Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.05.2008

Orzecznictwo podatkowe: Spotkania integracyjne nie są opodatkowane VAT

1. Opodatkowaniu w ramach art. 8 ust. 2 u.p.t.u, podlega tylko takie nieodpłatne świadczene usług przez podatnika, które służąc celom osobistym pracowników (ich celom bezpośrednio konsumpcyjnym), nie ma jednocześnie żadnego związku z działalnością przedsiębiorstwa podatnika, nie służąc mu w jakikolwiek sposób lub służąc mu jedynie w sposób niezamierzony, znikomy lub wtórny (pośredni). Jeśli natomiast usługa taka realizowana jest w związku z tą działalnością, stanowiąc fragment zadań przedsiębiorstwa, wówczas wyłączona jest z opodatkowania.

2. Nie można przyjąć a priori, że z istoty swojej spotkania integracyjne, organizowane przez pracodawcę dla własnych pracowników, nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jeśli podatnik organizuje tego rodzaju spotkania w taki sposób, że uzyskuje ich przełożenie na bezpośrednie efekty swojej działalności gospodarczej, to tym samym nie sposób uznać inaczej, niż, że wiążą się one z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji korzyść osobista, jaką uzyskuje pracownik - uczestnik spotkania, ma charakter wtórny (niejako uboczny patrząc od strony podatnika - pracodawcy) i w żaden sposób nie może niweczyć ich skutków osiąganych przede wszystkim przez tegoż pracodawcę.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Grażyna Nasierowska, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek, Asesor WSA Hieronim Sęk (spr.), Protokolant Anna Armińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2007 r. sprawy ze skargi P. Sp. z. o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

1) uchyla zaskarżoną decyzję,
2) stwierdza, że uchylona decyzja nie może być wykonana w całości,
3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz P. Sp. z. o.o. z siedzibą w W. kwotę 440 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 12 lipca 2006 r. P. Sp. z o.o. - Skarżąca w niniejszej sprawie, zwróciła się do Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. (dalej zwanego "NUS") o udzielenie interpretacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 13 listopada 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), powoływanej dalej jako "O.p.", w zakresie dotyczącym możliwości podatkowego rozliczenia kwot wydatkowanych na organizację "imprez integracyjnych" dla pracowników.

Przedstawiając okoliczności związane ze stanem faktycznym, którego dotyczył wniosek, Spółka podniosła, iż największym kapitałem spółki, zwłaszcza zajmującej się handlem lub usługami, jest zespół pracowników. Osobiste jednak cechy i predyspozycje pracowników, aby przekładały się na dobre funkcjonowanie firmy (pozyskiwanie i utrzymywanie klientów) muszą być wykorzystywane w ramach pracy zespołowej (szybko i sprawnie funkcjonującego zespołu ludzkiego). W dużej przy tym organizacji nastawionej na osiąganie zysków wymagana jest specjalizacja poszczególnych pracowników, a ten z kolei element niesie ze sobą także negatywny skutek w postaci zmniejszenia zdolności komunikacyjnych między pracownikami firmy. Niwelowanie tego niepożądanego z punktu widzenia pracodawcy skutku, możliwe jest poprzez częste kontakty pomiędzy pracownikami na gruncie zawodowym. Aby jednak uzyskać lepsze efekty, konieczne jest także zachęcanie członków zespołu do kontynuacji współpracy poza miejscem pracy. Dlatego pracodawca, jak podnosi Spółka, organizuje quasi-obowiązkowe lub obowiązkowe (na zasadzie poleceń służbowych) spotkania pracowników poza godzinami pracy, tzw. spotkania (imprezy) integracyjne. Dla zachowania bowiem jakości obsługi klienta konieczna jest budowa interpersonalnych więzi między pracownikami. W ocenie Spółki spotkania integracyjne nie są elementem wynagradzania pracowników, lecz innym "mimowolnym świadczeniem". Wprawdzie pracownik z nich korzysta osobiście, jednakże celem, którym kieruje się pracodawca organizując takie spotkania nie jest sprawienie pracownikowi przyjemności, lecz budowa dobrego zespołu pracowników, potrafiących poprzez swoją kompetencję zapewnić klientom najwyższy standard obsługi, co czyni takie spotkania bardzo podobnym do szkoleń.

W oparciu o powyższe Spółka stwierdziła, że spotkania integracyjne nie są przedmiotem osobnego świadczenia na rzecz pracownika, lecz elementem budowy produktu będącego przedmiotem sprzedaży Spółki, rozumianym jako doradztwo i związana z nim sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie handlowej P. Sprzedaż taka jest czynnością podlegającą opodatkowaniu. Oznacza to, zdaniem Spółki, że spotkania integracyjne, jako element składowy produktu oferowanego przez Spółkę, są czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług ale nie autonomicznie lecz wraz z opodatkowaniem produktu Spółki.

Według oceny prawnej Spółki przedstawiony przez nią typ spotkań integrujących pracowników nie jest usługą wymienioną w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), powoływanej dalej jako "u.p.t.u.", a tym samym nie podlega opodatkowaniu na tej podstawie.

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2006 r. NUS uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Jego zdaniem w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny nie można przyjąć, że czynności polegające na organizowaniu spotkań integracyjnych dla pracowników Spółki są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Organ podniósł, że wprawdzie Spółka uważa, iż mają one wpływ na budowę efektywnie działającego zespołu pracowników, co decyduje o wynikach przez nią osiąganych, lecz nie można się zgodzić z twierdzeniem zawartym we wniosku, iż czynności te są elementem składowym produktu oferowanego przez Spółkę. Jeżeli więc Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, to nieodpłatne ich świadczenie polegające na organizowaniu spotkań integracyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w ramach art. 8 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.

W zażaleniu na powyższe postanowienie Spółka zarzuciła naruszenie art. 210 § 1 pkt 6 oraz art. 121 § 1 i § 2 O.p. Podkreśliła, że uzasadnienie rozstrzygnięcia wydanego przez organ pierwszej instancji jest zbyt ogólnikowe, co uniemożliwia stronie należyte skorzystanie z prawa do zaskarżenia postanowienia i przedstawienia argumentów przeciwnych. Jednocześnie podtrzymała argumentację i własne stanowisko wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji.

Decyzją z dnia [...] maja 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W. (dalej zwany "DIS") odmówił zmiany zaskarżonego postanowienia. Podzielił ocenę NUS w przedmiocie braku związania spornych w sprawie czynności, polegających na organizowaniu spotkań integracyjnych dla pracowników, z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz że spotkania te nie mogą być uznane za element składowy produktu oferowanego przez Spółkę, nawet jeśli mają wpływ na budowę efektywnie działającego zespołu pracowników, co oddziaływuje na wyniki osiągane przez Spółkę. Dodatkowo wyjaśnił, iż przez przekazywanie towarów lub świadczenie usług na potrzeby osobiste pracowników należy rozumieć zaspokajanie takich potrzeb pojedynczych pracowników lub ogółu pracowników, które nie są przez przepisy prawa uznane za potrzeby pracownicze - nie są one, w świetle regulacji prawnej stosunku pracy, potrzebami pracowniczymi, są zatem potrzebami osobistymi pracowników. Chociaż ustawa o podatku od towarów i usług nie wiąże sposobu opodatkowania towarów przekazanych pracownikom z tym, czy obowiązek przekazania wynika z przepisów, czy też nie, to jednak zakres praw pracowniczych i odpowiadających im obowiązków pracodawcy rozgranicza potrzeby pracownicze od potrzeb osobistych pracowników. Ponadto, DIS zaznaczył, że organizacji imprez integracyjnych nie można uznać za narzędzie organizacji pracy równorzędne z naradami, czy spotkaniami formalnymi. Imprezy te nie mają charakteru szkoleń, a zatem nie wpływają na poziom wiedzy merytorycznej pracowników, lecz jedynie na poprawę ich wzajemnych kontaktów. W takim stanie rzeczy, również zdaniem organu odwoławczego spełnione zostały kryteria zawarte w art. 8 ust 2 u.p.t.u., a tym samym w razie posiadania przez Spółkę prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z przedmiotowymi nieodpłatnie świadczonymi usługami (spotkaniami integracyjnymi ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »