Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.04.2008

Orzecznictwo podatkowe: Umowy pożyczki zawarte za granicą a PCC

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Gl 646/07

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Randak (spr.), Sędziowie NSA Przemysław Dumana, NSA Anna Wiciak, Protokolant Aleksander Batoryna, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2007 r. sprawy ze skargi K. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych:

1. uchyla zaskarżoną decyzję;
2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony skarżącej kwotę [...] zł ( słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm. ) decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. z dnia [...] nr [...] odmawiającej K. P. stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnej w kwocie [...]zł. od zawartej dnia [...] umowy pożyczki.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż w dniu [...] pomiędzy K. P. zam. W J. a E. i N. H. zam. w USA zawarta została umowa pożyczki. W dniu 14 maja 2001 r. K. P. złożył w Urzędzie Skarbowym w J. deklarację PCC-1 i PCC-1/A, w której wykazał kwotę [...]zł. ([...] przeliczone po kursie z dnia 25 maja 2001 r. według ceny [...]zł. ) jako podstawę opodatkowania i wyliczony podatek w wysokości [...]zł. Pismem z dnia 2 sierpnia 2004 r. podatnik wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, wskazując iż w chwili zawierania umowy pożyczki pieniądze znajdowały się na terenie Stanów Zjednoczonych i tam też dokonana została czynność cywilnoprawna, wobec czego umowa nie wyczerpuje przesłanek określonych w art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Postanowieniem z dnia [...] nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w J. pozostawił bez rozpoznania w/w wniosek w związku z tym, że korekta deklaracji nie zawierała podpisu drugiej strony umowy pożyczki i brak ten nie został uzupełniony w wyznaczonym przez organ podatkowy terminie. Rozpatrując zażalenie złożone na w/w postanowienie Dyrektor Izby Skarbowej w K. uchylił zaskarżone postanowienie przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji postanowieniem z dnia [...] nr [...]. Rozpatrując ponownie sprawę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w J. decyzją z dnia [...] nr [...] odmówił stwierdzenia nadpłaty w przedmiotowym podatku. Od decyzji tej odwołanie złożyła strona, zarzucając organowi podatkowemu pierwszej instancji naruszenie treści art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Odnosząc się do tak sformułowanego zarzutu, Dyrektor Izby Skarbowej w pierwszej kolejności podniósł, iż celem postępowania odwoławczego było ponowne rozpatrzenie sprawy w oparciu o analizę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz wyjaśnienie kwestii, czy umowa pożyczki zawarta w dniu [...] pomiędzy odwołującym się, a E. i N. H. dotyczyła rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w konsekwencji, czy spełniała przesłanki określone w treści art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm. ) – w dalszej części uzasadnienia określanej skrótem „upcc”. Kontynuując organ odwoławczy podniósł, iż przepisy upcc z zaistnieniem pewnych zdarzeń ze sfery stosunków cywilnoprawnych wiążą określone skutki podatkowe tj. obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek uiszczenia w/w podatku dotyczy m.in. zawarcia umowy pożyczki, co wynika z treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit b upcc. Jak podkreślił organ odwoławczy, strony spornej umowy nie wskazały w niej prawa kraju, które ma zastosowanie do tej umowy. W takim przypadku zastosowanie ma art. 7 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo międzynarodowe prywatne ( Dz. U. Nr 46, poz. 290 z późn. zm. ), zgodnie z którym jeżeli nie można ustalić okoliczności, od których zależy właściwość określonego prawa obcego albo jeżeli nie można stwierdzić treści właściwego prawa obcego, stosuje się prawo polskie. Obowiązek podatkowy od zawartych umów powstaje – zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 1 upcc – z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Umowa pożyczki ma charakter umowy konsensualnej, a więc dochodzi do skutku z chwilą jej zawarcia, niezależnie od tego, czy następuje przekazanie rzeczy, a także czy strony rozwiążą później tę umowę, czy też od niej odstąpią. Umowa pożyczki uregulowana została w treści art. 720 Kodeksu cywilnego, z którego wynika, że dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na biorącego własność określonej ilości pieniędzy albo innych rzeczy oznaczonych co do gatunku, natomiast biorący zobowiązuje się zwrócić takie rzeczy jakie otrzyma. Organ wskazał także, iż między wydaniem rzeczy, a ich zwrotem musi upłynąć pewien okres przeznaczony na uczynienie użytku z pożyczonych pieniędzy lub rzeczy. Umowa pożyczki może być zawarta w dowolnej formie, a przeniesienie własności przedmiotu pożyczki może nastąpić w każdy prawem przewidziany sposób np. poprzez wydanie gotówki, przelew bankowy, wręczenie czeku, weksla czy też innego papieru wartościowego.

Odwołując się do treści art. 1 ust. 4 upcc, Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, iż czynności cywilnoprawne podlegają obowiązkowi podatkowemu, jeżeli ich przedmiotem są:

1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 1 ust. 4 pkt 1 upcc, organ odwoławczy podniósł, że z punktu widzenia treści tego przepisu, dla ustalenia czy dana czynność podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnej, istotne było ustalenie nie tyle miejsce zawarcia umowy, lecz miejsce jej wykonania. O miejscu wykonania świadczenia decyduje natomiast treść art. 454 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „Jeżeli miejsce spełnienie świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia (...)”. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w razie polecenia przelewu bankowego o wykonaniu zobowiązania decyduje chwila wpisu na konto biorącego pożyczkę, a zatem miejscem wykonania zobowiązania jest siedziba banku prowadzącego rachunek wierzyciela, będąca odpowiednikiem miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela.

W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy prawo to – zdaniem organu odwoławczego – zostało wykonane w Polsce, gdyż pożyczkobiorca miał miejsce zamieszkania w Polsce i po zawarciu w dniu [...] umowy pożyczki, pieniądze będące jej przedmiotem wpłynęły w dniach 30 kwietnia 2001 r. i 2 maja 2001 r. na rachunek bankowy K. P. prowadzony przez Bank A, odpowiedni w kwocie [...] i [...]. Bank prowadzący rachunek podatnika potwierdził, iż zleceniodawcą dokonanych przelewów byli E. i N. H. Jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej nie ma znaczenia dla rozpatrywanej sprawy fakt, że umowa została zawarta poza granicami kraju oraz że stamtąd przekazano pieniądze, gdyż decydują rolę – dla określenia obowiązku podatkowego – odgrywa miejsce realizacji praw majątkowych, a miejscem tym było terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej została zaskarżona przez K. P. działającego przez pełnomo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »