Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.11.2007

Orzecznictwo podatkowe: Odszkodowanie wypłacone na mocy ugody sądowej

Teza: Na gruncie postępowania cywilnego ugoda sądowa praktycznie została zrównana z wyrokiem. Niezrozumiałe jest zatem różnicowanie powyższych rozstrzygnięć na gruncie prawa podatkowego. Tym samym uznać należy, iż rację ma Skarżąca, wskazując, że wyłączenie ze zwolnienia podatkowego odszkodowań, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 3 lit. g) u.p.d.o.f. dotyczy jedynie takich odszkodowań, których źródłem jest przepis prawa, a ich wypłata następuje na podstawie umowy lub ugody cywilnoprawnej, nie zaś ugody sądowej.

Za takim rozumieniem użytego w tym przepisie pojęcia „ugoda przemawia także treść kolejnych punktów tego ustępu. Ustawa w pkt 3b ust. 1 wprowadza bowiem zwolnienie od podatku dochodowego dla „innych odszkodowań otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie. Należy zatem przyjąć, że skoro zwolnieniu podlegają odszkodowania inne, niż mające źródło w ustawie, a przyznane na podstawie ugody sądowej, to tym bardziej z takiego zwolnienia powinny, zdaniem Sądu, korzystać odszkodowania wynikające z ustawy przyznane na podstawie tejże ugody.

Pismem z dnia 8 lutego 2006 r. P. SA w Warszawie — Skarżąca w rozpatrywanej sprawie, zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60, z późn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Skarżąca wskazała, iż na mocy ugody sądowej zawartej w 2005 r. wypłaciła na rzecz byłego pracownika odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. W związku z tym zadała pytanie — czy odszkodowanie takie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lub 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, póz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „u.p.d.o.f.”, a tym samym czy na Skarżącej jako na płatniku ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na ten podatek. Wyraziła jednocześnie pogląd, że wypłacone przez nią odszkodowanie podlega zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Jednocześnie mieści się ono w grupie odszkodowań wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 3b u.p.d.o.f. Uzasadniając swoje stanowisko Skarżąca zwróciła uwagę, iż były pracownik oparł swoje roszczenie o przepis art. 45 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, póz. 94, z późn. zm.) zgodnie z którym w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy — stosownie do żądania pracownika — orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu — o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Tym samym wypłacone przez Skarżącą odszkodowanie objęte jest hipotezą art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., gdyż jego wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, a co za tym idzie podlega ono zwolnieniu podatkowemu. Odszkodowanie to nie zostało jednocześnie wyłączone z zakresu zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) u.p.d.o.f, w którym to przepisie jako wyjątek wymieniono odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugod. Skarżąca podniosła mianowicie, że wyłączenie ze zwolnienia podatkowego w tym przepisie ustanowionego dotyczy jedynie ugod pozasądowych. Podkreśliła ponadto, że odszkodowanie przez nią wypłacone podlega zwolnieniu z opodatkowania także na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3b u.p.d.o.f. mającego zastosowanie do innych odszkodowań otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości w nich określonej.

Postanowieniem z dnia 15 marca 2006 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Skarżącej za nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że co prawda rację ma Skarżąca podnosząc, iż wypłacone przez nią odszkodowanie mieści się w grupie odszkodowań określonych w art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., niemniej korzystanie ze zwolnienia podatkowego w tym przepisie ustanowionego ograniczone jest szeregiem wyjątków, wśród których ustawodawca wymienił w lit. g) odszkodowania wynikające z zawartych ugod. Organ pierwszej instancji stanął przy tym na stanowisku, że przepis ten odnosi się do ugod bez wskazywania że chodzi jedynie o konkretny ich rodzaj. Organ pierwszej instancji zauważył ponadto, że do wypłaconego przez Skarżącą odszkodowania nie ma także zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3b u.p.d.o.f. przepis ten dotyczy bowiem odszkodowań, których wysokość lub zasady ustalania nie wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Z taką zaś sytuacją nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie. W konsekwencji stwierdził, że na Skarżącej ciążą obowiązki płatnika z tytułu wypłaconego odszkodowania.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem organu pierwszej instancji Skarżąca wniosła zażalenie na powyższe postanowienie. Zarzuciła w nim naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 3 i 3b u.p.d.o.f. przez niewłaściwą jego interpretację oraz art. 217 § 2 Ordynacji podatkowej poprzez brak właściwego uzasadnienia faktycznego i prawnego. W uzasadnieniu zażalenia podkreśliła, iż intencją ustawodawcy było wyłączenie z zakresu zwolnienia jedynie ugód pozasądowych, wypłacanych na podstawie zawartych umów. Nie ma bowiem, jej zdaniem, żadnych racjonalnych przesłanek uzasadniających różnicowanie pod względem podatkowym odszkodowań wypłaconych na mocy wyroków i ugód sądowych, skoro te ostanie stanowią tytuł egzekucyjny na równi z wyrokami sądowymi. Uzasadniając zarzut naruszenia art. 217 § 2 Ordynacji podatkowej Skarżąca zwróciła uwagę, iż uzasadnienie faktyczne i prawne zawarte w postanowieniu organu pierwszej instancji jest bardzo lakoniczne i jako takie nie odpowiada kryteriom w tym przepisie określonym.

Decyzją z dnia 21 listopada 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił zmiany postanowienia organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że wypłacone przez Skarżącą świadczenie pieniężne stanowi odszkodowanie którego wysokość i zasady ustalania wynikają wprost z przepisów kodeksu pracy. Odszkodowanie to wyłączone jest jednak z katalogu z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »