Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.05.2008

Orzecznictwo podatkowe: Rozróżnianie pracowniczych programów emerytalnych jest nieuzasadnione

Art. 15 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest doprecyzowaniem zasady ogólnej wynikającej z art. 15 ust. 1 tej ustawy lecz stanowi samodzielną podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez pracodawcę w związku z opłacaniem składek podstawowych na pracowniczy program emerytalny prowadzony w formie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska, Sędziowie Sędzia NSA Ewa Kwarcińska, Asesor WSA Danuta Oleś (spr.), Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Monika Orska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 8 maja 2007 r. sprawy ze skargi A. S.A. z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

1. uchyla zaskarżoną decyzję;
2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana;
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

A S.A., pismem z dnia [...] wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. – zwanej dalej „Ordynacja podatkowa”) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku zapytano, czy ponoszone przez spółkę wydatki na składkę podstawową w ramach pracowniczego programu emerytalnego stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Spółka zajęła stanowisko, iż wydatki ponoszone z tytułu składek podstawowych płaconych w związku z realizacją pracowniczego programu emerytalnego stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą p.d.p.”) na podstawie art. 15 ust. 1d tej ustawy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał w dniu [...] postanowienie stwierdzające, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego w nim stanu faktycznego.

W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy stwierdził, iż wydatki na rzecz pracowników należy zaliczać do kosztów podatkowych w oparciu o regułę wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy p.d.p. , natomiast przepis art. 15 ust. 1d tej ustawy jedynie uściśla zasadę określoną w art. 15 ust. 1.

Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego, co do zasady, świadczenia na rzecz pracowników, w tym również poniesione przez pracodawcę na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisów ustawy o pracowniczych programach emerytalnych są kosztem uzyskania przychodu Spółki, chyba, że przepisy podatkowe taką możliwość wyłączą. W przedmiotowej sytuacji z uwagi na przepis art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy p.d.p. składki podstawowe opłacane przez pracodawcę na pracowniczy program emerytalny prowadzony w formie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, będą uznawane za koszt uzyskania przychodów jeżeli umowy będą spełniały warunki wymienione w tym przepisie.

W złożonym na powyższe postanowienie zażaleniu spółka wskazała, iż przedstawiona w nim interpretacja organu, przeczy jednej z podstawowych zasad wykładni przepisów prawa, tj. założeniu racjonalności prawodawcy i czyni normę zawartą w art. 15 ust. 1d ustawy p.d.p. całkowicie bezprzedmiotową. Spółka powołując się na wykładnię celowościową wskazała ponadto, iż kosztami uzyskania przychodów są nie tylko te wydatki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy p.d.p., ale również wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu ustawy p.p.e.

Decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Organ odwoławczy potwierdził prawidłowość interpretacji dokonanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W uzasadnieniu organ stwierdził, że w przypadku pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym programem kapitałowym, składka podstawowa opłacana przez pracodawcę będzie mogła zostać zakwalifikowana do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli przedmiotowa umowa ubezpieczenia będzie spełniała warunki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy p.d.p. Niespełnienie przez tę umowę któregokolwiek z warunków określonych w art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy p.d.p. skutkować będzie nieuznaniem składki podstawowej za koszt uzyskania przychodu u pracodawcy.

Organ uznał, iż wydatki ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracowników są kwalifikowane do kosztów podatkowych na podstawie ogólnej zasady wyrażonej w art. 15 ust. 1 ustawy p.d.p., natomiast przepis art. 15 ust. 1d tej ustawy nie stanowi o kosztach „innych” niż objęte art. 15 ust. 1 lecz doprecyzowuje zasadę kwalifikowania kosztów określoną w przepisie ogólnym.

W skardze na powyższą decyzję, skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości. W uzasadnieniu skargi spółka zarzuciła Dyrektorowi Izby Skarbowej wydanie decyzji z rażącym naruszeniem przepisu art. 15 ust. 1d ustawy p.d.p.

Skarżąca zwróciła uwagę, iż przepisy ustawy o pracowniczych programach emerytalnych dopuszczają prowadzenie pracowniczego programu emerytalnego m.in. w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 9 wyżej wymienionej ustawy, jeżeli program jest prowadzony w formie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń, o której mowa w ust. 1 pkt 3, umowa ta powinna przewidywać:

(1) niepotrącanie kosztów ochrony ubezpieczeniowej ze środków zgromadzonych w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym w przypadku nieopłacenia składki ubezpieczenia na życie oraz związanego z ryzykiem chorobowym i wypadkowym;
(2) przeznaczenie co najmniej 85% każdorazowej składki podstawowej na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy oraz co najmniej 1 % składki na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej;
(3) pobieranie z aktywów funduszu, o którym mowa w pkt 2, opłat związanych wyłącznie z pokryciem kosztów transakcyjnych i opłat z tytułu zarządzania funduszem;
(4) otrzymanie przez uczestnika ochrony ubezpieczeniowej w przypadku nieterminowego przekazania składki ubezpieczeniowej przez pracodawcę.

Natomiast, przepis art. 26 ust. 1 ustawy nakłada na pracodawcę obowiązek terminowego i prawidłowego:

(1) naliczania i odprowadzania składek podstawowych,
(2) naliczania, potrącania i odprowadzania składek dodatkowych.

Strona skarżąca zauważyła, iż ustawodawca w art. 15 ust. 1d ustawy p.d.p. jednoznacznie określił prawo podatnika do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracodawcę na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. Zdaniem skarżącej realizowany przez spółkę pracowniczy program emerytalny zarówno pod względem proceduralnym jak i merytorycznym spełnia warunki określone w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych, co zostało potwierdzone poprzez rejestrację umowy przez organ nadzoru. Natomiast prawidłowa realizacja pracowniczego programu emerytalnego polega na naliczeniu i odprowadzeniu składek podstawowych.

Udzielając odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie i podtrzymał swoje stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji. Dodatkowo, odnosząc się do kwestii informacji Urzędu Skarbowego z dnia [...] organ wyjaśnił, że informacja ta została wydana na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej tj. w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004 r. i dotyczy zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie innego podatnika w stanie faktycznym odbiegającym od przedstawionego w rozpatrywanym przypadku. Jako taka zaś nie może stanowić podstawy do zmiany stanowiska organów poda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »