Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.09.2007

Orzecznictwo — Opodatkowanie podatkiem VAT premii i bonusów

Pismem z 13 czerwca 2005 r. K. sp. z o.o. w Warszawie zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania polskich przepisów podatkowych i udzielenie odpowiedzi na pytanie — czy otrzymanie premii pieniężnej przez należy traktować jako świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dalej jako ustawa o VAT czy też korektę obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 4 tejże ustawy czy też świadczenie wyłączone spod opodatkowania.

We wniosku, spółka podała stan faktyczny, a mianowicie, że posiada umowę z jednym z dostawców materiałów, na mocy której przysługuje jej. w sytuacji przekroczenia określonej wysokości obrotów, premia pieniężna. Zgodnie z tą umową Spółki należące do europejskiej grupy kapitałowej K., jeżeli w przyjętym okresie rozrachunkowym, zakupią powyżej 100 tyś. Ton materiałów, przyznawana przyznana im będzie przez dostawcę premia pieniężna w wysokości 2 % wartości obrotów okresu rozrachunkowego. Premia pieniężna jest rozdzielana dla poszczególnych spółek grupy, będącymi bezpośrednimi nabywcami materiałów, w proporcji do zrealizowanych przez nie obrotów. Spółka wyjaśniła, że poza czynnością prawną kupna-sprzedaży, w której spółka jest nabywcą materiałów, nie istnieją jakiekolwiek inne zobowiązania, nakładające na spółkę obowiązku świadczenia usług na rzecz dostawcy towaru. Nie istnieją także unormowania zobowiązujące spółkę do zrealizowania określonych obrotów, powstrzymania się od dokonania czynności, tolerowania czynności czy sytuacji, w tym w szczególności niedokonywania zakupów od innych dostawców towarów (prawo wyłączności) lub organizowania na rzecz dostawcy sprzedaży. Zdaniem strony przyznana jej, w tej sytuacji, premia pieniężna nie powinna podlegać podatkowi VAT, gdyż przyznane spółce świadczenie pieniężne nie jest zapłatą za świadczenie przez K. usługi. Dostawca towaru w zamian za przyznaną premię pieniężną nie uzyskuje wzajemnej korzyści. Przedmiotem świadczenia są pieniądze, które jako wartości rozliczeniowe nie podlegają opodatkowaniu VAT. Dokonanie zakupów towarów powyżej określonej wielkości przez Grupę nie może być uznane za świadczenie odrębnej usługi, z tytułu której K. przysługuje prawo do uzyskania premii pieniężnej, gdyż brak tu jest jakiegokolwiek zobowiązania po stronie nabywcy towarów. Strona poinformowała ponadto, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej przyznawanie, premii pieniężnej nie podlega opodatkowaniu VAT. Strona powołała się na orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach – E. oraz M. Spółka stwierdziła ponadto, że premia, jeśli nie jest ona związana z konkretną dostawą, powinna być udokumentowana kwotą kredytującą na rzecz spółki. Natomiast przyznała, że jeżeli możliwe jest odniesienie udzielonej premii do konkretnych dostaw, co w sprawie nie występuje, konieczne byłoby wystawienie przez dostawcę towarów faktury korygującej.

Postanowieniem z 2 września 2005 r. Nr 1472/RPP1/443-472/05/MK Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) — dalej jako Ordynacja — uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Zdaniem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, spółka jest bezpośrednim nabywcą materiałów i to od jej — między innymi — działań zależy, czy poszczególne podmioty z grupy będą miały prawo do otrzymania premii. Natomiast po uzyskaniu premii przez grupę samo rozliczenie premii następuje już pomiędzy dostawcą, a konkretnym podmiotem. Według organu podatkowego l instancji, ze względu na to, że działania spółki mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanej premii, premia ta jest wynagrodzeniem za osiągnięcie określonego poziomu zakupów. W ocenie Naczelnika uzyskany bonus nie ma charakteru dobrowolnego, lecz zależy od określonego zachowania spółki. Zatem pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy uznać za świadczenie usługi za wynagrodzeniem, a jej odpłatność została określona jako procent wartości zamówień. Według organu podatkowego, mimo że ekonomiczny wymiar rabatu i bonusu jest taki sam, to fakt przyznania bonusu jest uzależniony od spełnienia dodatkowych warunków. Przyznane bonusy są odrębnym przedmiotem opodatkowania i nie pomniejszają podstawy opodatkowania z tytułu nabycia towarów, a wypłata bonusu jest bezpośrednio związana ze świadczeniem wzajemnym spółki.

W zażaleniu na to postanowienie K. sp. z o.o. zarzuciła naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT poprzez uznanie, że premia pieniężna z tytułu przekroczenia określonej wysokości obrotów, jest świadczeniem na rzecz dostawcy towarów. Zdaniem spółki w analizowanej sprawie nie można wskazać jakiegokolwiek obowiązku, jak i czynności faktycznych wykonywanych przez K. na rzecz swego dostawcy. Nie można też wskazać świadczenia wzajemnego ze strony spółki na rzecz dostawcy i nie można wskazać zarówno korzyści wypłacającego, jak i podmiotu usługobiorcy. Ze względu na to, ze przedmiotem świadczenia są pieniądze, którymi obrót nie podlega VAT, premii pieniężnej nie można uznać za świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT. Zdaniem spółki uznanie omawianej premii pieniężnej za usługę w rozumieniu ustawy o VAT mogłoby być zasadne wyłącznie w odniesieniu do dostaw krajowych oraz w sytuacji rzeczywistego określenia świadczenia ze strony odbiorcy towaru.

Zaskarżoną decyzją z 22 maja 2006 r. Nr 1401/HTH/4407/14-132/05/MR, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 239 oraz art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 ustawy o VAT— odmówił zmiany lub uchylenia postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 2 września 2005 r. Według Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie, przewidziana umową, premia pieniężna w wysokości 2%, wypłacana podmiotom Grupy K., pod warunkiem przekroczenia przez grupę w danym okresie rozrachunkowym (rok kalendarzowy) określonego progu zakupów (100 tyś. ton), jest świadczeniem na rzecz kontrahenta. Świadczenie to — mające odrębną podstawę prawną — należy odróżnić od świadczeń z tytułu umowy, których realizowanie należy uznać za dostawę towarów, ponieważ mają one różną podstawę prawną i stanowią odmienne świadczenia na rzecz wierzyciela w zamian za towar lub — jak w przypadku premii — w zamian za świadczenie pieniężne. Według organu odwoławczego usługobiorcą jest dostawca, który realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której poszczególni członkowie Grupy K. decydują się na zakup towarów u niego, a nie u innego dostawcy. Jeśli zatem nabywcy spełnią określone w umowie warunki, to dostawca jest zobligowany do wypłaty premii pieniężnej, a wypłata ta jest uzależniona od określonego zachowania strony, jako podmiotu wchodzącego w skład grupy K. Pomiędzy stronami istnieje zatem relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usług za wynagrodzeniem.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 czerwca 2006 r. K. sp. z o.o. wniosła o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie i zarzuciła jej naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT poprzez uznanie, że premia pieniężna z tytułu przekroczenia okreś...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »