Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.12.2007

Orzecznictwo podatkowe: Zaliczenie składnika majątku do środków trwałych 

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 października 2006 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, w sprawie o sygnaturze akt I SA/Gl 1220/06, uchylił zaskarżoną przez Grażynę M. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 maja 2006 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok oraz stwierdził, że rozstrzygnięcie to nie może być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Zaskarżoną do sądu administracyjnego decyzją uchylono w części rozstrzygnięcie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2004 roku określające Grażynie M. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 rok oraz odsetki za zwłokę od niewpłaconych w terminie zaliczek na ten podatek, jak również obniżono wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 43.384 złote, a wysokość odsetek od nieziszczonych w terminie zaliczek na ten podatek do kwoty 1.218,00 złotych.

W rozpoznawanej sprawie organy podatkowe ustaliły, że Grażyna M. prowadziła w 1999 roku działalność gospodarczą obejmującą usługi z zakresu utrzymania czystości w zakładach produkcyjnych, obiektach użyteczności publicznej, prywatnych mieszkaniach, a także szycia ścierek, produkcji i sprzedaży mopów i padów. Organ podatkowy pierwszej jak i drugiej instancji zakwestionował zaliczenie przez podatniczkę do kosztów uzyskania przychodów omawianego roku podatkowego wydatków związanych z inwestycją w środku trwałym, to jest w nieruchomości położonej w Chorzowie zakupionej przez podatniczkę w dniu 11 października 1999 roku. Nieruchomość ta została wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu 11 października 1999 roku, jednakże jak ustaliły organy podatkowe, w 1999 roku podatniczka nie dokonywała odpisów amortyzacyjnych od tego środka trwałego i nie prowadziła w nim działalności gospodarczej. Nieruchomość ta nie była również wskazana w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Organy podatkowe w wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego uznały wskazując jako podstawę art. 23 ust. 1 pkt 1 c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 716), a także § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, że wydatki poniesione na rzecz tej nieruchomości stanowią inwestycję w środku trwałym, a zatem nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w zaskarżonym wyroku ocenił, że decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 maja 2006 roku narusza prawo w stopniu uzasadniającym jej uchylenie. Sąd w pierwszej kolejności stwierdził, że istotę sporu rozpoznawanej sprawy stanowi prawnopodatkowa kwalifikacja wydatków poniesionych w 1999 roku przez podatniczkę na nieruchomość położoną w Chorzowie, którą Grażyna M. nabyła w październiku 1999 roku. Przedmiotowe wydatki udokumentowane zostały, jak wskazał Sąd, fakturami na ich poniesienie, a także na przeprowadzenie w 1999 roku robót obejmujących prace rozbiórkowe, demontaż kanalizacji deszczowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zakupu elementów stolarki okienno-drzwiowej, a także narzędzi i materiałów budowlanych. W dalszej kolejności Sąd pierwszej instancji przytoczył treść art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w ustępie 1 pkt 1 lit. b) i c) stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części (b) oraz wydatków na ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację) środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych. Sąd przedstawił też definicję środka trwałego stosownie do § 2 ust pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W myśl tego przepisu za środki trwałe uznaje się, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: nieruchomości o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. W dalszej kolejności Sąd pierwszej instancji argumentował, że istotę sporu rozpoznawanej sprawy stanowi rozstrzygnięcie, czy koszty poniesione przez Grażynę M. w 1999 roku, stanowią wydatki na remont obiektu należącego do opisanej powyżej nieruchomości i jako takie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu 1999 roku, czy też stanowią wydatki na ulepszenie środka trwałego, podnoszącego jego wartość początkową stanowiącą podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W dalszej kolejności Sąd administracyjny pierwszej instancji argumentował, iż organy podatkowe dokonując kwalifikacji prawnopodatkowe...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »