Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.06.2008

Orzecznictwo podatkowe: Sankcja VAT dla spółki cywilnej

W przypadku spółki cywilnej nie można mówić o zbiegu odpowiedzialności z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenia skarbowe, gdyż spółka cywilna jako podatnik podatku od towarów i usług nie może ponieść bezpośrednio odpowiedzialności karnej skarbowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Maria Serafin-Kosowska Sędziowie NSA Jacek Surmacz WSA Kazimierz Włoch /spr./ Protokolant sek.sąd. Teresa Tochowicz po rozpoznaniu w Wydziale I Finansowym w dniu 6 września 2007r. sprawy ze skarg "A" spółki jawnej z siedzibą w R. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] grudnia 2005 r. nr nr: [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik i listopad 2004 r. -oddala skargi.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia (...) grudnia 2005r. Nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej , działając na podstawie przepisów:

- art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
- art. 8 ust. 2, art. 86 ust. 1 i 2, ust. 10 pkt 1, art. 99 ust. 12, art. 109 ust. 6 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu odwołania z dnia 18.08.2005 r. wniesionego przez Spółkę Jawną A, od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dn. (...).08.2005 r. znak: (...), określającej Spółce z tytułu podatku od towarów i usług za październik 2004 r. zwrot różnicy podatku w wysokości 145.747 zł, różnicę podatku do rozliczenia w następnych okresach w wysokości 0 zł oraz ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 33.186 zł, uchylił decyzje organu I instancji w całości i

- określił za październik 2004 r. różnicę podatku do rozliczenia w następnych okresach w wysokości 47.170 zł,
- ustalił za październik 2004 r dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług w wysokości 2.760 zł, zaś decyzją z dnia (...) grudnia 2005 r. nr (...)uchylił decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dn. (...).08.2005 r. znak: (...) określającą Spółce z tytułu podatku od towarów i usług za listopad 2004 r. zwrot różnicy podatku w wysokości 2.398 zł, różnicę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres w wysokości 0zł oraz ustalającą dodatkowe zobowiązanie w kwocie 29.944 zł i określił za listopad 2004 r. zwrot różnicy w podatku od towarów i usług w wysokości 122.045 zł oraz różnicę podatku do rozliczenia w następnych okresach w wysokości 0 zł i ustalił dodatkowe zobowiązanie w tym podatku za ten miesiąc w kwocie 8.707 zł.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, w rozliczeniu Spółki za październik i listopad 2004 r. stwierdzono nieprawidłowości w wyznaczeniu zarówno podatku należnego jak i naliczonego, w konsekwencji czego zawyżona została różnica podatku za wymieniony okres zadysponowana przez Podatnika do zwrotu "bezpośredniego" i "pośredniego". Wobec dokonanych ustaleń, organ I instancji, decyzją z dn. (...).08.2005 r. znak: (...) zweryfikował rozliczenie Spółki w podatku VAT za październik 2004 r., określając zwrot różnicy podatku w wysokości 145.747 zł oraz różnicę podatku do rozliczenia w następnych okresach w wysokości 0 zł (Podatnik w ostatecznym samoobliczeniu zadeklarował za ten okres odpowiednio: zwrot bezpośredni w wysokości 200.000 zł, zwrot pośredni w wysokości 56.370 zł), a ponadto ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 33.186 zł.

Natomiast decyzją z dn. (...).08.2005 r. znak: (...) Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej zweryfikował rozliczenie Spółki w podatku VAT za listopad 2004 r. określając zwrot różnicy podatku w wysokości 2.398 zł oraz różnicę podatku do rozliczenia w następnych okresach w wysokości 0 zł i ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe w kwocie 29.944 zł, gdy Spółka deklarowała zwrot bezpośredni w wysokości 130.000 zł oraz zwrot pośredni w kwocie 28.584 zł.

Nie zgadzając się z powyższymi rozstrzygnięciami organu I instancji, Spółka złożyła odwołania, wnosząc o uchylenie decyzji w całości.

Dyrektor Izby Skarbowej , podniósł, iż bezspornym jest fakt, że Spółka dokonała dostaw towarów na rzecz odbiorcy niemieckiego - (...) udokumentowanych fakturami nr 04-WDT/0002 do 04-WDT/0011 i nr 04-WDT/0012 do 04-WDT/0019, do których to transakcji, jako wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, Spółka zastosowała stawkę 0 % podatku od towarów i usług, według zasad opodatkowania które określa ustawa z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) [zwana dalej ustawą o VAT].

Prawidłowość tych działań została zakwestionowana przez organ kontroli skarbowej, bowiem Spółka - przed realizacją tych transakcji - nie dopełniła obowiązku rejestracyjnego, jako podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Tym samym nie była uprawniona do zastosowania stawki 0 % podatku VAT. W ocenie organu I instancji transakcje te winny być opodatkowane -jako dostawy krajowe - 7 % stawką podatku. W konsekwencji stwierdzonej nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT za październik 2004 r. Spółka zaniżyła podatek należny o kwotę 101.421,65 zł., a za listopad 2004 r. o kwotę 72.476,65 zł.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem organu I instancji, Spółka wskazała, iż "Zastosowanie stawki 0 % w przypadku wewnątrzunijnej dostawy towarów wynika wprost z art. 41 ust. 3 (...) ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkami wymienionymi w art. 42." Jednocześnie, zdaniem Odwołującej podstawowym wymogiem przy transakcjach wewnątrzunijnych, wynikającym z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, jest posiadanie przez dostawcę towarów "euro-NIP". W opinii Spółki brak zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego zamiaru wykonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w świetle ustawy o VAT, nie ma wpływu na opodatkowanie tejże dostawy stawką 0 % podatku.

Organ I instancji zaakcentował, iż zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0 %, z zastrzeżeniem art. 42. Definicja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów została zawarta w art. 13 ust. 1 wymienionej ustawy, zgodnie z którym pod pojęciem tym rozumieć należy wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, z zastrzeżeniami ust. 2 - 8. Z kolei w art. 13 ust. 6 ustawodawca wskazał, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7 (nie mającym zastosowania w niniejszej sprawie). W świetle wskazanego art. 97 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Naczelnik urzędu skarbowego, na podstawie tegoż zgłoszenia, zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, rejestruje podmiot, jako podatnika VAT UE.

Organ II instancji podkreślił, iż w myśl art. 97 ust. 12 ustawy o VAT, w przypadku podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, który w zgłoszeniu rejestracyjnym nie zgłosił, iż zamierza rozpocząć dokonywanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, podatnik ten jest zobowiązany do złożenia aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego, przed dniem dokonania pierwszej dostawy.

Z materiałów sprawy wynika, iż Spółka w dniu 28.04.2004 r. złożyła w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług -VAT-R, wraz z informacją dotyczącą obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych - VAT-R/UE, w której Jednostka wskazała, iż będzie dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zgłoszenie to, zgodnie z regulacją art. 97 ust. 4 ustawy o VAT, stało się podstawą do zarejestrowania Strony jako podatnika VAT UE. W dniu 04.01.2005 r. wpłynęła do wskazanego urzędu skarbowego aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, wraz z załącznikiem VAT-R/UE, w którym Podatnik zadeklarował, iż dokonuje zarówno wewnątrzwspólnotowego nabycia, jak i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Analizując przedmiotową sprawę, organ II instancji uwzględnił, iż Spółka, dokonując wymienionych na wstępie transakcji, była zarejestrowana jako podatnik VAT UE. Pomimo, iż Spółka przed ich dokonaniem nie zadeklarowała w zgłoszeniu VAT-R/UE zamiaru wykonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, to należy mieć na względzie fakt, że w późniejszym czasie Spółka dokonała aktualizacji zgłoszenia w tym zakresie. W sprawie poza sporem pozostaje okoliczność, iż w odniesieniu do tychże dostaw spełnione zostały warunki z art. 42 ustawy o VAT. Organ uznaje zatem, iż w stosunku do wymienionych dostaw, jako wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, miała zastosowanie stawka 0 % podatku VAT.

Analogiczne stanowisko - w przedstawionym zakresie - w kwestii skutków, jakie dla zaistnienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów pociąga za sobą aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R/UE zostało zaprezentowane w wystąpieniu Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Pośrednich z dnia 21.08.2005 r., znak: PP4-810 592-a/05/TZ/1350.

Organ II instancji powtórzył za organem I instancji iż Podatnik w rozliczeniu podatku VAT za październik 2004 r. ujął podatek naliczony wykazany w fakturze VAT wystawionej przez A. S., nr (...), z dn. 30.09.2004 r., dot. usługi transportowej. Zakup tegoż świadczenia, zgodnie z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, został sfinansowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Odwołując się do regulacji art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wskazał w zaskarżonej decyzji, iż Jednostka odliczając wykazany w fakturze podatek naliczony, zobowiązana była jednocześnie naliczyć podatek należny. W związku z czym Spółka, według tegoż organu, w rozliczeniu podatku od towarów i usług za badany okres zaniżyła kwotę podatku należnego o 52,50 zł. Opisanego naruszenia przepisów oraz jego oceny przez organ I instancji Strona nie kwestionowała.

W myśl powołanego art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług.

Jak wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego, zakup usługi transportowej, udokumentowanej fakturą z dnia 30.09.2004 r., miał na celu przewóz pracowników Podatnika na imprezę integracyjną, a zatem związany był z realizowanym przez Spółkę nieodpłatnym świadczeniem na rzecz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż Podatnik w rozliczeniu podatku VAT za badany okres dokonał odliczenia podatku wykazanego w tejże fakturze. Tym samym spełniona została dyspozycja art. 8 ust. 2 ustawy o VAT; świadczenie to podlegało opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usług. Ostatecznie więc organ II instancji podzielił stanowisko organu I instancji w tym zakresie.

Na nieprawidłowości samoobliczenia Podatnika miało również wpływ zaniżenie kwoty podatku należnego o 1 zł będące konsekwencją, jak wykazało przeprowadzone postępowanie, rozbieżności pomiędzy zadeklarowaną przez Stronę kwotą podatku z tytułu dostawy opodatkowanej stawką 22 %, a materiałami źródłowymi.

Analizując poprawność rozliczenia Spółki za październik 2004 r. wskazać należy, że Spółka w kwocie podatku naliczonego - do odliczenia uwzględniła podatek w wysokości 9.144,14 zł, wykazany w fakturze VAT nr 422419 z dn. 04 listopada 2004 r., wystawionej przez Spółkę z o.o. S.

Jak słusznie wskazał organ I instancji, dokument ten, mając na uwadze datę jego wystawienia, nie mógł wpłynąć do Podatnika w październiku 2004 r. Tym samym, deklarując do rozliczenia za ten okres podatek wynikający ze wskazanej faktury, jako podatek naliczony, Spółka naruszyła normę art. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, w myśl którego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w jakim podatnik otrzymał fakturę. Podjęta w tym zakresie weryfikacja organu I instancji znajduje pełne uzasadnienie.

Natomiast organ I instancji weryfikując rozliczenie Spółki za listopad 2004 r. uwzględnił jako podatek naliczony w wysokości 9 144,14 zł, wykazany w fakturze VAT nr 422419 z dnia 4 listopada 2004 r. wystawionej przez Spółką z o.o. "S". Z materiałów dowodowych zebranych w sprawie wynika także, że Spółka w rozliczeniu badanego okresu pomniejszyła podatek należny na podstawie faktury VAT wystawionej przez K. K., prowadzącego działalność pod nazwą (...). Wysokość dokonanego przez Spółkę w oparciu o fakturę odliczenia podatku jest wyższa niż wynika to z tegoż dokumentu.

Należy mieć na względzie, iż podatek od towarów i usług jest świadczeniem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest określone w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo podatnika do obniżenia kwo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »