Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.05.2008

Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodów osobowych

Podmiot, któremu przysługuje zwrot akcyzy na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 254 ze zm.), nie musi przedstawić faktury dostawy, jeżeli przedstawił inne dokumenty, potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, z wymienionych w ust. 2 tego artykułu i par. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. nr 74, poz. 673).

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Kołaczek, Sędzia NSA Juliusz Antosik (sprawozdawca), Sędzia NSA Artur Mudrecki, Protokolant Iwona Wtulich, po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2007 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej C.O. Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2006 r. sygn. akt III SA/Wa 1722/06 w sprawie ze skargi C.P. Spółki z o.o. w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia 23 marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodów osobowych

1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie,
2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w W. na rzecz C.P. Spółki z o.o. w W. kwotę 8.084 zł (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

1. Wyrokiem tym (z dnia 22 sierpnia 2006 r., III SA/Wa 1722/06) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi „C.” Spółki z o.o. w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia 23 marca 2006 r. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodów osobowych (utrzymujące w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Celnego I w W. z 17 i 18 października 2005 r.).

2. Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji:

2.1. Spółka nabywała od „P.” S.A. i „A.” S.A. samochody osobowe i płaciła akcyzę z tytułu ich wewnątrzwspólnotowego nabycia. Później jednak częściowo odstąpiła od umowy sprzedaży odnośnie do niektórych samochodów, a następnie zleciła ich wywóz do właścicieli w innych krajach Unii Europejskiej.

2.2. Wnioskami z kwietnia i czerwca 2005 r. Spółka wystąpiła do Urzędu Celnego o zwrot podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych. Wnioski zostały uzupełnione o kopie faktur zakupu i korekt faktur zakupu samochodów, dokumenty przewozowe CMR (oryginały i kopie), listę samochodów objętych dostawą wewnątrzwspólnotową, kserokopie dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy w kraju, kserokopię umowy o świadczenie usług transportowych.

2.3. Odmawiając zwrotu akcyzy, organ powołał się na art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 254 ze zm.). Następnie, wskazując na przepisy art. 77 ust. 1 i 2 tej ustawy oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. nr 74, poz. 673), podał, że podatnik nie przedstawił faktur dostawy wewnątrzwspólnotowej, a jedynie faktury zakupu samochodów oraz faktury korygujące potwierdzające anulowanie faktur zakupu. Zdaniem organu, brak faktur dostawy stanowi przesłankę odmowy zwrotu podatku z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej. Nie jest natomiast możliwe uznanie przedstawionych przez stronę dokumentów przewozowych za równoznaczne z wymaganymi fakturami dostawy.

2.4. W skargach Spółka zarzuciła naruszenie:

– art. 77 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym i § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2004 r. w związku z art. 77 ust. 2 tej ustawy oraz art. 2, 92 i 217 Konstytucji RP poprzez dokonanie wykładni tego przepisu prowadzącej do sprzeczności rozporządzenia z ustawą, w celu wykonania której zostało ono wydane, ograniczającej prawo zwrotu akcyzy dodatkowymi warunkami nieprzewidzianymi w ustawie, rozszerzającej faktyczny przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym,

– art. 210 ust. 4 Ordynacji podatkowej poprzez brak wskazania, które fakty organ uznał za udowodnione, oraz art. 122 i 191 Ordynacji poprzez nadmierny formalizm, który prowadzi do przyjęcia, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów musi być udowodniona fakturą, nawet jeśli fakt tej dostawy wystarczająco potwierdzają inne dokumenty.

W uzasadnieniu podniesiono, że zapłata akcyzy nastąpiła w wyniku nabycia samochodów osobowych w kraju członkowskim UE, lecz transakcje te zostały później anulowane w stosunku do niektórych samochodów. Zdaniem Spółki, obowiązkiem organów podatkowych było przeprowadzenie postępowania w celu potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy, tj. fizycznego przemieszczenia samochodów na terytorium innych państw członkowskich UE. Fakt ten został udowodniony poprzez listy przewozowe CMR. Użyty w przepisie zwrot „faktura dostawy” odnosi się do faktur sprzedaży, których brak nie może stanowić przesłanki odmowy zwrotu akcyzy. Nie można bowiem żądać przedstawienia faktur sprzedaży, w przypadku gdy sprzedaż w ogóle nie nastąpiła, chociaż dokonano wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodów. Skarżąca dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodów osobowych w rozumieniu art. 2 pkt 10 i art. 77 ustawy o podatku akcyzowym i spełniła wszystkie inne przesłanki zawarte w tych przepisach. W art. 2 pkt 10 chodzi o każde fizyczne przemieszczenie towaru, bez rozstrzygnięcia kwestii, czy przeniesiono również prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; dostawa wewnątrzwspólnotowa jest pojęciem szerszym niż sprzedaż. Z kolei art. 77 ust. 2 wymienia dokumenty, z których każdy może być wystarczającym dowodem dokonania dostawy. Zaś ust. 4 tego artykułu nie daje Ministrowi Finansów możliwości wskazania sytuacji, w których zwrot akcyzy przysługuje, i modyfikowania zakresu uprawnienia, o którym mowa w ust. 3. Ponadto literalna wykładnia § 2 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2004 r. pozwala na przyjęcie, że wnioskodawca powinien przedstawić jeden lub więcej dokumentów, a nie, że w każdym wypadku musi przedstawić wszystkie dokumenty łącznie. Celem przepisu jest uzyskanie pewności, że towary, będące przedmiotem dostawy, opuściły terytorium Polski, a nie zamiar mnożenia wymogów formalnych.

3. Rozważania Sądu I instancji:

3.1. Sąd wskazał, że pojęcia dostawy wewnątrzwspólnotowej i nabycia wewnątrzwspólnotowego (art. 2 pkt 10 i 11 ustawy o podatku akcyzowym) są do siebie bardzo zbliżone, a różni je wyłącznie kierunek przemieszczenia. Zgodził się ze skarżącą, że co do zasady opodatkowaniu akcyzą podlega każde przemieszczenie wyrobów akcyzowych pomiędzy państwami członkowskimi, nawet gdy nie wystąpi transakcja gospodarcza. Jednak w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych jest nieco odmiennie, bowiem obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju (art. 80 ust. 3 pkt 3 ustawy).

3.2. Sąd podał, że w przypadku, gdy przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej będą samochody osobowe, od których podatek akcyzowy został już zapłacony w Polsce, podmiot dokonujący takiej dostawy będzie uprawniony do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w cenie nabycia samochodu. Zwrot podatku akcyzowego będzie możliwy wówczas, gdy nastąpi czynność o przeciwnym wektorze do wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych. W tym znaczeniu i w tym zakresie wewnątrzwspólnotowa dostawa samochodów osobowych będzie wymagała wówczas przeniesienia prawa własności, co zbliży ją nieco do instytucji dostawy z art. 605 kodeksu cywilnego. W niniejszej sprawie natomiast w momencie rozpoczęcia przemieszczenia wyrobów akcyzowych z Polski do ich właściciela w kraju unijnym, skarżąca nie posiadała już żadnego prawa do tych pojazdów, bowiem wcześniej odstąpiła od umowy sprzedaży. W tej sytuacji, samo przemieszczenie samochodów osobowych bez przeniesienia prawa własności, było bez znaczenia dla celów podatkowych.

3.3. Sąd zauważył, że drugim ważnym elementem, na którym organy oparły nieuwzględnienie wniosku skarżącej, był brak jednego z wymaganych dowodów dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej – faktury dostawy (art. 77 ust. 2 ustawy i § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia). Użycie w art. 77 ust. 2 zwrotu „w szczególności” oznacza położenie nacisku na konieczność przedłożenia zwłaszcza tych dokumentów, a nie – jak uważa skarżąca – dokumentów wybranych spośród tam wymienionych. Wynika to też z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, które zostało wydane zgodnie z delegacją ustawową i nie modyfikuje zakresu uprawnienia z art. 77 ust. 3 ustawy. Oba akty prawne wymagają, by podmiot dokonujący przemieszczenia towarów akcyzowych z kraju na terytorium państwa członkowskiego spełnił określone warunki i dopiero wówczas uprawnia go to do zwrotu akcyzy, zaś samo dokonanie przemieszczenia jest niewystarczające. Z tego względu Sąd nie dopatrzył się, aby organ zastosował w tym zakresie wykładnię sprzeczną z art. 217 Konstytucji.

Analizując przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), Sąd doszedł do wniosku, że skarżąca Spółka winna była wystawić fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.

3.4. W tej sytuacji, zdaniem Sądu, organy słusznie oceniły, że wniosek skarżącej nie został prawidłowo udokumentowany, przez co nie spełnił wymogów formalnych uprawniających do zwrotu akcyzy. Tym samym, bezzasadny są zarzuty dotyczące naruszenia przepisów ustawy o podatku akcyzowym i Ordynacji podatkowej.

3.5. W ocenie Sądu, błędny jest również zarzut dotyczący niedozwolonego opodatkowania akcyzą samochodów osobowych w Polsce. Sąd wyjaśnił, że w przepisach obowiązującego prawa wspólnotowego nie ma ograniczeń w zakresie nakładania podatku akcyzowego. W Polsce podatek akcyzowy jest wymagany od każdego pojazdu, przed jego pierwszą rejestracją, czyli zarówno od samochodów polskich, jak też pochodzenia zagranicznego. Ewentualne wątpliwości co do zgodności przepisów ustawy o podatku akcyzowym z art. 90 TWE mogą dotyczyć jedynie samochodów używanych.

Skarga kasacyjna

4. Spółka zarzuciła naruszenie:

1) przepisów postępowania:

a) art. 141 § 4 w zw. z art. 133 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi poprzez brak uwzględnienia przy rozpoznaniu sprawy i właściwego odniesienia się w treści wyroku do stanu faktycznego w sprawie, tzn.:

– do faktu, że w toku postępowania prowadzonego przez organy celne zostało udowodnione bez żadnych wątpliwości, że wszystkie samochody osobowe, których dotyczą wnioski o zwrot akcyzy, zostały wywiezione z Polski, a ich przemieszczenie do innych ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »