana, zatem brak możliwości zweryfikowania przedstawionych pokwitowań odbioru darowizn a jednocześnie ich niewiarygodność w świetle nieprowadzenia przez Oddział działalności w dacie wystawienia pokwitowania (listopad 2001 r.) nie pozwoliły na odliczenie darowizny.

Ustosunkowując się do dowodów przedstawionych przez podatników, które miały potwierdzać ich prawo do odliczenia od dochodu darowizn na łączną kwotę 116 500 zł na rzecz Sanktuarium Maryjnego w G... Zakonu Księży ... organy podatkowe wskazały, że w myśl art. 55 ust. 7 ustawy kościelnej darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

Podatnicy nie przedstawili sprawozdań o przeznaczeniu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, co więcej z pisma podpisanego przez Rektora Sanktuarium (z 21 kwietnia 2004 r.) oraz zeznań Kazimierza B... (Rektora), przesłuchanego dwukrotnie w toku postępowania w charakterze świadka wynikało, iż wymieniona osoba prawna nie miała nawet możliwości sporządzenia wymaganych sprawozdań, bowiem nie prowadziła rejestracji darowizn.

Zaznaczono także, że wskazany świadek nie potwierdził autentyczności swojego podpisu na pokwitowaniach odbioru darowizn, zaprzeczył, aby udzielał pełnomocnictwa Prezesowi Stowarzyszenia Służby Charytatywnej... Henrykowi M....

Wszystkie te okoliczności świadczą o braku podstaw do odliczenia darowizn na podstawie art. 55 ust. 7 ustawy kościelnej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skarżący wnieśli o uchylenie w całości decyzji Dyrektora Izby Skarbowej, podnosząc zarzuty zgłoszone wcześniej w odwołaniu od decyzji organu pierwszej instancji, tj.:

1. naruszenia art. 121 § 1, art. 122, art. 123 § 1, art. 187 § 1, art. 188 i art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 Ordynacji podatkowej,
2. art. 55 ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
3. art. 26 ust 1 pkt 9 lit b/ w związku z art. 26 ust 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzasadnieniu skargi, podatnicy wywodzili, iż odliczenia od dochodu darowizn w łącznej kwocie 116 500 zł przekazanych na rzecz kościelnej osoby prawnej dokonano zgodnie z przepisem art. 55 ust. 7 cyt. ustawy kościelnej, natomiast darowizny w kwocie 2 600 zł zostały odliczone zgodnie z warunkami określonymi w art. 26 ust 1 pkt 9 lit. b/ cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skarżący podnieśli, że żadne przepisy nie określają treści, jaką powinno zawierać sprawozdanie z działalności charytatywno-opiekuńczej kościelnej osoby prawnej. Z kolei dla dokonania odliczeń darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą - niezależnie od statusu prawnego obdarowanego, stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b/ ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w 2001 r., wymagane było jedynie posiadanie dokumentu stwierdzającego poniesienie takiego wydatku (art. 26 ust. 7 ww. ustawy), a takie dokumenty wystawione zostały zarówno przez Zakon, Stowarzyszenie, jak i jego oddział filialny. Według skarżących, organ nie uznając odliczeń na podstawie art. 55 ust. 7 cyt. ustawy, powinien je uwzględnić chociażby w limicie kwotowym 10%, tj. wynoszącym dla podatnika 32 800 zł, a dla jego małżonki 4 400 zł.

Strona nie zgodziła się z argumentacją organów podatkowych dotyczącą zakwestionowania odliczenia darowizny przekazanej na rzecz Oddziału Filialnego Stowarzyszenia Służby Charytatywnej im. Bł. ... - Patronki przy Kościele i Klasztorze O.O. ... p.w. ... w wysokości 2 600 zł i podniosła, iż Henryk M... - jako prezes Stowarzyszenia potwierdził autentyczność przedłożonych dokumentów. Według podatników zaskarżona decyzja nie spełniła wymogów określonych w przepisie art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 Ordynacji, albowiem nie zawierała wyczerpującego uzasadnienia faktycznego i prawnego: nie wskazywała faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności, a dotyczy to przede wszystkim oceny zeznań świadków, tj. ks. Kazimierza B... i Henryka M...

Ponadto zarzucono nieprzeprowadzenie dowodu z zeznań świadka ks. Jana B... oraz nieuwzględnienie wniosku o przeprowadzenie konfrontacji świadków.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wniósł o jej oddalenie i podtrzymał w całości swoje stanowisko zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Analizując przeprowadzone przez organy podatkowe postępowanie dowodowe i wywiedzione na jego podstawie wnioski, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że jest ono wyczerpujące, nie narusza zasady swobodnej oceny dowodów, a wywiedzione wnioski są logiczne, znajdują oparcie w dowodach.

Sąd powołując się na postępowanie wyjaśniające dotyczące darowizny na rzecz Oddziału Filialnego Stowarzyszenia... w ... stwierdził, iż organy podatkowe miały uzasadnione podstawy do zakwestionowania wiarygodności pokwitowań pochodzących od Marka M... i Henryka M.... Wskazano przy tym również na okoliczności stwierdzone N wyniku przesłuchania w charakterze świadka Przeora Domu Zakonnego w G... ks. Kazimierza B...

Rektor Sanktuarium Matki Bożej G... poinformował, że podmiot ten nie prowadzi rejestracji darowizn, co oznacza, że nie może w ogóle potwierdzić faktu otrzymania darowizny od skarżącego. Zasadnie zatem organy podatkowe uznały, że takie stanowisko obdarowanego podważa prawdziwość potwierdzenia i sprawozdania opatrzonego datą 31 grudnia 2001 r. przedłożonego na tę okoliczność przez stronę 15 czerwca 2005 r.

Rektor Sanktuarium, który w 2001 r. był Przeorem Domu Zakonnego w G..., ksiądz Kazimierz B..., zeznał jako świadek, że nie przypomina sobie rejestracji darowizny od skarżących, nie składał sprawozdania dla nich o przeznaczeniu ich darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą i nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi otrzymanie przedmiotowej darowizny. W odpowiedzi na okazany mu dokument sprawozdania, na który powołał się skarżący, wprost zeznał, że podpis na dokumencie nie jest jego własnoręcznym podpisem, a pieczątka Sanktuarium została zfałszowana. Świadek podkreślił, że nic mu nie wiadomo, żeby taka kwota, jaką wskazuje skarżący wpłynęła do kasy zakonnej.

Jednocześnie świadek wskazał, że „stałe pełnomocnictwo" dla Henryka M... do odbioru darowizn na rzecz Domu Zakonnego w G... z 5 maja 2002 r., na które powoływali się skarżący, nie zostało przez świadka podpisane, a dodatkowo jego autentyczność świadek zakwestionował podnosząc, że Sanktuarium nie używało papieru z takim nadrukiem, jaki widnieje na dokumencie na k. 170 akt, jak również nie dysponowało pieczątką o wzorze istniejącym na przedmiotowym dokumencie. Świadek zeznał, że od Henryka M... otrzymał kilkakrotnie sumy pieniężne od 9 do 12 tys. zł, ale nie żądał on wówczas wystawienia pokwitowania. Świadek zakwestionował także prawdziwość innych dokumentów wystawionych rzekomo przez Sanktuarium (np. akcja „Chleb dla rodzin wielodzietnych o znacznym ubóstwie").

W tych okolicznościach organy miały w ocenie Sądu podstawę do odmówienia wiary prawdziwości okolicznościom, które zostały potwierdzone dokumentami przedłożonymi przez skarżących.

Okoliczność, że skarżący wnosił o przesłuchanie w charakterze świadka także księdza Jana B..., który przebywa w Ameryce, a jego miejsce pobytu i data powrotu do kraju nie są znane, wobec czego dowodu tego nie można było przeprowadzić, nie może być interpretowana na korzyść skarżących. Strona, licząc się z potrzebą wykazania istotnej dla niej okoliczności winna uwzględniać także możliwość przeprowadzenia danego dowodu. W ocenie Sądu przeprowadzone postępowanie dowodowe dawało organom podstawę do ustalenia stanu faktycznego i wydania na jego podstawie rozstrzygnięcia.

Skarżący zaskarżyli powyższy wyrok w całości, opier...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »