Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.10.2007

Orzecznictwo podatkowe - Ważny jest termin doręczenia decyzji podatnikowi (oraz opodatkowanie wynagrodzeń finansowanych z dotacji)

Wnioskiem z 27 stycznia 2006 r., złożonym 31 stycznia 2006 r. Skarżący - Dariusz K. wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnił, że otrzymuje wynagrodzenie wypłacane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (ZPORR) oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (SPORZL). Zatrudniany jest przez M. sp. z o.o., które realizuje projekty w ramach SPORZL, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1743) oraz w ramach ZPORR przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1745).

Zdaniem Skarżącego z uwagi na treść przepisów ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206) środki finansowe przekazywane w ramach tych programów kwalifikowane są jako publiczne środki krajowe i publiczne środki wspólnotowe, do wydatkowania których stosuje się przepisy o dotacjach celowych (art. 3 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30a ustawy o finansach publicznych). Ponieważ środki te przekazywane są programom przez Instytucję Wdrażającą w drodze dotacji to przechodząc do M. zachowują status środków publicznych. Zgodnie z umową o dofinansowanie, płatności przekazywane są w transzach na wydzielony rachunek bankowy M. Projekty realizowane w ramach Programów muszą posiadać i posiadają odrębne konta księgowe, na których księgowane są datacje i wydatki.

Skarżący podniósł, że M. realizuje bezpośrednio cele Programów i wypłaca wynagrodzenia osobom bezpośrednio te cele realizującym. Obowiązki służbowe Skarżącego - w ramach umowy o pracę - polegają właśnie na bezpośredniej realizacji celów Programów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy. Wypłacane mu wynagrodzenie wypłacane jest bądź bezpośrednio z konta projektu, lub w przypadku opóźnienia w przekazywaniu środków przez Instytucje Wdrażającą - z własnych środków pracodawcy.

W opinii Skarżącego jego wynagrodzenie jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatki dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), dalej: „u.p.d.o.f.” oraz art. 14 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) - w zakresie, w jakim wypłacane jest bezpośrednio z Konta projektu.

Przedmiotowe programy są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem krajowych środków publicznych oraz środków prywatnych. Zgodnie zaś z art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. wynagrodzenia wypłacone z tytułu bezpośredniej realizacji tych programów podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego, pod warunkiem, że są wypłacane ze środków pomocowych, tj. bezpośrednio z Konta projektu. Na poparcie swojego stanowiska Skarżący powołał orzecznictwo.

Stwierdził ponadto, że z art. 21 ust. 1 pkt 47b u.p.d.o.f. wynika, iż wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o datacjach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przepis ten ma zastosowanie do dochodów uzyskiwanych do 31 grudnia 2006 r. na podstawie art. 14 przywołanej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli więc M. realizując projekty w ramach ZPORZL i ZPORR otrzymało na ten cel dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, to wypłacane wynagrodzenia pochodzące z tych środków podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego.

Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2006 r., doręczonym Skarżącemu 10 maja 2006 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Jego zdaniem zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. adresowane jest jedynie do podatników bezpośrednio realizujących cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Nie podlegają mu natomiast dochody osób fizycznych, którym podatnik - bezpośrednio realizujący cel programu - zlecił wykonanie określonych czynności w związku z realizacją tego programu. Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, iż M. - beneficjent realizujący projekty finansowane ze środków pomocowych – zatrudnia Skarżącego do realizacji jednego z projektów. Bezpośrednim wykonawcą projektów jest więc M. Do wynagrodzenia Skarżącego nie będzie miało zatem zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f.

Do wynagrodzenia tego nie będzie też miało zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 47b u.p.d.o.f. Środki finansowe przekazywane w ramach SPORZL oraz ZPORR dotyczą bowiem tego samego projektu, którego bezpośrednim beneficjentem jest pracodawca Skarżącego, tj. M.

Na powyższe postanowienie Skarżący złożył zażalenie. Zarzucił naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 46 i pkt 47b u.p.d.o.f w zw. z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej oraz wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia, tak aby odpowiadało ono stanowisku wyrażonemu we wniosku o interpretację. Skarżący w całości powtórzył argumentację zawartą we wniosku o udzielenie interpretacji podnosząc, iż wypłacane mu wynagrodzenie pochodzi bezpośrednio z bezzwrotnych środków pomocowych. Na poparcie swojego stanowiska powołał się na interpretację Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście wydaną na wniosek M. oraz wskazał na istnienie licznych interpretacji w tym przedmiocie, dokonanych przez organy podatkowe z terenu całego kraju.

Decyzją z dnia 18 grudnia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił zmiany zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji. Stwierdził, że pomoc jaką otrzymują beneficjenci realizujący projekt w ramach ZPORR oraz SPORZL pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanego programu. Z wnioskiem o udzielenie takiej pomocy zwraca się zwraca się beneficjent (tu M.), który następnie podpisuje umowę z instytucją wdrażającą program i otrzymuje środki na realizację swojego projektu.

Z reguły w 75% projekt taki jest finansowany z Funduszu Unii Europejskiej (tzw. prefinansowanie) a pozostałe 25% z krajowych środków publicznych (tzw. współfinansowanie). Prefinansowanie polega na tym, iż instytucja wdrażająca otrzymuje z budżetu państwa środki w formie pożyczek. Następnie, po zweryfikowaniu dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki składa wniosek o wypłatę z funduszu strukturalnego do Komisji Europejskiej. Uzyskane w ten sposób środki wpływają do budżetu państwa, stanowiąc spłatę zaciągniętej wcześniej pożyczki.

W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że pomoc otrzymywana przez beneficjentów pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa. Nie jest więc pomocą ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Tym samym wypłaty dokonywane z przyznanej pomocy w ramach zawartej umowy o pracę, jako nie pochodzące z bezzwrotnych środków pomocowych, nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. Ponadto zwolnienie zawarte w tym przepisie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych którym podatnik bezpośrednio realizujący program zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Dyrektor Izby Skarbowej wskazał również, iż środki pomocowe w części współfinansowanej z budżetu państwa (25%) nie są środkami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. Nie mogą być również uznane za pomoc pochodzącą z dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Tym samym wynagrodzenie wypłacane z tych w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »