Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.08.2008

Orzecznictwo: Kolejny korzystny dla podatników wyrok w sprawie opodatkowania VAT sprzedaży gruntów

Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z dnia 3 marca 2006 r., wydaną na podstawie art. 14b § 5 w zw. z art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; powoływanej dalej jako „Op"), a także art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej „ustawa o VAT"), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – po rozpatrzeniu zażalenia Skarżącej Marianny K. - odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów z dnia 8 grudnia 2005 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Powyższe rozstrzygnięcie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał na podstawie następującego stanu faktycznego.

Wnioskiem z 17 października 2005 r. Skarżąca wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów o dokonanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych otrzymanych w drodze darowizny. We wniosku wskazała, że w 1991 r. nabyła w drodze darowizny nieruchomość rolną o powierzchni 3 ha. W 2003 r. zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego i część tej nieruchomości (około 9 000 m2) zmieniło przeznaczenie z rolnego na budowlane. Ta część nieruchomości została podzielona na 7 działek budowlanych o powierzchni 1000 m2 każda, zaś dwie przeznaczone zostały na drogę.

Zdaniem Skarżącej sprzedaż działek będących jej osobistym majątkiem (bez względu na ilość sprzedanych działek budowlanych) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nieruchomość została nabyta w drodze darowizny, a sprzedaż zostanie dokonana wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Ponadto, w ocenie Skarżącej działalność polegająca na sprzedaży od dwóch do siedmiu działek nie mieści się w pojęciu działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Postanowieniem z dnia 8 grudnia 2005 r. organ l instancji uznał stanowisko Skarżącej za nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia wskazał, iż na podstawie art. 15 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Aby stać się więc podatnikiem wystarczy wykonać czynności, o których mowa powyżej, jednak w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy.

Na powyższe postanowienie Skarżąca wniosła zażalenie, wskazując że organ l instancji dokonał błędnej interpretacji przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ brzmienie tego przepisu wskazuje, że aby działalność móc uznać za działalność gospodarczą nie wystarcza zaistnienie samej przesłanki częstotliwości wykonywania danej czynności. Czynności wykonane jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania ich w sposób częstotliwy stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT jednakże pod warunkiem, że będzie to działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników w rozumieniu ustawy o VAT, co zdaniem Skarżącej nie ma miejsca w przedmiotowej sprawie.

W ocenie Skarżącej pierwsza część przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje na jego zakres podmiotowy, a druga część na sposób w jaki takie czynności mogą być dokonywane przez wyżej ściśle określone grono podmiotów. Według niej jeżeli by przyjąć, że każda z tych przesłanek istnieje odrębnie należałoby uznać, że każda sprzedaż przedmiotów z majątku osób fizycznych podlegałaby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a tak nie jest. Skarżąca zaznaczyła, że racjonalny ustawodawca nie wskazywałby w części pierwszej tego przepisu na konkretne rodzaje działalności tj. producentów, handlowców, usługodawców itd., a ograniczyłby się do stwierdzenia, że działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT obejmuje wszelkie czynności, choćby zostały wykonane jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania ich w sposób częstotliwy. Według Skarżącej czynności wykonywanych przez osobę, która sprzedaje nieruchomości nabyte nieodpłatnie - nie można zaliczyć do żadnej ze wskazanej w tym przepisie kategorii. Nie jest to bowiem działalność handlowca (zgodnie ze słownikiem języka polskiego handel jest wymianą towarów, obrotem towarów polegającym na kupnie - sprzedaży) ani działalność producenta, usługodawcy, podmiotu pozyskującego zasoby naturalne czy rolnika w rozumieniu ustawy o VAT.

Ponadto Skarżąca, po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym w sprawie, pismem z 30 stycznia 2006 r. dodatkowo podniosła, iż w zdaniu drugim art. 15 ust. 2 ustawy o VAT za działalność gospodarczą uznane zostały także czynności polegające na wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W tym przypadku aby czynność można było uznać za działalność gospodarczą muszą łącznie zostać spełnione aż trzy przesłanki. Musi nastąpić: wykorzystanie towarów, w sposób ciągły i w celach zarobkowych (przesłanka ta nie istniała w przypadku działalności gospodarczej wskazanej w zdaniu pierwszym tego przepisu, co zdaniem Strony dodatkowo potwierdza fakt, że są to odrębne rodzaje stanów traktowanych za działalność gospodarczą). Stwierdziła także, że w przypadku sprzedaży nieruchomości nie można uznać, że następuje wykorzystanie tego towaru w sposób ciągły. Zdaniem Skarżącej niezbędną przesłanką do traktowania takich czynności za działalność gospodarczą jest zaistnienie celu zarobkowego.

Niezależnie od powyższego Skarżąca stwierdziła, iż nie otrzymała odpowiedzi na zapytanie, czy decydując się na sprzedaż wyłącznie 2 działek czynności takie będą również podlegały opodatkowaniu VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmawiając zmiany postanowienia organu l instancji, powołał się na art. 2 ust. 6, art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT.

Zwrócił uwagę, że w definicji działalności gospodarczej zawarto zastrzeżenie, że czynność kwalifikowana jest do działalności gospodarczej dla celów VAT, a w konsekwencji decyduje o tym, że podmiot ją wykonujący uzyskuje status podatnika VAT, gdy: „czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy”. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, uznał za chybiony zarzut Skarżącej, iż art. 15 ust. 2 ustawy o VAT określa ściśle określone grono podmiotów, do których Skarżąca się nie zalicza, ponieważ - w jego ocenie - aby stać się podatnikiem wystarczy wykonać czynności, o których mowa wyżej w sposób jednorazowy, jednak w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy. Ustawodawca nie precyzuje, co oznacza zwrot „zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy". Słownik języka polskiego pod pojęciem: „częstotliwość” nakazuje rozumieć częste występowanie, powtarzanie się jakiejś czynności, zjawiska, pod pojęciem zaś „zamiar” nakazuje rozumieć, „to co ktoś zamierza, projekt, plan, intencja zrealizowania czegoś”.

Dodatkowo organ odwoławczy zauważył, iż definicja działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT nie wymaga, aby miała ona charakter zarobkowy. Tym niemniej w jego ocenie trudno uznać, iż sprzedaż działek takiego charakteru nie ma. Fakt przeznaczenia uzyskanych środków pieniężnych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych nie może być uznany, iż działalność nie ma charakteru zarobkowego.

Dalej organ II instancji stwierdził, że aby stać się podatnikiem wystarczy wykonać czynności jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy. W przedmiotowej sprawie, z całokształtu materiału wynika, iż zamiar wykonywania tych czynności w sposób częstotliwy istnieje. Skarżąca podjęła czynności mające na celu podział nieruchomości gruntowej na działki budowlane, tym samym został spełniony warunek istnienia zamiaru wykonywania tych czynności (sprzedaży działek) w sposób częstotliwy.

W uzasadnieniu decyzji podzielono jednak stanowisko Skarżącej, iż w sprawie nie ma zastosowania przepis art. 15 ust. 2 drugie zdanie ustawy o VAT traktujący czynność polegającą na wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych jako działalność gospodarczą.

Odnosząc się do zarzutu zażalenia, iż organ l instancji nie odniósł się do zapytania dotyczącego sprzedaży dwóch działek w kontekście opodatkowania tej sprzedaży podatkiem VAT, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podniósł, iż w uzasadnieniu postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów jednoznacznie wyjaśnił, że przez pojęcie częstotliwości należy rozumieć zamiar powtarzania czynności tego samego rodzaju. A zatem bez znaczenia przy tym pozostaje, czy Skarżąca sprzeda dwie czy siedem działek, gdyż nawet sprzedaż dwóch działek budowlanych świadczy o zamiarze powtarzającej się czynności sprzedaży.

Organ konkludował, że dokonywaną przez Skarżącą dostawę gruntów budowlanych należy zaklasyfikować zgodnie z powołanym wyżej art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, jako działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu i jednocześnie z uwagi na wykonywanie tych czynności należy uznać ją za podatnika podatku od towarów i usług. W myśl art. 113 ust. 13 pkt 1d powołanej ustawy zwolnień od podatku od towarów i usług, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się m.in. do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Oznacza to, że podatnicy dokonujący dostaw tych towarów, niezależnie od wielkości swoich obrotów są podatnikami podatku od towarów i usług i stosownie do art. 96 ust. 1 obowiązani są przed dniem wykonania pierwszej dostawy gruntów, złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując zatem po dniu 1 maja 2004 r. dostaw gruntów przeznaczonych pod zabudowę, Skarżąca staje się podatnikiem podatku VAT i od ww. czynności należy odprowadzić podatek VAT w wysokości 22% podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnosząc skargę do tutejszego Sądu, Skarżąca zarzuciła powyższe...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »