Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.02.2008

Orzecznictwo podatkowe: Puste faktury bez podatku VAT

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie w Warszawie z dnia 22.10.2007 r., sygn. akt III SA/Wa 594/07

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Chustecka (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Lidia Ciechomska-Florek, Asesor WSA Aneta Trochim-Tuchorska, Protokolant Lidia Wasilewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2007 r. sprawy ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2007 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

1) uchyla zaskarżoną decyzję,
2) stwierdza, że uchylona decyzja nie może być wykonana w całości,

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej ustawa o VAT) po rozpatrzeniu odwołania P. Spółki z o.o. Dyrektor Izby Skarbowej w W. uchylił decyzję Naczelnika Drugiego [...] Urzędu Skarbowego w W. z [...] czerwca 2006 r. w części ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za wrzesień 2004 r. i w tym zakresie ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe za lipiec 2004 r. w wysokości 10.532 zł i wrzesień 2004 r. w wysokości 13.073 zł, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu wskazano, że Naczelnik Drugiego [...] Urzędu Skarbowego w W. określił Skarżącej Spółce kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy podatnika za wrzesień 2004 r., kwotę różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za lipiec, sierpień i wrzesień 2004 r. oraz ustalił kwotę dodatkowego zobowiązania podatkowego za wrzesień 2004 r. w wysokości 23.606 zł. Decyzję tą wydano w wyniku kontroli podatkowej, przeprowadzonej w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za lipiec - wrzesień 2004 r. Stwierdzono m.in., iż w rejestrze zakupu za lipiec 2004 r. Skarżąca ujęła fakturę wewnętrzną WNT VAT nr [...] z [...].07.2004 r. - "usługi (IV - VI 2004) f. [...] z O. o wartości netto 159.582,77 zł, VAT 35.108,21. Przedmiotową fakturę wystawiono na podstawie faktury nr [...] z [...].06.2004 r. na kwotę 23.555 GBP otrzymanej od O. (NIP [...]). Z kolei w rejestrze zakupu za wrzesień 2004 r. Spółka ujęła fakturę wewnętrzną WNT VAT nr [...] z [...].09.2004 r. o wartości netto 150.591,83 zł, VAT 33.130,20 zł. Przedmiotową fakturę wystawiono na podstawie faktury nr [...] z [...].09.2004 r. na kwotę 23.555 GBR otrzymanej od O. (NIP [...]). Podatek VAT z powyższych faktur został rozliczony i odpowiednio w deklaracji VAT-7 za lipiec i wrzesień 2004 r. jako podatek należny i naliczony. Zgodnie z umową z 9 marca 2000 r. z O. o wyłączną dystrybucję w Polsce podręczników do nauki języka angielskiego przez Skarżącą określono kontrybucję finansową płatną kwartalnie.

W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w analizowanej sprawie nie doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów co dokumentowały faktury wewnętrzne sporządzone przez Skarżącą, a wskazaną przez Skarżącą opłatę kontrybucyjną należało traktować jako zapłatę za świadczenie usług. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT miejscem opodatkowania powyższej usługi powinno być terytorium Wielkiej Brytanii. Zatem w przedmiotowej sytuacji nie powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Skoro więc kwotę podatku naliczonego do odliczenia stanowi kwota podatku należnego, a jak ustalono z tytułu powyższych transakcji nie powstało po stronie Spółki zobowiązanie podatkowe, Spółka nie miała również prawa do odliczenia podatku wynikającego z przedmiotowych faktur. Jednak skoro Spółka na podstawie faktur otrzymanych od podatnika brytyjskiego wystawiła faktury wewnętrzne wykazując w nich podatek VAT, zobowiązana była na podstawie art. 108 ust 1 ustawy o VAT do zapłaty tego podatku. Spółka zawyżyła kwotę podatku naliczonego do odliczenia w lipcu 2004 r. o 35.108 zł oraz we wrześniu 2004 r. o 33.130 zł.

W odwołaniu od tej decyzji, Spółka wniosła o uchylenie decyzji w części orzekającej o zawyżeniu kwoty podatku naliczonego do odliczenia w lipcu 2004 r. o 35.108 zł oraz we wrześniu 2004 r. o 33.130 zł oraz ustalenia w tym zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego, a także o orzeczenie w tym zakresie co do istoty sprawy, poprzez uznanie, że wyżej wymienione zawyżenie nie miało miejsca. W uzasadnieniu odwołania podniosła, że w jej ocenie faktury, które nie dokumentują żadnej sprzedaży to tzw. puste faktury. Wykazany w nich podatek nie będzie zatem podlegał zapłacie, gdyż dokumenty te nie są objęte dyspozycją art. 108 ustawy o VAT. Ze względu na brak w tym przypadku jakiejkolwiek czynności, z którą wiązałyby się wystawione dokumenty, w istocie nie są one fakturami, gdyż niczego nie dokumentują. Skoro sprzedaży nie było, wystawione faktury nie odzwierciedlają żadnej sprzedaży. Spółka alternatywnie uznała, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z powyższych faktur.

Dyrektor Izby Skarbowej w W. potwierdził stanowisko organu I instancji i uznał, że wystawione przez Skarżącą w lipcu oraz we wrześniu 2004 r. faktury wewnętrzne nie dokumentowały wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ale zapłatę za świadczenie usług. Wyjaśnił, że faktury wewnętrzne to faktury, o których mowa w art. 106 ustawy o VAT, do których odnoszą się uregulowania dotyczące faktur z uwzględnieniem ich odrębności - przepisy jasno precyzują kiedy do faktur wewnętrznych stosuje się inne zasady. W wypadku art. 108 nie ma zapisu, iż nie odnosi się on do faktur wewnętrznych.

Dyrektor Izby Skarbowej nie podzielił stanowiska pełnomocnika zaprezentowanego w odwołaniu, iż sporne faktury nie dokumentują żadnej sprzedaży, a więc wystawione faktury są pustymi fakturami. Stwierdził, iż w niniejszym przypadku opłatę kontrybucyjną należy traktować jako zapłatę za świadczenie określonych usług. Wystawiona faktura nie jest zatem pustą fakturą, bowiem została wystawiona w związku z wykonaniem określonej usługi, o której mowa powyżej, za którą należność została uregulowana w sposób opisany w umowie z dnia 9 marca 2000 r. o wyłączną dystrybucję w Polsce podręczników do nauki języka angielskiego. Zmieniło się jedynie miejsce opodatkowania tej usługi co spowodowało, iż usługa winna być opodatkowana w miejscu, w którym usługodawca posiada siedzibę (Wielka Brytania), na co wskazywał przywołany powyżej art. 27 ust. 1 ustawy o VAT. Uznał za chybiony zarzut, iż ze względu na brak jakiejkolwiek czynności, z którą wiązałby się wystawiony dokument nie jest on fakturą gdyż niczego nie dokumentuje.

Przywołał orzeczenie ETS w sprawie C-342/97, z dnia 13 grudnia 1989 r., Genius Holding BV vs. Staatssecretaris van Financien - że sama faktura nie tworzy prawa do odliczenia, zaś prawo do odliczenia nie znajduje zastosowania w przypadku podatku, któ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »