Orzecznictwo podatkowe: Ustalanie dodatkowego zobowiązania w podatku VAT

W przypadku gdy podatnik wykazał w deklaracji za dany okres rozliczeniowy kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej, ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) może nastąpić jedynie w ramach decyzji określającej jednocześnie kwotę zwrotu podatku w prawidłowej wysokości.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Artur Mudrecki Sędziowie Sędzia NSA Ryszard Mikosz Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (spr.) Protokolant Karolina Szulc po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2008 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej U. P. S.A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1755/06 w sprawie ze skargi U. P. S.A. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 27 marca 2006 r., [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług za styczeń 2002 r.:

1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania,
2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz U. P. S.A. w Warszawie kwotę 2.900 (dwa tysiące dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z dnia 6 października 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1755/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę U. P. S.A. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 27 marca 2006 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług za styczeń 2002 r.

1.2. Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan faktyczny ustalony przez organy podatkowe w niniejszej sprawie.

1.3. Decyzją z dnia 29 kwietnia 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w W. określił spółce nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za ww. okres rozliczeniowy. Decyzja stała się ostateczna. Następnie decyzją z dnia 29 grudnia 2005 r. organ pierwszej instancji ustalił spółce dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za styczeń 2002 r. W podstawie prawnej wskazano art. 21 § 1 pkt 2, art. 47 § 1 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), dalej powoływana jako „O.p.” i art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej powoływana jako „u.p.t.u.”.

1.4. W odwołaniu strona wniosła o uchylenie powyższej decyzji, zarzucając jej naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 120 O.p. poprzez wydanie decyzji w oparciu o wadliwą podstawę prawną; art. 207 § 2 i art. 212 O.p., poprzez wydanie decyzji w sprawie rozstrzygniętej już decyzją ostateczną; art. 68 § 3 O.p., poprzez wydanie skarżonej decyzji, mimo że przedawnieniu uległo prawo organu do jej wydania oraz art. 210 §1 pkt 4 O.p. wskutek niepowołania podstawy prawnej w sprawie rozstrzygniętej decyzją ostateczną. Nadto strona podniosła, że art. 109 ust. 5 u.p.t.u. w dacie wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe nie miał zastosowania do stanów faktycznych powstałych przed wejściem w życie tej ustawy.

1.5. Dyrektor Izby Skarbowej nie uwzględnił odwołania i utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji, podkreślając, że w żaden sposób nie zmieniała ona rozstrzygnięcia określającego zobowiązanie podatkowe, a zatem nie może być mowy o powtórnym rozstrzyganiu tej samej sprawy. Organ odwoławczy wskazał także, że termin przedawnienia prawa do doręczenia decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe upłynął 31 grudnia 2005 r., a zatem bezzasadny jest zarzut strony w tej kwestii, skoro w niniejszej sprawie skarżoną decyzję doręczono podatnikowi w dniu 29 grudnia 2005 r.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pełnomocnik strony wniósł o stwierdzenie nieważności kwestionowanej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji, ewentualnie ich uchylenie w związku z naruszeniem:

1) przepisów prawa materialnego – art. 109 ust 5 u.p.t.u., przez wydanie odrębnej decyzji ustalającej wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, wbrew dyspozycji tego przepisu nakazującej łączne wydanie rozstrzygnięcia w tej kwestii wraz z decyzją określającą wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy podatnika,
2) prawa procesowego:

* art. 120 O.p. przez wydanie decyzji bez podstawy prawnej,
* art. 233 § 2 pkt 2 lit a) O.p. przez nieuchylenie decyzji organu pierwszej instancji w przypadku rażącego naruszenia prawa,
* art. 207 § 2 O.p. rozstrzygając sprawę poprzednio rozstrzygniętą inną decyzją ostateczną.

2.2. Uzasadniając zarzuty skargi strona wywodziła jak w odwołaniu, że nie jest możliwe wydanie decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe w sytuacji, gdy w obrocie prawnym funkcjonuje decyzja ostateczna zawierająca rozstrzygnięcie w tym zakresie. Podkreślono, że w uzasadnieniu decyzji z dnia 29 kwietnia 2005 r. organ podatkowy stwierdził, że brak jest podstawy prawnej do ustalenia spółce dodatkowego zobowiązania podatkowego, a zatem nie miał prawa orzekać po raz kolejny w tej kwestii.

2.3. W odpowiedzi organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi i tym samym podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

3.1. Sąd pierwszej instancji uznał zarzuty skargi za bezzasadne.

W uzasadnieniu Sąd podał, że nie ma racji skarżąca twierdząc, że decyzje z 29 kwietnia i 29 grudnia 2005 r. rozstrzygały tę samą kwestię. W oparciu o akta administracyjne Sąd wskazał, że zakresy przedmiotowe tych decyzji nie są tożsame. Pierwsza z nich, o charakterze deklaratoryjnym, określała spółce nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za styczeń 2002 r. Druga natomiast ustalała dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za ww. okres rozliczeniowy i miała charakter konstytutywny. Wobec spółki wszczęto odrębnymi postanowieniami dwa postępowania, które zakończone zostały dwiema decyzjami, przy czym każda z nich dotyczyła zupełnie innej materii. Sąd zauważył, że dotychczas przyjmowano, że w jednej decyzji określa się wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz ustala się dodatkowe zobowiązanie, jednakże z przepisów ustawy nie wynika, że nie można tego uczynić w odrębnych decyzjach. Wobec powyższego Sąd przyjął, że zamieszczenie rozstrzygnięcia w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego w odrębnej decyzji nie jest uchybieniem mającym wpływ na wynik sprawy. Nadto Sąd wskazał, że stwierdzenie jedynie w uzasadnieniu skarżonej decyzji, a nie w jej sentencji, że w niniejszej sprawie brak jest podstaw do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego nie stanowi naruszenia zasady określonej w art. 207 § 2 O.p.

3.2. W odniesieniu do zarzutu uchybienia art. 109 ust. 5 u.p.t.u. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie powołał się na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w uchwale z dnia 19 września 2005 r., sygn. akt I FPS 2/05, w której stwierdzono, że po dniu 30 kwietnia 2004 r. dopuszczalne jest ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego za okresy rozliczeniowe sprzed 1 maja 2004 r. w oparciu o art. 109 ust. 4 u.p.t.u. W ocenie Sądu pierwszej instancji powyższe ma zastosowanie także do stanów objętych dyspozycją art. 109 ust. 5 ww. ustawy. Obowiązek podatkowy powstały przed 1 maja 2004 r., na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r., Nr 11, poz. 50 ze zm.), dalej powoływana jako „u.p.t.u. z 1993 r.”, istnieje bowiem nadal po tej dacie, mimo uchylenia tejże ustawy. Zamiarem ustawodawcy było zachowanie ciągłości instytucji dodatkowego zobowiązania podatkowego w kształcie, w jakim został unormowany w poprzedniej ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zarówno bowiem podatek od towarów i usług, jak i dodatkowe zobowiązanie w tym podatku, określone przepisami nowej u.p.t.u. z 2004 r. stanowią kontynuację rozwiązań prawnych przyjętych w u.p.t.u. z 1993 r.

Wobec powyższego za zasadne Sąd uznał wskazanie w podstawie prawnej decyzji organów podatkowych obu instancji art. 109 ust. 5 u.p.t.u. z 2004 r. oraz ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w sytuacji, gdy wcześniej (8 miesięcy przed wydaniem decyzji z 29 grudnia 2005r.) przed tym samym organem podatkowym zapadła decyzja określająca prawidłową wysokość zwrotu podatku VAT, na mocy m.in. art. 2 ust. 3 pkt 1, art. 10 ust. 2, art. 19 ust. 3 pkt 1, art. 27 ust. 4, art. 32 u.p.t.u. z 1993 r., której strona skarżąca nie zaskarżyła, więc stała się ostateczna. W takim przypadku nie dochodzi, wbrew twierdzeniom skarżącej, do wydania dwóch decyzji w tej samej sprawie, ani do wydania decyzji w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego bez podstawy prawnej, z naruszeniem art. 120 O.p. Sąd stwierdził, że z art. 109 ust. 5 u.p.t.u. z 2004 r. wynika, że w określonym stanie faktycznym organ musi wydać dwa rozstrzygnięcia – określające i ustalające. Nie ma przy tym większego znaczenia, czy uczyni to w jednym akcie, chociaż taka praktyka powinna być według Sądu regułą, czy w dwóch odrębnych aktach wydanych w pewnym odstępie czasowym.

4. Skarga kasacyjna.

4.1. W skardze kasacyjnej wniesiono o uchylenie ww. wyroku Sądu pierwszej instancji i ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »