Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.05.2008

Orzecznictwo podatkowe: Opis na paragonie fiskalnym

Skoro więc użyte w analizowanym § 4 ust. 1 pkt 6 lit. e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) pojęcie "nazwa towaru" nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych wymogów dla jego określenia, które wskazywałyby na to, którym z kilku możliwych dla danego pojęcia znaczeń posługuje się dana regulacja, to przyjąć należy, iż każde z tych możliwych do przyjęcia znaczeń może mieć odpowiednie zastosowanie, jeżeli nie niweczy przy tym celu tej regulacji.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Gerard Czech (spr.) Sędziowie WSA Tomasz Zborzyński Asesor sądowy Marzena Łozowska Protokolant referent Dagmara Janyszek po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 stycznia 2008 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług:

I. uchyla zaskarżoną decyzję,
II. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana,
III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w O. na rzecz strony skarżącej kwotę 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] Nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w O. powołując się na przepisy art. 14b § 5 i art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w O. z dnia [...] Nr [...] którym udzielono A Spółce z o.o. z siedzibą w C. interpretacji co do sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego.

W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia wskazano, iż w/w Spółka zwracając się o interpretację przepisów prawa podatkowego podała, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej środków ochrony roślin, nasion warzyw i kwiatów, ziemi ogrodniczej, narzędzi ogrodniczych oraz wszelkiego sprzętu niezbędnego do uprawy roślin. Jest przy tym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a cała sprzedaż w prowadzonych sklepach ewidencjonowana jest za pomocą kas fiskalnych. Nie posiadając czytników kodów cyfrowych towarów, nazwy sprzedawanych towarów określa w ten sposób, iż wymienia nazwę towaru, np. nasiona warzyw lub nasiona kwiatów. Wyjaśniła, że nie jest w stanie wyszczególnić na paragonach grupy, podgrupy, czy odmiany poszczególnych nasion, a towar dostępny w sprzedaży jest podzielony na ok. 750 grup. Wobec powyższego nazywając sprzedawany towar w sposób wyżej przedstawiony, posiadając jednocześnie podzielony towar na grupy, Spółka stwierdziła, iż prawidłowo określa nazwy sprzedawanych towarów.

Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w O. stanowisko to uznał za nieprawidłowe i stwierdził, iż zgodnie z przepisem § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać obok wskazanych w nim informacji także nazwę towaru lub usługi. Stwierdził również, że co prawda przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia nazwy towaru i nie określają źródła stosowania nazw towarów, jednakże dla prawidłowego określenia na paragonie fiskalnym sprzedawanego towaru niezbędne jest, aby zastosowana nazwa towaru nie była ogólna. Nazwa ta powinna być przypisana sprzedawanemu towarowi, celem jednoznacznej jego identyfikacji. Powinna więc być tak skonstruowana, aby można było na podstawie paragonu w połączeniu z ceną dokładnie określić indywidualnie sprzedany towar. Zatem poprawne oznaczenie nazwy towaru polegać powinno na określeniu jej w sposób indywidualny, przykładowo: "nasiona marchewki", "nasiona astrów", a nie na określeniu w sposób ogólny, jak to robiła Spółka. Oznaczenie nazwy towaru w sposób indywidualny gwarantuje bowiem konsumentowi otrzymanie dowodu nabycia towaru prawidłowo oznaczonego (nazwanego), z uwidocznioną kwotą podatku. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1c powołanego rozporządzenia, niezbędnym warunkiem do stosowania kasy rejestrującej jest określenie sposobu przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług. Sposób ten określa sam podatnik uwzględniając asortyment sprzedawanego towaru, a gdy asortyment w danej grupie towarów jest szeroki, określenie nazwy towaru wymaga bardziej szczegółowego (indywidualnego) określenia, w celu jego prawidłowej identyfikacji. Uszczegółowienie nazwy towaru umożliwia ponadto sprzedawcy przeprowadzanie większej ilości operacji na kasie rejestrującej, pomoże też mu w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących sprzedawanych towarów.

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziła się Spółka, zarzucając mu błędną interpretację § 4 pkt 6 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2002 r. Wskazała, że nazwy towarów umieszczone na paragonach fiskalnych zostały przez nią zaczerpnięte z nazw grupowań według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, co - jej zdaniem - jest zgodne z regulacją przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), która nakazuje szukać nazw towarów w w/w Klasyfikacji. Ponadto Spółka zwróciła uwagę, iż w danym grupowaniu pochodzącym z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług towary są opodatkowane według tej samej stawki podatku VAT, co pozwala jednoznacznie w połączeniu z ceną zidentyfikować zakupiony przez klienta towar, a jednocześnie gwarantuje przyporządkowanie prawidłowej stawki podatku do określonych nazw towarów. Nazwy sugerowane przez organ podatkowy - zamiast "nasiona warzyw", "nasiona marchewki" - nie istnieją w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Natomiast nadmierne ich precyzowanie jest zbędne, gdyż § 4 ust. 1 pkt 6 lit. e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. stanowi, że paragon fiskalny drukowany przez kasę powinien zawierać nazwę towaru lub usługi, nie precyzując, że chodzi o nazwę jednostkową. Według Spółki, gdyby Minister Finansów chciał uszczegółowienia danych na paragonie, to wynikałoby to wprost z przepisów przedmiotowego rozporządzenia. Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka powołała się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 2772/06, zgodnie z tezą którego nie ma obowiązku definiowania w sposób jednostkowy na paragonie fiskalnym każdego produktu i usługi. Wystarczy wprowadzić nazwę, która pasowałaby do określonej grupy.

Dyrektor Izby Skarbowej w O. zaskarżoną decyzją nie podzielił racji podatnika. Wyjaśnił, iż zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r., paragon fiskalny drukowany przez kasę fiskalną musi zawierać między innymi nazwę towaru lub usługi. Zauważył, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jak i przepisy wymienionego rozporządzenia nie zawierają definicji pojęcia "nazwa towaru", a jedynie określają, co należy rozumieć pod pojęciem "towar". Nazwa towaru lub usługi umieszczona na paragonie - w ocenie Dyrektora Izby - musi być tak skonstruowana, aby można było w połączeniu z ceną dokładnie określić, jaki towar został zakupiony. Taki sposób konstruowania nazwy towaru gwarantuje konsumentowi w związku z treścią art. 111 ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT, prawo do otrzymania dowodu nabycia towaru z uwidocznioną kwotą podatku oraz umożliwi mu dokonanie kontroli prawidłowości ewidencjonowania transakcji, a także wystawienia dowodu potwierdzającego jej wykonanie. Nazwy grupowań w/g Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - jego zdaniem - mogą być wykorzystywane do prawidłowego definiowania nazwy towaru, które będą drukowane przez kasę rejestrującą na paragonie fiskalnym, ale pod warunkiem, iż nazwa grupowania pozwoli jednoznacznie zidentyfikować sprzedawany towar, zakupiony przez klienta. Im szerszy asortyment w danej grupie towarów, tym wymaga się bardziej szczegółowego określenia nazwy towaru w celu jego pra...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »