Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.08.2008

Orzecznictwo: Umorzenie zaległości podatkowych

Wyrokiem z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. akt I SA/Ol 292/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił zaskarżona decyzję, określił, że nie podlega ona wykonaniu oraz zasądził od organu odwoławczego na rzecz ustanowionego z urzędu pełnomocnika strony skarżącej kwotę 292,80 zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi Eugeniusza D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 15 maja 2006 r., nr PP/E/4407-2-23/05 w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych.

Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że decyzja z dnia 15 maja 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z dnia 27 września 2005 r. o odmowie umorzenia stronie zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług: z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego za marzec 1997 r. w kwocie 132 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 256,80 zł; zobowiązania za kwiecień 1997 r. w kwocie 108.867 zł, dodatkowego zobowiązania podatkowego w kwocie 32.660 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 339.142,50 zł oraz zobowiązania za maj 1997 r. w kwocie 163.020 zł, dodatkowego zobowiązania podatkowego w kwocie 48.906 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 500,993,30 zł.

Wnioskiem z dnia 6 stycznia 2005 r. podatnik zwrócił się do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Warszawie o umorzenie zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług, wynikających z decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Elblągu z dnia 26 czerwca 1998 r. za marzec, kwiecień i maj 1997 r. Wniosek ten został przekazany zgodnie z właściwością Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Elblągu. Z jego treści wynikało, że na skutek wydania decyzji wyrządzona została wnioskodawcy krzywda, która winna zostać naprawiona poprzez umorzenie orzeczonej zaległości podatkowej. Jego zdaniem, organ podatkowy określając zaległość podatkowa w podatku od towarów i usług za przedmiotowe okresy, rażąco naruszył prawo art. 33 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawa o VAT, zważywszy na treść podjętej w dniu 22 kwietnia 2002 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały o sygn. akt FPS 2/02, stwierdzającej, że przepis ten miał zastosowanie do zdarzeń nie odzwierciedlających rzeczywistej sprzedaży. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o ulgę podatkową pozwoli wnioskodawcy na podjęcie działalności gospodarczej, która winna przynieść korzyści jego rodzinie, a także Państwu. Podatnik wskazał, że od kilku lat znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej brakiem dochodów (działalność gospodarcza nie jest prowadzona z uwagi na ciążące zaległości podatkowe). Aktualnie posiada zaległości w spłacie należności za czynsz, energię elektryczną i inne. Poinformował, że jego żona jest osoba bezrobotną, bez prawa do zasiłku, schorowaną, wymagającą stałej opieki neurologicznej, a on sam leczy się w Poradni Zdrowia Psychicznego. Aktualnie przebywa w Areszcie Śledczym w celu odbycia zastępczej kary za orzeczona grzywnę.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu nie dopatrzył się przesłanek przemawiających za udzieleniem ulgi w trybie art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – zwanej dalej ord. pod., w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199), tj, od dnia 1 września 2005 r. – zwanej dalej ustawa zmieniająca. Wskazał, że przyczyna powstania zaległości podatkowych było świadome, niezgodne z prawem działanie podatnika, gdyż wystawiał on faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Argument o braku możliwości uregulowania zadłużenia podatkowego nie stanowi zaś wystarczającej przesłanki do umorzenia zaległości, skoro ogólnie trudna sytuacja bytowa strony, wynikająca z braku dochodów, sama przez się nie stanowi podstawy do umorzenia zaległości podatkowych. Zebrane w toku postępowania materiały i dowody w sprawie wskazują, że na aktualna sytuację zobowiązanego nie miały wpływu czynniki o charakterze nadzwyczajnym.

Rozpoznając odwołanie od powyższej decyzji Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że zobowiązania strony z tytułu podatku VAT nie uległy przedawnieniu, albowiem w wyniku zastosowania czynności egzekucyjnej i środka egzekucyjnego, przerwany został bieg terminu przedawnienia, a wobec nie zakończenia postępowania egzekucyjnego, bieg terminu przedawnienia nie zaczął biec na nowo. Powołując się na art. 67 § 1 ord. pod. stwierdził, że brak jest podstaw do umorzenia zaległości podatkowej. Uznał, że w sprawie istniały podstawy prawne do wydania decyzji z dnia 26 czerwca 1998 r., określającej stronie wysokość zobowiązania podatkowego i zaległości podatkowej za okresy marzec, kwiecień i maj 1997 r. Późniejsza uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęta w dniu 22 kwietnia 2002 r. o sygn. akt FPS 2/02, nie stanowi z punktu wiedzenia interesu publicznego, przesłanki do odstąpienia od dochodzenia zapłaty zaległości podatkowych. Organ odnosząc się do zarzutów podniesionych przez podatnika w piśmie z dnia 21 listopada 2005 r., wskazał, że bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy pozostaje odpisy pism załączone do materiału dowodowego (pismem z dnia 27 marca 2006 r.), skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (skarga na bezczynność) i do Prokuratury Rejonowej w Elblągu o ponowne podjęcie postępowania w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników Urzędu Skarbowego w Elblągu i poświadczenia nieprawdy. Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił również, że inicjatywa zastosowania art. 67 „d” § 1 ord. pod. należy do organu podatkowego.

W skardze na powyższa decyzję podatnik wnosząc o uchylenie lub stwierdzenie nieważności, lub stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji Dyrektora Izby Skarbowej zarzucił naruszenie:

1. art. 7, art. 32, art. 40, art. i art. 217 Konstytucji RP przez działanie organów bez podstaw prawnych; nierówne traktowanie skarżącego i jego żony przez cały okres postępowania ód wydania decyzji UKS czyli od dnia 25 czerwca 1998 r.; naruszanie tajemnicy korespondencji urzędowej;
2. art. 1 i następnych Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania;
3. art. 107 kpa przez oparcie decyzji na kłamstwie, a także na przestępczym urzędniczym nadużyciu władzy (art. 231 § 1 kk) oraz przestępczym poświadczeniu nieprawdy (art. 271 § 1 kk);
4. zasad postępowania określonych w art. 120, art. 122 oraz art. 125 § 1 i art. 139 ord. pod.;
5. zasady uznaniowości przy wydawaniu decyzji dotyczącej wniosku o umorzenie zaległości.

Ponadto skarżący wniósł o stwierdzenie, że:

1. w dniu 25 czerwca 1998 r., a dokładniej w datach wystawienia przez niego faktur nie powstał obowiązek podatkowy, a w konsekwencji zobowiązanie podatkowe,
2. decyzja UKS została wydana bez podstawy prawnej, ponieważ art. 33 ust. 1 ustawy o VAT w ówczesnym brzmieniu nie upoważniał do wydania decyzji podatkowej – nie pozwalała na to treść art. 217 Konstytucji RP,
3. wszystkie decyzje i postanowienia wydane w jego sprawie po dacie 25 czerwca 1998 r., a z ostrożności po dacie 22 kwietnia 2002 r. (data wydania uchwały NSA) wywodzą się z decyzji wydanej bez podstawy prawnej, a tym samym stanowią nadużycie władzy urzędniczej (art. 231 §1 kk),
4. ewentualnie uwzględnienie skargi w części dotyczącej umorzenia zaległości podatkowej poprzez umorzenie jej przez Dyrektora Izby Skarbowej.

Skarżący podał, że decyzją z dnia 25 czerwca 1998 r. określono mu zobowiązania w podatku od towarów i usług w sytuacji wystawiania przez niego faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych (za wystawienie faktur winę ponosi osoba trzecia, wskazana w skardze). Przytoczył tezę uchwały NSA o sygn. akt FPS 2/02, wywodząc, że nie zaistniał obowiązek podatkowy i zaległość podatkowa za marzec, kwiecień i maj 1997 r. Przyznał, że w dacie wydania decyzji przez UKS wykładnia art. 33 ust. 1 była niejednolita. Uznał jednak, że nie z jego winy w obiegu prawnym pozostaje decyzja określająca zaległość podatkową, podczas gdy nigdy obowiązek podatkowy nie zaistniał. Wskazał na absurd sytuacji, że ubiega się o umorzenie zaległości, która faktycznie nie zaistniała. Zarzucił niekompetencję osobom, które podpisywały decyzje w obu instancjach. Nie zgodził się z interpretacją art. 67 § 1 i art. 70 § 4 ord. pod. prezentowaną przez organy w jego sprawie. Stwierdził, że czuje się pokrzywdzony faktem bezprawnego zabrania składników majątku jego i żony. Wskazał na nierówne traktowanie podatnika, podając przykłady umorzenia należności innym osobom.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji.

Sąd I instancji – uzasadniając rozstrzygnięcie - powołał się na art. 133 i art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 15...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »