Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.02.2008

Orzecznictwo podatkowe: Sposób dystrybuowania środków bezzwrotnej pomocy nie może mieć wpływu na stosowanie zwolnienia

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2008 r., sygn. III SA/Wa 1896/07

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Kleiber, Sędziowie Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa, Asesor WSA Hieronim Sęk (spr.), Protokolant Anna Kurdej, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2008 r. sprawy ze skargi P. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie zmiany z urzędu postanowienia w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2007 r., nr [...],
2) stwierdza, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane w całości,
3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz P. K. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrot kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] czerwca 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W. (dalej: „DIS”) zmienił z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. (dalej: „NUS”) z dnia [...] marca 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które uznawało stanowisko przedstawione przez P. K. (dalej: „Skarżąca”) w przedmiocie interpretacji przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej: „u.p.d.o.f.”) za zgodne z przepisami prawa podatkowego.

W uzasadnieniu decyzji DIS wskazał, że:

– Skarżąca wystąpiła w grudniu 2005 r. o udzielenie interpretacji powyższego przepisu;
– ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało, iż w dniu [...] października 2005 r. zawarła umowę o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2005 r. z Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP), wykonując na jej podstawie pracę bezpośrednio związaną z celami programów finansowanych z bezzwrotnej pomocy, która pochodziła ze środków Unii Europejskiej, budżetu Państwa oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych;
– wynagrodzenie Skarżącej za pracę pochodziło z Funduszu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i przekazywane było do UNDP za pośrednictwem Fundacji Fundusz Współpracy – dystrybutora pomocy wspólnotowej;
– według Skarżącej wskazane wynagrodzenie objęte było zwolnieniem przedmiotowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f.;
– NUS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, wydając postanowienie z dnia [...] marca 2006 r.

Zdaniem DIS wskazana interpretacja NUS rażąco narusza prawo, gdyż pozostaje w sprzeczności z treścią art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. DIS uzasadniając takie stanowisko podniósł, że Program EQUAL dla Polski został przyjęty rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1948), a następnie uzupełniony rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. (Dz. U. 214, poz. 2172 ze zm.). Z rozdziału IX tego Programu wynika, że płatność na rzecz grupy podmiotów realizujących projekt w jego ramach jest finansowana z dwóch odrębnych źródeł krajowych: prefinansowania (75% funduszy przeznaczonych do refundacji przez Europejski Fundusz Społeczny) i współfinansowania (25% funduszy z krajowej rezerwy, zgodnie z zasadami rezerwy budżetowej). Oznacza to – w ocenie DIS – że pomoc jaką otrzymują beneficjenci realizujący projekt w Programie EQUAL w 75 % pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu Państwa na jego prefinansowanie i tym samym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o powołany przepis. Podobnie, pozostałe środki w części współfinansowanej z budżetu (25%) nie są środkami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f., jak również nie mogą być uznane za pomoc pochodzącą z dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Reasumując, DIS stwierdził, iż nie można uznać, że zostały spełnione warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 46 u.p.d.o.f., gdyż przepis ten nie ma zastosowania do dochodów otrzymanych przez podatnika, jeżeli pochodzą ze środków strukturalnych, stanowiących refundację wcześniej poniesionych wydatków przy uwzględnieniu prefinansowania i współfinansowania ze źródeł krajowych. W przedmiotowym stanie faktycznym uzyskane przez Skarżącą wynagrodzenie w ramach EQUAL podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odwołaniu Skarżąca zarzuciła naruszenie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), powoływanej dalej jako „O.p.” w związku z art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. poprzez bezpodstawne uznanie, iż w tej sprawie zachodzi przesłanka do zmiany postanowienia w postaci rażącego naruszenia prawa. Zdaniem Skarżącej DIS poza samym stwierdzeniem takiego naruszenia art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. nie wykazał dlaczego uznał, iż ma ono charakter właśnie „rażący” a nie jakikolwiek inny (inny niż rażący). Skarżąca podniosła, że przepis ten nie wyklucza z katalogu objętych zwolnieniem dochodów pochodzących ze środków strukturalnych „stanowiących refundację wcześniej poniesionych wydatków przy uwzględnieniu refinansowania i współfinansowania ze źródeł krajowych”. Decydujące przy tym jest, że definitywny koszt przeważającej części Programu (75%) poniesie ostatecznie Europejski Fundusz Społeczny (środki uprzednio wyłożone przez Skarb państwa zostaną mu zwrócone). Taki sposób finansowania jest powszechną praktyką przy wykorzystywaniu środków pomocowych i stanowi jedynie aspekt techniczny przekazywania takich środków na określone inwestycje. Nadto, zdaniem Skarżącej za zwolnieniem całego jej dochodu z opodatkowania przemawia to, iż tak znaczną część finansuje Fundusz, a tylko 25 % finansowana jest z krajowej rezerwy celowej.

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. DIS utrzymał w mocy własną decyzję, podtrzymując dotychczasową argumentację. Jego zdaniem zgromadzony w sprawie materiał dowodowy uprawnia do przyjęcia stanowiska, iż postanowienie z dnia [...] marca 2006 r. zostało podjęte z rażącym naruszeniem prawa.

W skardze z dnia 28 września 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Skarżąca postawiła zarzut wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem art. 14b § 5 pkt 2 O.p. w związku z art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. poprzez utrzymanie w mocy decyzji z dnia [...] czerwca 2007 r. zmieniającej postanowienie z dnia [...] marca 2006 r. mimo braku ku temu dostatecznych podstaw. Skarżąca przywołała ponownie wywody zawarte w odwołaniu, dodając, iż stanowisko przez nią prezentowane w zakresie objęcia zwolnieniem także takich środków, które są otrzymywane pośrednio jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków, ma oparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych (wyroki z dnia 13 czerwca 2...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »