Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.07.2008

Szkolenia finansowane przez pracodawcę nie stanowią przychodu pracownika

Zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art. 14b § 5, art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. powoływanej w dalszej części jako „O.p.”), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.– powoływanej jako „u.p.d.o.f.”), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2007 r., którym uznano za nieprawidłowe stanowisko P. sp. z o.o. (dalej zwanej „skarżącą”) przedstawione we wniosku o udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przesłanych do Sądu akt sprawy wynika, iż skarżąca złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. W opisanym przez siebie stanie faktycznym wskazała, że podnosi kwalifikacje swoich pracowników poprzez:

1) kierowanie ich na studia podyplomowe (związane z wykonywaną pracą),
2) kierowanie ich na studia magisterskie i licencjackie (związane z wykonywaną pracą),
3) kierowanie ich na szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne:

– tzw. szkolenia twarde (np. dotyczące prawa podatkowego, prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych),
– tzw. szkolenia miękkie (np. zarządzanie czasem, zarządzanie zespołem, radzenie sobie ze stresem, negocjacje handlowe, komunikacja interpersonalna, budowanie zespołu, budowa relacji z klientami),

4) kierowanie ich na kursy językowe (związane z pracą w międzynarodowym środowisku),
5) dofinansowanie im nauki na studiach magisterskich i licencjackich (związane z wykonywaną pracą),
6) organizowanie im szkoleń we własnym zakresie w siedzibie firmy lub poza nią (szkolenia prawne, językowe, budowanie zespołu, komunikacja w firmie, bhp).

Tak przedstawiając stan faktyczny, skarżąca zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy przychody pracowników z tytułu ich uczestnictwa we wszystkich powyższych rodzajach szkoleń są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f.

Zdaniem skarżącej przychody pracowników w związku z uczestnictwem w w/w szkoleniach są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko przedstawione przez skarżącą za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ przytoczył brzmienie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., określającego przychody ze stosunku pracy oraz art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f. zwalniającego od podatku dochodowego wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika. Organ wskazał, że odrębne przepisy, o których mowa w tychże artykułach, to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 r. Nr 103 poz. 472 ze zm. – zwanego „rozporządzeniem z 1993 r.”) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31 poz. 216 – zwanego dalej „rozporządzeniem z 2006 r.”).

Kolejno powołując się na § 3, § 4, § 5, § 7 rozporządzenia z 1993 r. organ stwierdził, iż skarżąca może przyznać pracownikowi inne świadczenia w związku ze skierowaniem go do nauki w formach szkolnych. W jego ocenie skoro zwolnione są świadczenia przyznane pracownikowi zgodnie z tym rozporządzeniem, to w przedstawionym stanie faktycznym na podstawie ww. przepisów zwolnione będą świadczenia przyznane pracownikom skierowanym do nauki w formach szkolnych. Tymi świadczeniami są świadczenia, o których mowa w punkcie pierwszym i drugim wniosku, a więc świadczenia przyznane pracownikom skierowanym na studia podyplomowe, magisterskie i licencjackie prowadzone przez szkoły wyższe. Natomiast w przypadku, gdy skarżąca dofinansowuje pracownikowi naukę na studiach magisterskich i licencjackich, pomimo nieskierowania go na taką formę kształcenia, to może przyznać wyłącznie świadczenia wyszczególnione w tymże rozporządzeniu. Mianowicie z § 5 ust. 1 rozporządzenia z 1993 r. pracownikowi podejmującemu naukę w szkole bez skierowania zakładu pracy może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia pomiędzy zakładem pracy i pracownikiem. Zakład pracy może też pokryć pracownikowi koszty związane z nauką o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 w/w rozporządzenia, tj. koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju, o ile nauka odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika; koszty podręczników i innych materiałów szkoleniowych; opłaty za naukę pobierane przez szkołę. Tym samym zdaniem organu skarżąca może przyznać powyższe świadczenia pracownikom w związku z podjęciem przez nich nauki na studiach magisterskich i licencjackich organizowanych przez szkoły wyższe bez skierowania ich przez skarżącą. W związku z tym, w ocenie organu, zwolniona z podatku będzie część świadczeń stanowiących dofinansowanie nauki na studiach magisterskich i licencjackich, o których mowa w punkcie 5 wniosku, tj. część wskazana w ww. rozporządzeniu.

Odnosząc się do pozostałych form nauki, stanowiących pozaszkolne formy nauczania, organ wskazał na drugie z wymienionych powyżej rozporządzeń, a mianowicie rozporządzenie z 2006 r. Kolejno organ przytoczył definicje legalne pozaszkolnych form kształcenia, tj. kursu, kursu zawodowego, seminarium, praktyki zawodowej i stwierdził, iż aby uznać daną formę kształcenie za którąś z w/w wymienionych, to musi być ono organizowane przez podmiot spełniający wymogi zawarte w § 1 pkt 2 tego rozporządzenia, a mianowicie musi być publiczną i niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego oraz ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Ponadto, w ocenie organu, w/w podmiot musi być osobą prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową, wymienioną w art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, ze zm.), dalej zwanej „u.s.oś.”, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dla której uzyskała akredytację, o której mowa w art. 68b tej ustawy. Tym samym w przekonaniu organu, w przypadku gdy dana forma kształcenia pozaszkolnego spełnia w/w wymagania, to zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia z 1993 r. pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania zakładu pracy, o ile umowa zawarta między nim i zakładem pracy nie stanowi inaczej, przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu, urlopu szkoleniowego na udział w obowiązkowych zajęciach oraz zwolnienie z części dnia pracy w wymiarze określonym w § 10, płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Dalej organ pierwszej instancji stwierdził, iż w związku z powyższym zwolnieniu podlegać mogą kursy, pod warunkiem spełnienia ww. wymogów, zaś podlegać nie mogą szkolenia, chyba że szkolenia te są którąś z wymienionych w rozporządzeniu z 2006 r. form kształcenia pozaszkolnego.

Ponadto organ dodał, iż zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f. będą podlegać wyłącznie określone w w/w rozporządzeniach z 1993 r. i 2006 r. świadczenia z tytułu kształcenia się pracowników we wskazanych w tych rozporządzeniach formach szkolnych i pozaszkolnych. Tym samym organ uznał, iż błędne jest stanowisko skarżącej, iż na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f. wolne od podatku są przychody z tytułu uczestnictwa we wszystkich formach kształcenia, o których mowa we wniosku.

Skarżąca wniosła zażalenie na w/w postanowienie, podnosząc w nim, że skierowanie pracownika przez pracodawcę na szkolenia i kursy niezbędne do wykonywania przez niego obowiązków służbowych nie stanowi świadczenia ze stosunku pracy na rzecz pracownika. Udział pracownika w takim szkoleniu jest korzyścią wyłącznie dla pracodawcy, w tym przypadku dla skarżącej. Skarżąca podnosi, iż kursy i szkolenia, których koszty ponosi, są związane z kształceniem pracowników w celu zwiększenia ich profesjonalizmu i efektywności zawodowej, zgodnie z ich obowiązkami pracowniczymi i stanowiskiem, gdyż dokonuje ona analizy i wyboru szkoleń pod tym kątem. Kolejno skarżąca podnosi, iż udział w szkoleniach, na które pracodawca kieruje pracowników jest obowiązkiem pracowniczym i pracownik nie ma realnej możliwości odmowy udziału w takim szkoleniu. Zapłata za udział pracowników w tych kursach bądź szkoleniach zawsze przekazywana jest prze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »