Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.10.2007

Orzecznictwo podatkowe - Odliczenie VAT przy świadczeniach nieodpłatnych

Z. Sp. z o.o. (dalej jako skarżącą lub spółką) pismem z dnia 2 listopada 2005 r. na podstawie art.14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.; dalej jako ord.pod) wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie tj. art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 2 oraz art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej jako ustawa o VAT).

Przedstawiając stan faktyczny sprawy skarżąca wskazała, iż prowadzi inwestycję polegającą na budowie kompleksu budynków w Warszawie z pomieszczeniami pod wynajem na cele działalności handlowej, rozrywkowej oraz usługowej (dalej jako ”C.”). W związku z budową C., Spółka zobowiązana jest wybudować na własny koszt skrzyżowanie - rondo w bezpośrednim otoczeniu C. (włącznie ze stosowną sygnalizacją świetlną). Rondo to będzie budowane na terenie będącym własnością gminy (skrzyżowanie na drodze publicznej). Budowa ronda wiązać się będzie również z przebudową dróg publicznych znajdujących się na gruncie należącym do gminy położonym w bezpośrednim sąsiedztwie C., jak również zlokalizowanej na tych gruntach sieci kanalizacyjnej. Wymienione prace określane są dalej łącznie pojęciem ”inwestycji w infrastrukturę”.

W ocenie skarżącej wykonanie opisanego powyżej skrzyżowania – ronda na drodze publicznej oraz innych prac w ramach inwestycji w infrastrukturę jest ściśle związane z budową C., a ich wykonanie stanowi warunek zatwierdzenia przedstawionych przez spółkę planów architektonicznych dotyczących budowy C. Ponadto zauważono, że zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 ze zm.), do spółki jako inwestora inwestycji niedrogowej (w tym przypadku budowa C.) należy budowa lub przebudowa dróg publicznych, spowodowana inwestycją niedrogową.

W związku z realizacją powyższej inwestycji skarżąca wystąpiła do Urzędu o wyjaśnienie czy jej wykonanie stanowi nieodpłatne świadczenie usług na rzecz gminy, związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, a jeśli tak, to czy nieodpłatne świadczenie usług związane z prowadzonym przedsiębiorstwem (tj. wykonanie inwestycji w infrastrukturę) stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w świetle art. 8 ust 2 ustawa o VAT. Natomiast jeżeli wykonanie określonej powyżej inwestycji w infrastrukturę zostanie uznane przez organy podatkowe za czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT, to jest ona uprawniona do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu z nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

W ocenie skarżącej opisaną inwestycje należy traktować jako nieodpłatne świadczenie usług na rzecz gminy, związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Omawiając stan prawny spółka, odwołała się do treści art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stwierdziła, że wykonanie inwestycji w infrastrukturę nie można uznać za dostawę towarów, ponieważ wykonywanych prac na rzecz gminy nie można określić jako przeniesienie prawa do dysponowania towarami jak właściciel. W konsekwencji należy uznać, że realizacja inwestycji w infrastrukturę powinna być na gruncie ustawy o VAT uznana za świadczenie usług, definiowane przez ustawę jako ”każde świadczenie (...), które nie stanowi dostawy towarów”. Ponieważ skarżąca zobowiązana jest zrealizować opisaną inwestycję na własny koszt, wykonanie przedmiotowych prac stanowi nieodpłatne świadczenie usług, a ponadto jest ściśle związane z prowadzonym przez nią przedsiębiorstwem. Podstawowym źródłem przychodów Spółki jest bowiem wynajem powierzchni handlowej, biurowej, usługowej w obiektach przez nią wybudowanych. Działalność ta wiąże się nierozerwalnie z budową obiektów pod wynajem, a zatem koniecznością ponoszenia kosztów zakupu gruntu, kosztów budowy obiektu, jak również innych kosztów bezpośrednio związanych z realizacją takiej inwestycji. Do kosztów bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji należą między innymi koszty inwestycji w infrastrukturę otaczającą powstające centrum handlowe (np. budowa skrzyżowania - ronda, przebudowa drogi publicznej, sieci kanalizacyjnej). Obowiązek zrealizowania przedmiotowej inwestycji wynika z ustawy o drogach publicznych. Dodatkowo został on potwierdzony w opiniach wydanych przez właściwe organy administracji publicznej: stanowi warunek zatwierdzenia przedstawionych przez Spółkę planów architektonicznych dotyczących budowy C.

Skarżąca odwołując się do treści przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT wskazała, że nieodpłatne świadczenie usług zgodnie z ustawą o VAT podlega opodatkowaniu w przypadku, gdy spełnione są łącznie dwa następujące warunki: podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, a czynności te nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

W konsekwencji nieodpłatne świadczenie usług związanych z prowadzoną działalnością nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, co oznacza, że wykonanie inwestycji w infrastrukturę nie stanowi w świetle ustawy o VAT czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem.

Następnie spółka uzasadniła dlaczego w jej ocenie jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu z nabycia towarów i usług związanych z realizacją inwestycji w infrastrukturę bez względu na fakt uznania wykonania przedmiotowej inwestycji za czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Wskazując na przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdziła, że w przypadku gdy istnieje racjonalny związek pomiędzy nabyciem towarów czy usług, a działalnością opodatkowaną podatnikowi powinno przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów i usług. W niniejszej sprawie taki ścisły związek istnienie. Koszty prac w ramach inwestycji w takim samym stopniu wiążą się z przyszłą działalnością opodatkowaną podatkiem VAT (tj. wynajmem powierzchni w centrum handlowym na działalność handlową, usługową, rozrywkową), jak koszty poniesione na nabycie gruntu czy wybudowanie samego obiektu. Spółka uzyska wymierne korzyści z tytułu poczynienia przedmiotowych nakładów – w postaci przychodów z wynajmu C. Konsekwentnie, jakkolwiek z wykonaniem prac w ramach inwestycji w infrastrukturę nie wiąże się z uzyskaniem od gminy wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT, koszty poniesione przez Spółkę w związku z tymi pracami stanowią w istocie część ogólnych kosztów inwestycyjnych związanych z budową centrum handlowego, które będzie wykorzystywane w celu prowadzenia przez Spółkę działalności opodatkowanej VAT. Tym samym należy uznać, że koszty te dotyczą zakupów związanych z działalnością opodatkowaną Spółki. Skarżąca zwróciła też uwagę, że zasada wyrażona w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jest odzwierciedleniem zasady neutralności VAT dla podatników tego podatku, będącej fundamentalną zasadą dla konstrukcji podatku od wartości dodanej. Jej istota zawiera się w stwierdzeniu, że działalność podatnika opodatkowana podatkiem VAT nie może być obciążona kosztem nieodliczalnego podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących tej działalności.

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2006 r. nr 1471/NUR2/443-553/1/06/PD Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy stwierdził, że przebudowa drogi publicznej należącej do Gminy, będącej de iure jej właścicielem zgodnie z zasadą superficies solo cedit, nie podlega opodatkowaniu jako dostawa towarów. Organ podatkowy dodał, że w tej sprawie przebudowa drogi publicznej należącej do gminy związana jest ściśle z przedsiębiorstwem strony, która też będzie odnosić bezpośrednią korzyść ekonomiczną z jej powstania, ponieważ rondo i skrzyżowanie umożliwi korzystanie z jej obiektu handlowego. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że beneficjentem pozostaje gmina, ponieważ planowana inwestycja zwiększa jej majątek i przynajmniej częściowo będzie ona czerpać ekonomiczne korzyści z jej powstania. W ocenie organu budowę infrastruktury drogowej ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »