Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.08.2007

Orzecznictwo - Zabezpieczenie zobowiązania na majątku podatnika przed ustaleniem wysokości tego zobowiązania

Wyrokiem z dnia 6 stycznia 2005 r. sygn. akt SA/Sz 1889/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 września 2003 r. nr NA 2- E/723/18/ACH/03 w przedmiocie zabezpieczenia na majątku Bożeny G i Anatola T zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W uzasadnieniu wyroku wyjaśniono, że decyzją z dnia 22 maja 2003 r. nr US-I-PD/4140/2/G-341/03 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu na podstawie przepisów art. 33 § 2 pkt 1 i § 4 pkt 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonał zabezpieczenia na majątku małżonków Anatola T i Bożeny G przed wydaniem decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Odwołując się do treści art. 33 § 1, § 2 pkt 1 i § 4 organ podatkowy stwierdził, iż zachodziła obawa niewykonania zobowiązania podatkowego, w tym podatku, którego przybliżona kwota wyniosła 460.500 zł.

Z zebranego materiału dowodowego wynikało, że małżonkowie T w 2002 r. ponosili wydatki związane z przebudową zakupionego budynku, zaciągnęli pożyczkę w kwocie 30.000 zł, uzyskując w tym czasie dochody w kwocie 33.502 zł (PIT-36/2002).

W 2003 r. dysponowali dochodem z działalności gospodarczej w kwocie 8.933,84 zł (PIT-5 za III kw. 2003 r.) oraz dochodem z renty krajowej w wysokości 500 zł miesięcznie. Uzyskiwane w tej wysokości dochody w ocenie organu podatkowego wystarczały jedynie na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i zachodziło uzasadnione prawdopodobieństwo braku możliwości zapłaty ustalonego za 2001 r. zobowiązania podatkowego.

Decyzją z dnia 2 września 2003 r., wydaną po rozpatrzeniu odwołania, Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie utrzymał w mocy decyzję organu I instancji, zgadzając się z wyrażoną w niej oceną co do istnienia przesłanek uzasadniających zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatników przed ustaleniem wysokości tego zobowiązania. W oparciu o zebrany materiał dowodowy przyjęto, że roczne dochody osiągane przez małżonków Anatola T i Bożenę G T w okresie od 2000 do 2003 r. nie wskazywały na możliwość pokrywania ponoszonych wydatków związanych głównie z zakupem nieruchomości, a tym bardziej zapłaty ustalonego w przybliżonej kwocie zobowiązania podatkowego.

Przybliżona kwota zobowiązania podatkowego przekraczała kilkakrotnie łączny dochód małżonków, na których ciążyły dodatkowe zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 250.000 zł. Ponadto zwrócono uwagę, iż przedstawione przez podatników w toku postępowania podatkowego dowody wskazujące na źródła pokrycia ponoszonych wydatków w znacznym stopniu okazały się fikcyjne. Również dopiero w toku tego postępowania nastąpiło uiszczenie należnego podatku od spadków i darowizn po zmarłych rodzicach w latach 1996 i 2001.

W skardze skierowanej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez Anatola T i Bożenę G, domagając się uchylenia tej decyzji, zarzucono naruszenie przepisów art. 120, art. 121, art. 122, art. 180 w związku z art. 181, art. 187, art. 188 oraz art. 33 Ordynacji podatkowej. Zdaniem skarżących organy podatkowe w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy nie wykazały, aby istniała obawa niewykonania w przyszłości zobowiązania podatkowego. Podejmując ocenę w sprawie, organy podatkowe pominęły część dowodów wskazujących na posiadany majątek, w tym aktywa o III stopniu płynności. Nie wykazano ponadto, aby podejmowane były czynności, których skutkiem mogłaby być utrata własności majątku. Wyjaśniono również przebieg postępowania podatkowego, w trakcie którego przed wydaniem decyzji o zabezpieczeniu na majątku przedstawiono dokumenty bankowe o posiadanych środkach umożliwiających pokrycie wydatków.

Uwzględniając złożoną skargę, Sąd odwołał się i szczegółowo omówił treść przepisów art. 33 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej. W ocenie Sądu istnienie przesłanek do zabezpieczenia zobowiązania podatkowego przed dokonaniem jego wymiaru powinno być wszechstronnie uzasadnione. W uzasadnieniu decyzji organ podatkowy powinien wyraźnie wskazać przyczyny, dla których ustanawia zabezpieczenie, a o ich istnieniu muszą świadczyć dowody zgromadzone w sprawie. W szczególności muszą istnieć dowody, że zobowiązanie nie zostanie wykonane. Za tego rodzaju uzasadnienie nie może zostać uznane ogólne odwołanie się do utraty zaufania do podatników, czy też chęć uniknięcia opodatkowania uzyskanych i nie wykazanych dochodów.

Zdaniem Sądu organy podatkowe w rozpoznawanej sprawie nie wykazały z czego wynikała obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane. Ponadto organ odwoławczy nie odniósł się do wszystkich podniesionych w odwołaniu okoliczności, w tym do przedstawionych dowodów o stanie rachunków bankowych i posiadanych lokatach bankowych oraz dysponowania aktywami III stopnia płynności. Niezbadanie tych okoliczności w ocenie Sądu czyniło uzasadnionym zarzut braku dostatecznego wyjaśnienia istnienia przesłanek do zabezpieczenia zobowiązania podatkowego. Podkreślono, że to na organach podatkowych spoczywał obowiązek wyjaśnienia przesłanek określonych w art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej, czego jednak nie uczyniono, usiłując przerzucić ten obowiązek na stronę.

Za pozbawione uzasadnienia Sąd uznał stwierdzenie, że skarżący dopiero na skutek wszczęcia postępowania podatkowego wykonali obowiązek w podatku od spadków i darowizn. W myśl bowiem art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207 ze zm.) obowiązek podatkowy w tym wypadku powstał dopiero z chwilą uprawomocnienia orzeczenia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sąd nie zgodził się natomiast z zarzutem naruszenia art. 123 Ordynacji podatkowej wobec pozbawienia strony prawa do udziału w toczącym się postępowaniu.

Odwołując się do ratio legis postępowania zabezpieczającego Sąd stwierdził, iż w tym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy dotyczące zasad ogólnych postępowania podatkowego, dotyczące wszczęcia postępowania.

Istota postępowania zabezpieczającego polegająca na skutecznym zabezpieczeniu realizacji przyszłych zobowiązań podatkowych, wymaga wyłączenia w tym postępowaniu realizacji wymogów określonych w Dziale IV Ordynacji podatkowej.

Zwrócono również uwagę na to, że w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, spełniając wymóg wynikający z art. 33 § 4 Ordynacji podatkowej, podano dane, co do wysokości podstawy opodatkowania i przybliżoną kwotę zobowiązania.

W skardze kasacyjnej złożonej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie, domagając się uchylenia tego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, zarzucono naruszenie przepisów postępowania art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) przez błędne przyjęcie, że organ odwoławczy nie wykazał przyczyn, dla których ustanawia zabezpieczenie i nie wykazał konkretnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń oraz przez błędne przyjęcie, że organy podatkowe nie zebrały całego materiału dowodowego i nie rozpoznały go, czym naruszyły zasadę wyrażoną w art. 187 Ordynacji podatkowej.

Zarzucone uchybienia miały istotny wpływ na wynik sprawy, doprowadziły bowiem do uchylenia decyzji wydanej przez organ odwoławczy.

Uzasadniając zarzuty skargi kasacyjnej oraz wnioski z niej płynące, odwołano się do treści przepisu art. 33 Ordynacji podatkowej i stwierdzono, że wbrew temu co przyjął Sąd zaskarżona decyzja wskazywała na przesłanki uzasadniające dokonanie zabezpieczenia oraz odwoływała się do zgromadzonych w sprawie materiałów dowodowych. Dokonano bowiem wnikliwej oceny dowodów potwierdzających wysokość ponoszonych przez skarżących w 2001 r. wydatków oraz wszystkich wskazanych źródeł dochodów. Wskazano w oparciu o te dowody przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego. Porównanie kwoty tego zobowiązania z wykazywanymi przez skarżących dochodami oraz zaciągniętymi zobowiązaniami przesądzało o tym, iż należało przyjąć istnienie uzasadnionej obawy, że ustalone zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane. Zwrócono uwagę, iż podnoszone w odwołaniu okoliczności dotyczące stanu prowadzonego rachunku bankowego, lokat bankowych oraz aktywów III stopnia płynności nie miały istotnego znaczenia dla podjętego rozstrzygnięcia. Fakt istnienia tych aktywów był przedmiotem oceny w postępowaniu podatkowym. Poza ustnymi oświadczeniami strony dysponowanie tego rodzaju aktywami n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »