Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.02.2008

Orzecznictwo podatkowe: Przywracanie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zwrot VAT

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2007 r., sygn. akt. III SA/Wa 874/07

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Kleiber, Sędziowie Sędzia WSA Joanna Tarno, Asesor WSA Maciej Kurasz (spr.), Protokolant Lidia Wasilewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2007 r. sprawy ze skargi D.. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia ... r. nr ... w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zwrot podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2004 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z dnia ... r. nr ... Dyrektor Izby Skarbowej w W. na podstawie przepisu art. 233 § 1 pkt 1, art. 162 § 1 i § 2, art. 219, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. - powoływanej dalej jako "ustawa Ord. pod." ) po rozpatrzeniu zażalenia spółki "D." z siedzibą [...] W. (dalej określanej jako "Skarżąca" lub "Spółka") utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego [...] z dnia ... r. w sprawie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku Skarżącej o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) za okres od stycznia do grudnia 2004 r.

W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia przedstawiono stan faktyczny sprawy, z którego wynikało, iż w dniu w dniu ... r. do [...] Urzędu Skarbowego [...] wpłynął wniosek Skarżącej o zwrot podatku od towarów i usług w wysokości: ... zł za okres od stycznia do grudnia 2004 r., w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 152, poz. 1478), zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 851) o tym samym tytule. W ocenie organu podatkowego pierwszej instancji złożony wniosek Skarżącej spółki nie spełniał wymogów formalnych określonych w ww. rozporządzeniach Ministra Finansów.

Z tego też względu organ podatkowy pismem z dnia ... r. (doręczonym Skarżącej w dniu ... r.) na podstawie przepisu art. 169 ustawy Ord. pod. wezwał Skarżącą, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, uzupełniła złożony wniosek o prawidłowe zaświadczenie wskazujące, że podmiot uprawniony do zwrotu podatku VAT jest podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. nr. 89, poz. 851 - określanego dalej jako "rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku VAT"). Dodatkowo Skarżącą wezwano do podania nazwy i adresu banku, na który ma być dokonany zwrot podatku VAT wraz z aktualnym numerem rachunku bankowego wnioskodawcy w formacie IBAN. Organ podatkowy w wezwaniu poinformował Spółkę o skutkach nie wypełnienia w terminie - warunku usunięcia braków formalnych wniosku. Organ przyjmujący wniosek podkreślił, iż z treści załączonego do wniosku o zwrot podatku VAT zaświadczenia [...] organu podatkowego nie wynika, iż Skarżąca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Pełnomocnik Skarżącej pismem z dnia ... r. wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o zwrot podatku VAT wraz z załącznikami uzupełniającymi wniosek złożony w dniu ... r., tj. oryginał pisma Urzędu Kontroli Podatków i Finansów [...] oraz tłumaczenie przysięgłe ww. pisma. W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu pełnomocnik Skarżącej podniósł, iż wniosek o zwrot podatku VAT za okres od stycznia do grudnia 2004 r. został złożony w wymaganym terminie, tj. w dniu ... r. Jednocześnie wskazano, iż wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczyło kwestii formalnych, a mianowicie sformułowania użytego w zaświadczeniu wydanym przez Urząd Kontroli Podatków i Finansów [...]. Zgodnie z pismem wyjaśniającym tegoż Urzędu zakwestionowane sformułowanie (obliged to tax payment) ma szersze znaczenie niż podatek VAT. Pełnomocnik Skarżącej wyjaśnił, iż spółka nie mogła uzyskać zaświadczenia określonego w wezwaniu z dnia ... r. z przyczyn od niej niezależnych.

W związku z powyższym, Skarżąca wniosła o przedłużenie terminu wskazanego w wezwaniu z dnia ... r., wskazując przy tym, iż wnioskodawca jest podmiotem zagranicznym, po raz pierwszy ubiegającym się o zwrot podatku VAT w Polsce i nie posiadał informacji, w jakim terminie po uzyskaniu przedłużenia powinien uzupełnić informacje wymienione w tym wezwaniu.

Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego [...] postanowieniem z dnia ... r. odmówił przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku Skarżącej o zwrot podatku VAT za okres od stycznia do grudnia 2004 r. Zdaniem organu podatkowego pierwszej instancji Spółka nie uprawdopodobniła, że naruszenie terminu nastąpiło bez jej winy oraz nie dopełniła przesłanki jednoczesnego dokonania czynności, dla której przewidziano termin, tj. nie złożyła prawidłowego zaświadczenia, z którego by wynikało, że Skarżąca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W uzasadnieniu postanowienia organ pierwszej instancji podkreślił, iż Skarżąca spółka nie złożyła prawidłowego zaświadczenia zgodnego z załącznikiem Nr 2 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku VAT.

Na postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji Skarżąca wniosła zażalenie, w którym zwróciła się o dołączenie zaświadczenia dostarczonego w dniu ... r. w celu uzupełnienia wniosku o zwrot podatku VAT za I kwartał 2005 r. oraz o ponowne rozpatrzenie wniosku za 2004 r. z uwzględnieniem dostarczonych do dnia złożenia niniejszego zażalenia dokumentów i wyjaśnień. Wskazano, iż zaświadczenie wystawione przez [...] organ podatkowy zawiera informację, że Skarżąca spółka jest zarejestrowana w kraju siedziby jako podatnik podatku, podaje rodzaj prowadzonej działalności (reklama) i numer identyfikacji podatkowej oraz zawiera informację, że zostało ono sporządzone na potrzeby zwrotu podatku VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w W. wymienionym na wstępie postanowieniem z dnia ... r. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego [...]. Organ odwoławczy w pełni podzielił stanowisko zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wyższego stopnia podkreślił, iż Skarżąca nie uzupełniła braków formalnych w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, zgodnie przepisem art. 169 § 1 ustawy Ord. pod. Dyrektor Izby Skarbowej w W. wyjaśnił, iż siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych wniosku, o którym mowa w art. 169 § 1 ustawy Ord. pod. jest terminem ustawowym zawitym. Uchybienie tego terminu powoduje, że dokonanie czynności jest bezskuteczne prawnie i w takiej sytuacji organ podatkowy ma obowiązek pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Natomiast przepis art. 162 § 1 ustawy Ord. pod. przewiduje możliwość przywrócenia terminu do uzupełnienia wniosku o zwrot VAT w sytuacji, gdy zainteresowany uprawdopodobni (przedstawi wiarygodne okoliczności), że naruszenie nastąpiło bez jego winy.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w W. nie stanowią o braku winy przedstawione we wniosku o przywrócenie terminu, jak również w zażaleniu argumenty Skarżącej. W ocenie organu wyższego stopnia, Spółka w złożonym wniosku nie uprawdopodobniła braku swojej winy, nie uwiarygodniła stosowną argumentacją staranności o dochowanie czynności procesowej, jak również nie przedstawiła żadnych dowodów na okoliczność, iż przeszkoda uniemożliwiająca złożenie zażalenia w terminie była od niej niezależna i istniała przez cały czas, aż do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu.

W skardze Skarżąca zarzuciła zaskarżonemu postanowieniu naruszenie przepisów postępowania, w szczególności: art. 162, art. 169 § 4 ustawy Ord. pod., oraz przepisów § 2, § 5 oraz § 6 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług, a także przepisów art. 120, art. 121, art. 122, art. 125 ustawy Ord. pod. o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »