Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.06.2008

Orzecznictwo podatkowe: Zniesienie współwłasności nie jest darowizną

W stanie prawnym obowiązującym po 1 stycznia 2003 r. nie można czynności prawnej „nieodpłatnego zniesienia współwłasności” utożsamiać z czynnością „darowizny”, o której mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. „d” p.d.o.f., nawet jeżeli na podstawie przepisów k.c. można byłoby wskazywać na podobieństwa skutków prawnych (ekonomicznych) tych czynności. Począwszy bowiem od tej daty, ustawodawca w p.s.d. posługuje się zarówno zwrotem „darowizna”, jak również określeniem „nieodpłatnego zniesienia współwłasności”, wyraźnie przez to odróżniając zakres znaczeniowy obu tych pojęć. Taka konstatacja wynika z potrzeby respektowania zasady wewnętrznej autonomii pojęciowej prawa podatkowego.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędzia NSA: Jacek Brolik, Sędzia del. WSA: Sławomir Presnarowicz (sprawozdawca), Protokolant Łukasz Kacper Warzecha, po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2008 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. sygn. akt III SA/Wa 1731/06 w sprawie ze skargi B. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 28 marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od B. J. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na posiedzeniu niejawnym, wyrokiem z dnia 18 września 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1731/06, działając w trybie uproszczonym, oddalił skargę B. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 28 marca 2006 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w sprawie o zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Podstawą prawną powyższego orzeczenia Sądu I instancji był art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. ), określanej dalej p.p.s.a.

Z ustaleń stanu faktycznego podanego w zaskarżonym wyroku wynika, że Naczelnik Urzędu Skarbowego W. – M., decyzją z dnia 15 listopada 2005 roku rozstrzygając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej p.d.o.f., i art. 75 § 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 74 a i art. 73 § 2, art. 74 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), dalej jako o.p., odmówił stwierdzenia nadpłaty z tytułu wpłaconego 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu w 2005 roku ze sprzedaży 1/2 części zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. H. w W. B. J. nabyła taką część nieruchomości w wyniku zniesienia współwłasności ze swoim mężem M. J. Małżonkowie określili, że – zabudowanej nieruchomości (działka 80/4) zaliczająca się do majątku odrębnego męża przeszła w 2003 roku na własność B. J. bez spłat i dopłat, następnie B. J. zbyła ją w dniu 28 czerwca 2005 r.

B. J. w odwołaniu od tej decyzji zarzuciła organowi podatkowemu niewłaściwą interpretację art. 10 ust. 1 pkt 8 p.d.o.f., poprzez uznanie zniesienia współwłasności nieruchomości jako formy jej odpłatnego nabycia, podczas gdy de facto była to darowizna.

Dyrektor Izby Skarbowej w W. opisaną na wstępie decyzją utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego W. – M. Zdaniem organu odwoławczego, ze zgromadzonego materiału znajdującego się w aktach sprawy nie wynika, że nabycie poprzez zniesienie współwłasności nastąpiło w formie darowizny. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w W. część nieruchomości, którą B. J. nabyła w wyniku zniesienia współwłasności, podlega opodatkowaniu ze względu na zbycie tej części nieruchomości przed upływem 5 lat kalendarzowych od daty nabycia. W myśl bowiem art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. „d” p.d.o.f., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c p.d.o.f., w całości – jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności jest nabyciem. Z istoty współwłasności, zarówno łącznej jak i ułamkowej, wynika, że nie jest się właścicielem całości danej rzeczy. Wszelkie wypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być powinny w kategorii nabycia. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w W. w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa osoby nad rzeczą (tu nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego, zatem brak jest podstaw do stwierdzenia nadpłaty.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję organu odwoławczego, B. J. zarzuciła naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. „d” p.d.o.f. oraz naruszenie art. 888 i art. 889 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), dalej jako k.c. oraz wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji, względnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Zdaniem skarżącej organy podatkowe dokonały niewłaściwej oceny prawnej zdarzenia zniesienia w dniu 29 stycznia 2003 r. współwłasności nieruchomości bez spłat i dopłat, ponieważ „nabycie” części nieruchomości nie było nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 p.d.o.f. Na poparcie swoich wywodów powołała się na uchwałę siedmiu sędziów NSA z 17 grudnia 1996 r., sygn. akt FPS 7/96, wyrok NSA z 9 kwietnia 2002 r., sygn. akt III SA 2717/00 oraz na orzeczenie Sądu Najwyższego z 15 stycznia 1992 r., sygn. akt III CZP 142/91. Skarżąca przytaczała ponadto pogląd Ministra Finansów (pismo MF z dnia 11 marca 1997 r., Nr PO2/BKO/AŁ-0130/652/97, opublikowane w Biuletynie Skarbowym 1997/3/14), oraz pogląd zawarty w piśmie Urzędu Skarbowego Wrocław - Krzyki z dnia 11 lutego 2004 roku (Nr PM 436-1/04). Według skarżącej przywołana umowa o zniesieniu współwłasności z dnia 29 stycznia 2003 r. podlegała ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. z 1997 r., Nr 16, poz. 89 ze zm.), dalej określanej jako p.s.d., przy czym stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 15 tejże ustawy (w brzmieniu z dnia 29 stycznia 2003 r.) od stron aktu notarialnego nie pobrano podatku od umowy o zniesienie współwłasności. Zdaniem B. J. ustawodawca, poddając nieodpłatne zniesienie współwłasności reżimowi ustawy o podatku od spadków i darowizn zaklasyfikował taką umowę do umów, których istotą jest bezpłatne świadczenie na rzecz innej osoby kosztem własnego majątku, czyli w drodze darowizny w rozumieniu prawa cywilnego, nie można bowiem interpretować prawa podatkowego w oderwaniu od pojęć zawartych w prawie cywilnym.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w W. podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zwany dalej WSA, rozpoznając s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »