Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.04.2008

Orzecznictwo podatkowe: Dochód z nieujawnionych źródeł - jak urząd ustala dochody i koszty

Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, że decyzją z dnia 19 maja 2005 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie ustalił skarżącej zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 197.839,50 zł.

W toku kontroli podatkowej ustalono, że małżonkowie Danuta i Zenon S ponieśli w 2003 r. wydatki w łącznej kwocie 605.720,26 zł, związane z zakupem nieruchomości Sklep H w N (551.000,00 zł), opłatą notarialną (2.255,78 zł), polisą ubezpieczeniową w TR PBK S.A. (1.800 zł), uiszczeniem podatku rolnego (108,70 zł), podatku dochodowego za 2002 r. (389,50 zł), kosztami utrzymania rodziny (28.749,54 zł), prowizjami bankowymi (331,71 zł), spłatą debetu (1.388,31 zł) i lokatą w BGŻ S (19.696,72 zł).

Ze złożonych przez stronę oświadczeń o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów w 2003 r. wynikało, że małżonkowie dysponowali środkami pieniężnymi w kwocie 76.796,01 zł, na które składały się między innymi dochody Danuty S z wynagrodzenia za pracę (43.077,59 zł), dochody z gospodarstwa rolnego (8.269 zł), darowizna od Tadeusza M (5.000 zł), dochody Zenona S z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą PM (16.449,42 zł) oraz darowizna od Tekli S (4.000 zł).

W dodatkowych informacjach i wyjaśnieniach skarżący podali, że do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego wykorzystali ponadto dochody z tytułu zaliczek na dostawę mebli (55.000 zł), kredyt kupiecki (63.000 zł) oraz środki zgromadzone w trakcie 22 lat małżeństwa, pochodzące ze stosunku pracy, z działalności gospodarczej, jak również z innych źródeł (depozyty od Tekli S i Tadeusza M - 110.000 zł, dochody z gospodarstwa rolnego w R za lata 1982-2002 - 163.000 zł, premia gwarancyjna z Banku PKO BP - 50.000 zł, bezzwrotna pożyczka z Komendy Wojewódzkiej Policji w S - 20.000 zł, dotacja do budowy domu z Komendy Wojewódzkiej Policji - 100.000 zł, oszczędności na budowie domu - 100.000 zł, prezent ślubny od Romana P - 1.000 USD, sprzedaż świadectw NFI - 2.000 zł, prezenty ślubne - 60.000 zł, środki wypłacone ze spółki cywilnej -7.000 zł oraz darowizny (od Romana P i Walentyny P - 13.000 USD, od Antoniny K - 10.000 USD, od Bogdana NC - 9.000 zł, od Tadeusza M - 4.000 zł oraz od Romana P - 1.000 USD).

Organ pierwszej instancji ustalił natomiast, że w zakresie przychodów osiągniętych przez skarżących w 2003 r.:

* dochód Zenona S z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z zeznaniem PIT-36 wyniósł, po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych, łącznie 25.358,18 zł,
* dochód ze sprzedaży samochodu osobowego marki Daewoo Matiz - 19.000 zł,
* przychód z tytułu odsetek od lokat bankowych w Banku BPH S.A. Oddział w G,w Banku Handlowym w W oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddział w S wyniósł w PLN - 7.767,09 zł, w EURO - równowartość 130,96 zł oraz w dolarach amerykańskich-równowartość 1,67 zł,
* dochód Danuty S ze stosunku pracy, zgodnie z zeznaniem PIT-37, wyniósł 35.060 zł,
* dochód z gospodarstwa rolnego w RN-5.318,54 zł.

Jeżeli chodzi o środki zgromadzone w latach 1981 - 2002, to Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie przyjął, że:

* dochody Zenona S z tytułu umowy o pracę oraz prowadzonej działalności gospodarczej wynosiły 95.682.72 zł, natomiast Danuty S z tytułu umowy o pracę wyniosły 170.272,52 zł,
* oszczędności skarżących, po uwzględnieniu statystycznych kosztów utrzymania rodziny, kształtowały się na poziomie 45.061,01 zł,
* skarżący uzyskali dodatkowe środki w kwocie 17.500 zł, pochodzące ze sprzedaży samochodu osobowego marki Fiat Siena, w kwocie 4.181,66 zł - z tytułu amortyzacji samochodu ciężarowego Opel Astra II i w kwocie 6.489,70 zł, stanowiącej zwrot z urzędu skarbowego nadpłaconego za lata 1995 - 2002 podatku dochodowego od osób fizycznych,
* dochód z rolnictwa za lata 1995 - 2002 z tytułu uprawy ziemniaka wyniósł 29.547,42 zł,
* dochód ze sprzedaży świadectw udziałowych w 1997 r. - 352 zł.

Mając na względzie zebrany w toku postępowania kontrolnego materiał dowodowy, w tym zeznania świadków, jak również brak dowodów uwiarygadniających szereg twierdzeń skarżących, organ pierwszej instancji zakwestionował ich oświadczenia w zakresie wysokości zgromadzonych zasobów finansowych, nie uwzględniając między innymi kwot darowizn, prezentów ślubnych, środków pochodzących z kredytu kupieckiego czy też kwoty 15.000 zł przechowywanej w gotówce w domu.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie stwierdził w konsekwencji, że dochody skarżących w okresie od 1981 r. do 2002 r. ze stosunku pracy i prowadzonej działalności gospodarczej wyniosły 265.955,24 zł, zaś dodatkowe dochody stanowiły kwotę 175.070,78 zł. Statystyczne wydatki według rocznika GUS stanowiły kwotę 220.894,23 zł, pozostałe zaś wydatki skarżących wyniosły 153.356,77 zł. Wobec tego oszczędności małżonków na dzień 1 stycznia 2003 r. ustalono na kwotę 66.775,02 zł. Poniesione w 2003 roku wydatki w wysokości 605.720,26 zł, przy uzyskanych dochodach netto w kwocie 101.636,44 zł i pozostałych środkach pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 90.262,72 zł, nie znajdowały więc pokrycia w ujawnionych źródłach w wysokości 527.571,52 zł.

Po rozpoznaniu odwołania i przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania dowodowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie decyzją z dnia 21 grudnia 2005 r. uchylił rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji i ustalił Danucie S wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 190.714 zł.

Uwzględniając częściowo żądanie skarżącej, organ drugiej instancji do dochodu małżonków S zaliczył premię gwarancyjną z Banku PKO BP, z tytułu likwidacji książeczki mieszkaniowej (10.000 zł) oraz otrzymaną w 2001 r. przez Tomasza S darowiznę - 9.000 zł. W pozostałym zakresie organ odwoławczy w pełni podzielił stanowisko Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpoznając skargę Danuty S stwierdził, że - wbrew twierdzeniom strony - nie budzi zastrzeżeń ustalenie przez organy kosztów utrzymania rodziny według danych statystycznych. Rozwiązanie takie należy ocenić jako prawidłowe w sytuacji, gdy skarżąca nie była w stanie tych kosztów określić. Fakt, że Danuta S cofnęła zgodę na uwzględnienie danych statystycznych nie może mieć znaczenia, ponieważ dostępne były wyłącznie informacje dotyczące kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu i inne opłaty stałe, które nie są wystarczające do określenia kosztów utrzymania rodziny.

Sąd uznał jednocześnie za trafne wyliczenie w oparciu o dane statystyczne dochodów z gospodarstwa rolnego i prowadzonych upraw ziemniaka. Małżonkowie S nie wykazali bowiem faktycznych dochodów uzyskiwanych z tego tytułu. Wprawdzie skarżąca podała, że dochody z gospodarstwa rolnego otrzymywała począwszy od 1982 r., jednakże organy zebrały dowody, na podstawie których oświadczenie strony okazało się wątpliwe, zarówno co do okresu uzyskiwania dochodu, jak i areału uprawy oraz rodzaju upraw. Na podstawie innych dowodów zebranych w sprawie, twierdzenia skarżącej odrzucono jako niewiarygodne.

Ustosunkowując się do podniesionego w skardze zarzutu dotyczącego niewłaściwej oceny lokaty bankowej w kwocie 19.696,72 zł, uznanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie za koszt, a nie za przychód, skład orzekający podniósł, że przychodem może być jedynie uzyskane z tej lokaty oprocentowanie, sama zaś lokata może być oceniana bądź jako koszt bądź jako wydatek. Fakt, że przedmiotowa lokata nie została zlikwidowana przesądza o tym, że zgromadzone na niej środki nie służyły do pokrycia wydatku na zakup lokalu użytkowego.

Nie został również uwzględniony zarzut dotyczący znajdującej się na rachunku bankowym firmy PM kwoty 75.804,55 zł, która według strony nie była przeznaczona - jak przyjęły organy - na pokrycie kosztów działalności gospodarczej. Sąd, w ślad za Dyrektorem Izby Skarbowej w Szczecinie przyznał, że dochód w wysokości 75.804,55 zł nie mógł zostać uznany za dochód opodatkowany, skoro zgodnie z zeznaniem podatkowym za 2003 r. oraz ustaleniami kontroli dochód netto firmy PM wyniósł w tym okresie 16.449,42 zł.

Zdaniem Sądu, nie mogą także odnieść skutku twierdzenia skarżącej zmierzające do wykazania nieprawidłowości ustaleń organów odnośnie areału uprawy (1,38 ha). Jak wynika z zaskarżonej decyzji, organ oparł się na informacji uzyskanej z Urzędu Miasta w M i przyjmując, że grunty posiadane przez małżeństwo S to grunty rolne o powierzchni 2,27 ha, z czego 1,38 ha to grunty orne. Wprawdzie strona wyjaśniała, że dokonywała nasadzeń na użytkach zielonych, ale nie wykazała kiedy i w jakich rozmiarach doprowadziła użytki zielone do stanu gruntów ornych. Ponadto z uwagi na konieczność dokonywania płodozmianu sadzenie ziemniaków na tych samych gruntach przez kilkanaście lat nie jest możliwe, a w każdym razie nie może przynosić tak wysokich plonów, jak podaje skarżąca, właśnie ze względu niezachowanie kultury upraw. Oświadczenie Danuty S, że uprawiała przede wszystkim ziemniaki młode, a tylko 2 ary ziemniaków późnych zostało zweryfikowane przez organy w drodze dowodów z przesłuchania świadków i ocenione w kontekście pozostałych dowodów. Ocenie tej nie można - w przekonaniu Sądu - zarzucić nieprawidłowości, bądź przekroczenia zasady swobodnej oceny dowodów (art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).

W odniesieniu do kredytu kupieckiego Sąd zaakcentował, że jedynymi dowodami przedłożonymi przez małżonków na okoliczność dysponowania nim było potwierdzenie sald z dostawcami mebli. Z dokumentów tych wynika, że na dzień 31 grudnia 2003 r. firma PM posiadała zadłużenie z tytułu zakupu mebli wobec kontrahentów w łącznej kwocie 63.796,08 zł. Analiza tych dokumentów nie potwierdziła jednak faktu sprzedaży wskazanych w ich treści towarów oraz możliwości wykorzystania kredytu kupieckiego przy zakupie lokalu użytkowego. Biorąc zatem pod uwagę okoliczność posiadania na rachunku firmowym na dzień 31 grudnia 2003 r. środków dla dostawców mebli w kwocie 71.330,08 zł oraz fakt, że w tej dacie mąż skarżącej posiadał w sklepie meble o wartości 84.875,07 zł, przy braku innych dowodów, zasadne jest twierdzenie, iż nie został uprawdopodobniony fakt korzystania z kredytu kupieckiego.

Skład orzekający podzielił ponadto stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie, który odmówił wiarygodności zeznaniom Danuty S, jakoby jej mąż dysponował kwotą 55.000 zł, pochodzącą z zaliczek od Tadeusza Z Józefa P i Grażyny S, wpłaconych do jego firmy na poczet realizacji umów na wyposażenie wnętrz w meble. Małżonkowie w postępowaniu podatkowym nie przedłożyli dowodów potwierdzających wpłatę i wypłatę środków pieniężnych mających pochodzić z tych zaliczek. Z historii firmy PM w Banku Zachodnim WBK S.A. za okres od dnia 5 grudnia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz z historii rachunku w Banku BPH S.A. Oddział w G i zestawienia lokat w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddział w S nie wynika, aby środki takie wpłynęły na rachunek firmy bądź rachunki osobiste skarżącej i jej małżonka.

Sąd podkreślił ponadto, że - wbrew stanowisku Danuty S - sposób denominacji analizowanych dochodów przyjęty w decyzji jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzonymi również przez Bank. Strona chciałaby, aby jej dochody z lat poprzednich były rewaloryzowane. Jednakże skoro skarżąca przede wszystkim wskazuje, że jej zasoby pochodzą z oszczędności, a nie przyrostu majątku skutkiem inwestowania, to wszelkie zaoszczędzone środki, które znalazłyby się na rachunkach bankowych, podlegałyby prostej denominacji, a nie waloryzacji.

W zakresie twierdzeń skargi dotyczących kredytu w wysokości 500.000 starych zł, którego połowę - jak podnosi skarżąca - spłacił ówczesny pracodawca męża, to jest Komendant Wojewódzki Policji, Sąd stanął na stanowisku, że kwestia ta została wyjaśniona na podstawie informacji uzyskanej od Komendy Policji, która nie potwierdziła bezzwrotnego charakteru pożyczki czy dotacji. Nie można zatem rozważać pożyczki w kategorii przychodu, z racji jej zwrotnego charakteru.

Za chybiony uznał Sąd zarzut odnoszący się do nieprawidłowego - zdaniem strony - uwzględnienia kwoty 439.834 starych zł, stanowiącej pomoc finansową na budownictwo mieszkalne w 1986 r. W ocenie składu orzekającego, jest to kwota będąca dochodem podatnika w roku otrzymania tej pomocy. Z uwagi na fakt, że kredyt został spłacony w 1990 r., przed wprowadzeniem denominacji, twierdzenie skarżącej o błędnym przeliczeniu tej sumy jest nietrafny.

Przekonujące są - według Sądu - argumenty organu odwoławczego dotyczące oszczędności w kwocie 100.000 zł, poczynionej przez skarżącą w związku z budową domu rozpoczętą w 1982 r. Strona budowała dom za kredyt hipoteczny w kwocie 1.000.000 zł, a koszt budowy wyniósł 1.800.000 zł. Ponadto na podstawie świadectw pracy ustalono, że w okresie budowy domu do jego zasiedlenia przychody Danuty S oraz jej męża łącznie wyniosły 427.154 zł. Zadłużenie w banku z tytułu zaciągniętego kredytu kształtowało się na poziomie 1.615.196 zł. Wobec tego koncepcja polegająca na domniemanym zysku w związku z budową domu pozbawiona jest realnych podstaw. Być może budowa domu z uwagi na zaangażowanie rodziny spowodowała mniejsze wydatki ale nie oznacza to, że przy całym zadłużeniu przyniosło to dochód o wartości obecnych 100.000 zł. Zgodzić się - zdaniem Sądu - należy również ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie, że wszelkie otrzymane przez małżonków prezenty ślubne w postaci pieniędzy, zważywszy na możliwości finansowe skarżących zobrazowane osiągniętymi przychodami, zostały zainwestowane w budowę domu. Zatem nie można dać wiary, że były one źródłem tworzonych zasob...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »