Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.08.2007

Orzecznictwo - Kto nabył prawo do odliczeń mieszkaniowych

Pismem z dnia 17 stycznia 2005 r. Iwona S. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu o udzielenie pisemnej interpretacji, co do możliwości skorzystania z odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków poniesionych z tytułu budowy domu na własne potrzeby w myśl przepisów obowiązujących w dniu rozpoczęcia inwestycji, tj. 30 października 2001 r., czyli na podstawie art. 27 a ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14 póz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą o p.d.o.f.

Przedstawiając stan faktyczny sprawy wnioskodawczyni wskazała, iż w dniu 30 października 2001 r. zakupiła nieruchomość w postaci działki budowlanej w Radomiu , który to zakup stanowił podstawę do odliczeń podatku dochodowego na mocy art. 27 a ust. 1 pkt 1 p.d.o.f. Po dokonaniu zakupu rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy budynku mieszkalnego polegające na uporządkowaniu terenu, jego zabezpieczeniu oraz usytuowaniu na nim niezbędnych tymczasowych obiektów w postaci szopki na materiały budowlane i narzędzia oraz prowizorycznej ubikacji. Prace te wnioskodawczyni wykonała we własnym zakresie przy pomocy rodziny, w związku, z czym nie były one udokumentowane rachunkami czy fakturami, a więc także nie były wykazywane w informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w kolejnych latach w roku podatkowym 2001. W dniu 8 czerwca 2004 r. wnioskodawczyni uzyskała pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego oraz w tym samym roku rozpoczęła budowę.

Na tle powyższego stanu faktycznego wnioskodawczyni przedstawiła własne stanowisko, twierdząc, iż przysługuje jej prawo do odliczenia od podatku dochodowego wydatków poniesionych w roku podatkowym 2004 r. na budowę budynku mieszkalnego. W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazała, iż pomimo obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. zmiany art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.f., z którego wykluczono możliwość zmniejszenia podatku dochodowego z tytułu zakupienia gruntu i budowy budynku mieszkalnego, przysługuje jej prawo kontynuowania łącznego odliczania wydatków z tytułu kupna działki budowlanej i budowy budynku mieszkalnego, co ma związek z ogólną i konstytucyjną zasadą „praw nabytych". Swoje prawo wnioskodawczyni wywodzi nadto z brzmienia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 132, poz. 1509), zwanej dalej ustawą z dnia 21 listopada 2001 r. Zgodnie z tym przepisem podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania wydatków poniesionych na cele określone w 27 a ust. 1 pkt 1 lit a)-f) ustawy o p.d.o.f. przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji - poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Z brzmienia tego przepisu wnioskodawczyni wywodzi swoje prawo do stosowania odliczenia do podatku dochodowego z uwagi na to, iż jej inwestycja rozpoczęła się w chwili zakupu działki w 2001 r., a następnie była kontynuowana w 2004 r. Zdaniem wnioskodawczyni takie stanowisko znajduje potwierdzenie w literalnym brzmieniu powołanych przez nią przepisów prawa oraz utrwalonym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

Postanowieniem z dnia 3 marca 2005 r., nr 1425/032/415/1/2005 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu po rozpoznaniu wniosku Iwony S., działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.f. oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. stwierdził, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia organ l instancji przytoczył treść art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. i wyjaśnił, iż przez sformułowanie „kontynuacja danej inwestycji" należy rozumieć ponoszenie dalszych wydatków po dniu 31 grudnia 2001 r. na inwestycję rozpoczętą przed dniem 1 stycznia 2002 r., np. na budowę budynku mieszkalnego, a więc bez zmiany tytułu ulgi. Organ uznał, iż w przedmiotowej sprawie wydatki poniesione na budowę budynku mieszkalnego nie są kontynuacją tej samej inwestycji tj. zakupu gruntu. Skoro wnioskodawczyni uzyskała pozwolenie na budowę w 2004 r. zaś w zeznaniach rocznych przed 2002 r. nie dokonywała odliczeń z tytułu budowy budynku mieszkalnego, zatem nie nabyła prawa do odliczeń od podatku wydatków poniesionych w 2004 r. z tytułu budowy domu. W ocenie organu prawo do odliczania wydatków mieszkaniowych poniesionych w latach 2002-2004 przysługuje osobom, które w latach 1997-2001 rozpoczęły inwestycje mieszkaniowe i nadal je kontynuują.

Na powyższe postanowienie Iwona S. złożyła zażalenie domagając się jego uchylenia i uznania za prawidłowe jej stanowiska w sprawie.

Zaskarżonemu postanowieniu wnioskodawczyni zarzuciła naruszenie przepisów dotyczących zaufania społecznego do organów administracji publicznej, przepisów zobowiązujących organy administracji publicznej do rzetelnej i bezstronnej interpretacji przepisów podatkowych, a także powierzchowne przeprowadzenie postępowania podatkowego. Nadto wnioskodawczyni podniosła naruszenie art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.f oraz art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r.

W uzasadnieniu zażalenia, po przytoczeniu stanu faktycznego oraz stanowiska organu l instancji Iwona S. podniosła, iż interpretacja dokonana przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu jest błędna. Skarżąca powtórzyła argumenty zawarte we wniosku utrzymując, iż z literalnego brzmienia przepisów art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.f. oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. wynika, iż do ulgi związanej z ponoszeniem wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe zaliczamy wszelkie wydatki związane np. z zakupem gruntu i budową budynku mieszkalnego, a więc oba te tytuły należy traktować jako łączne, należące do tej samej ulgi. Zatem zakup przez nią działki budowlanej, a następnie rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego w 2004 r. stanowią kontynuację inwestycji, a tym samym podstawę do skorzystania z odliczenia od podatku wydatków poniesionych na tę inwestycję. W ocenie wnioskodawczyni ustawodawca mówiąc o „prawie do odliczenia od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji" uszczegółowił jedynie tytuł do odliczeń, wskazał, iż w toku odliczeń nie może się zmienić inwestycja, nie podzielił katalogu do odliczeń z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.f. jako odrębne ulgi. Wobec tego wnioskodawczyni twierdzi, iż dokonane w zaskarżonym postanowieniu sztuczne rozdzielenie jednej inwestycji na kilka nie jest oparte na przepisach prawa i stanowi, nadinterpretację ze strony organu l instancji.

Decyzją z dnia 23 maja 2005 r., nr 1463/WD/4117/1/11/87/05/EL Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 239 oraz art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

W uzasadnieniu organ przytoczył treść art. 27 a ust. 1 pkt 1 lit a)-f) ustawy o p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., wyjaśniając, iż z dniem 1 stycznia 2002 r. przepis ten uległ zmianie na mocy art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r., w ten sposób, iż została zlikwidowana tzw. duża ulga budowlana określona w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2001 r. Natomiast zgodnie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »