Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.04.2008

Orzecznictwo podatkowe: Sprzedaż programu komputerowego a prawo do odliczenia VAT

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1621/07

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Lidia Ciechomska-Florek, Sędziowie Sędzia WSA Joanna Tarno (spr.), Asesor WSA Hieronim Sęk,, Protokolant Lidia Wasilewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2008 r. sprawy ze skargi C. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2007 r., nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w W. odmówił zmiany postanowienia Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. z dnia [...] kwietnia 2007 r., nr [...] w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Pismem z dnia 12 stycznia 2007 r. firma C. S.A. w W. (dalej: C.) wystąpiła do Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przedstawiając następujący stan faktyczny:

Działalność podstawowa C. polega na sprzedaży usług ubezpieczeniowych zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”.

W październiku 2004 r. właściciele C. upoważnili Zarząd do zawarcia umowy nabycia programu komputerowego, który miał być w przyszłości odsprzedany spółce celowej z grupy C.

Program został zakwalifikowany jako wartość niematerialna i prawna oraz wprowadzony do ewidencji majątku trwałego C. Wartość programu wynikała z zakupu licencji oraz usług doradczych, informatycznych i szkoleniowych, a także usług związanych z wdrożeniem programu – co było najistotniejszym elementem kosztowym.

Mimo planów późniejszej odsprzedaży, do wartości początkowej programu wliczono VAT naliczony wynikający z faktur zakupu, bowiem początkowo Zarząd uznał, że skoro program jest nabywany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, to z natury działalności tego towarzystwa może wynikać, że nie ma ono uprawnienia do odliczenia VAT naliczonego. Decyzję taką podjęto ze względów ostrożnościowych, mimo że od początku było wiadomo, że po krótkim czasie program zostanie sprzedany.

Obecnie C. sprzedaje przedmiotowy program nowopowstałej spółce celowej i sprzedaż ta, na zasadach ogólnych będzie opodatkowana VAT według stawki 22 %.

Zdaniem wnioskodawcy skoro od początku program miał być przedmiotem sprzedaży, to C. ma prawo do potrącenia całej wartości VAT naliczonego związanego z zakupem licencji i zakupem usług wdrożeniowych, czyli pomniejszenia VAT należnego od sprzedaży programu komputerowego do spółki celowej o cały VAT naliczony związany z zakupem i instalacją programu komputerowego. Tym samym, ma ona prawo do wykazania w przychodach zawyżonego kosztu odpisów amortyzacyjnych, wynikających z uwzględnienia VAT naliczonego w wartości początkowej programu, stanowiącego podstawę ustalania odpisów amortyzacyjnych.

Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w W. uznał stanowisko strony za nieprawidłowe. W uzasadnieniu stwierdził, że zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U z 2000, Nr 54 poz. 654 z późn. zm), zwanej dalej „u.p.d.o.p.”, C. prawidłowo ustaliła wartość początkową programu komputerowego, uwzględniając w niej naliczony podatek od towarów i usług, wynikający z faktur zakupu. Natomiast w momencie sprzedaży przedmiotowego programu zastosowanie znajduje art. 16 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., zgodnie z którym wydatki poniesione na nabycie tego programu (z uwzględnieniem podatku naliczonego od towarów i usług), pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w czasie użytkowania programu komputerowego przez Spółkę, będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w czasie odpłatnego zbycia wartości niematerialnej i prawnej.

Odmawiając zmiany postanowienia organu I instancji Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że zasadniczo zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.p. podatek naliczony nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, ale jest kosztem uzyskania przychodów jeżeli:

– podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
– w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Powyższe oznacza, że uznanie za koszt uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług, może nastąpić, gdy ustawa o VAT nie daje podstawy do odliczenia go od podatku należnego.

Z kolei stosownie do przepisów art. 16g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 u.p.d.o.p. za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2–14, uważa się w ra...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »