Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.08.2007

Orzecznictwo — Nie zaliczysz do kosztów, nie odliczysz VAT

Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r. sygn. SA/Rz 1744/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 08.07.2002 r. utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia 1999 r. do stycznia 2000 r.

W uzasadnieniu do tego wyroku w pierwszej kolejności przybliżono przebieg postępowania przed organami podatkowymi. W tych ramach wskazano, że w wyniku kontroli przeprowadzonej w aptece „V” należącej do Józefy Ś ujawniono szereg nieprawidłowości powodujących wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu wskazanych wydatków zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. nr 90, poz. 416 ze zm., zwana dalej „u.p.d.o.f.”). Skutkiem powyższego na podstawie art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy z 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm., zwana dalej „ustawa o VAT”) odmówiono podatniczce prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup zakwestionowanych wydatków. Wyjaśniono, że zgodnie z rzeczonym przepisem obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, którymi rozporządzono w sposób nie pozwalających na zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Zakwestionowane wydatki dotyczyły: opłat z tytułu roamingu międzynarodowego w miesiącach od stycznia do maja 1999 r. ; dokonane ustalenia w protokołach sprawdzających u dostawców i odbiorców leków świadczyły, iż podatniczka nie podejmowała żadnych czynności dotyczących kontrahentów zagranicznych; opłat z tytułu leasingu, zakupu paliwa i wyposażenia, przeglądów i remontu samochodu marki Fiat Cinquecento, który nie był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w badanym okresie i jak ustalono faktury dokumentujące powyższe usługi odbierał pan Marcin Ś czyli osoba niezwiązana w żaden sposób z przedsiębiorstwem podatniczki (apteką); opłat za zawyżony zakup paliwa do leasingowanego samochodu marki Mitsubishi Carisma, które ustalono w oparciu o dokumentację źródłową, np. ewidencja zakupu paliwa, umowa leasingu oraz o czynności sprawdzające,; kosztów pobytu w B w okresie 3-6 kwietnia 1999 r., gdyż nie istniał związek między tym wyjazdem a prowadzoną działalnością gospodarczą,; szeregu opłat za różne przedmioty również niezasadnie powiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą, np. pokrowiec na garnitur, statyw, sprzęt żeglarski. W odwołaniu od decyzji organu I instancji podatniczka dowodziła, że zakwestionowane wydatki były ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą a przez to ekonomicznie uzasadnione. Ponadto podniesiono, że organ podatkowy nie zawiadomił skarżącej o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, co stanowiło naruszenie art. 190 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm., zwana dalej „Ordynacja podatkowa”).

Rozpatrując sprawę w postępowaniu odwoławczym Izba Skarbowa podzieliła stanowisko organu I instancji. Analizując zebrany materiał dowodowy, w szczególności dokumenty źródłowe stwierdzono, że opisane wyżej wydatki nie miały żadnego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Odnosząc się zaś do zarzutu nie poinformowania o terminie przesłuchania świadków, Izba Skarbowa wskazała, że organ pierwszej instancji nie naruszył art. 190 1 i 2 Ordynacji podatkowej, bowiem przesłuchania świadków dokonano na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej powołanego w protokołach przesłuchań, z którymi podatniczka została zapoznana i miała możliwość złożenia wyjaśnień oraz zgłoszenia zastrzeżeń.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarżąca wniosła o uchylenie powyższej decyzji Izby Skarbowej i zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu ponowiono zarzut naruszenia art. 191 Ordynacji podatkowej polegający na przyznaniu mocy dowodowej zeznaniom świadków przesłuchanym z naruszeniem art. 19 ust 3 ustawy o kontroli skarbowej oraz art. 121,122,123,187 i 56 1 Ordynacji podatkowej. Powołano się przy tym na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 04.04.1997 r. sygn. akt III SA 1795/95, gdzie stwierdzono, że naruszenie to stanowi kwalifikowaną wadę procesową i to niezależnie od tego czy miało wpływ na wynik rozstrzygnięcia, stanowiąc równocześnie przesłankę do wznowienia postępowania przewidzianą w art. 240 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. Jednocześnie wyeksponowano, że nie wyjaśniono wszystkich okoliczności stanu faktycznego, bezpodstawnie ograniczono podatniczce możliwość czynnego udziału w postępowaniu. W skardze zawarto również zarzut naruszenia art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy o VAT w związku z art. 22 ust 1 u.p.d.o.f. polegającego na odmowie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z uwagi na brak związku poniesionych wydatków z uzyskanym przychodem.

W tym zakresie skarżąca stwierdziła, że organy podatkowe nie wskazały podstaw przyjęcia poglądu o braku związku między poniesionymi wydatkami a przychodem. W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej oddalenie, argumentując jak w zaskarżonej decyzji. Dodatkowo wyjaśniono, że organy podatkowe kilkakrotnie bezskutecznie zwracały się do skarżącej o udzielenie wyjaśnień i udostępnienie dokumentów. Oddalając skargę na powyższa decyzję Sąd wskazał, iż fakt, że Józefa Ś nie została zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, jak tego wymaga art. 19 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej, w okolicznościach sprawy, nie przesądza o zaistnieniu przesłanki określonej w art. 240 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. Ze spełnieniem tej przesłanki mamy bowiem do czynienia wówczas, gdy strona w ogóle nie brała udziału w postępowaniu podatkowym lub w toku postępowania podatkowego w czynnościach istotnych dla rozstrzygnięcia. W niniejszej sprawie nie można było zasadnie wywieść, że skarżąca została pozbawiona czynnego udziału w postępowaniu w ogóle, jako że brała aktywny udział w całym postępowaniu podatkowym, czego liczne przykłady powołano w zaskarżonym wyroku. Przesłuchanie świadków bez zawiadomienia skarżącej o miejscu i terminie tych czynności, nie miało również istotnego wpływu na rozstrzygnięcie. Przesłuchania świadków Inspektor Kontroli Skarbowej dokonywał bowiem wyłącznie dla wykazania nadmiernego zużycia paliwa w Aptece „y ” w S przez samochody marki Mistubishi Carisma. Podkreślono także, że z przebiegu postępowania kontrolnego wynika, iż dopiero po odmowie odczytu licznika przebiegu oraz okazania książki serwisowo-gwarancyjnej zakupionego samochodu Mitsubishi, ustaleniu posiadanych przez skarżącą samochodów i kontroli dokumentów źródłowych, w tym faktur dokumentujących nabycie paliwa (jednorazowo po 60 litrów kilkanaście razy w każdym miesiącu), kontrolujący przeprowadzili czynności sprawdzające u kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów skarżącej oraz firmach sprzedających samochody marki Mitsubishi przesłuchując także świadków (pracowników, właścicieli tych firm). Wskazano ponadto, że w świetle dokumentacji zebranej w toku czynności sprawdzających w Firmie „M ” Sp. z o.o. w B oraz Firmie s.c. w B (m.in. dowodu bezpłatnego przeglądu po 1.000 km) protokołu obsługi okresowej po 30.000 km, faktury z dnia 21.11.1998 r. dokumentującej przegląd samochodu po przebiegu 90.000 km i faktury z dnia 15.04.999 r. dokumentującej przebieg po 105.000 km) zeznania pozostałych świadków odnośnie ewentualnego ustalenia czyim transportem były odbierane z Apteki lub dostarczane do Apteki leki, pozostają bez wpływu na wyliczenie wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów poniesionych na zakup paliwa, tym bardziej że organy podatkowe nie wymagały wykazywania celu ich poniesienia w ramach tak ustalonego przebiegu pojazdów. W wyroku wskazano także, że skarżąca dysponowała protokołami przesłuchań świadków i mogła się do nich ustosunkować oraz dokonać własnej ich oceny. Na żadnym etapie postępowania podatkowego zeznań tych nie kwestionowała, a wzywana z inicjatywy Inspektora Kontroli Skarbowej o udzielenie wyjaśnień do przedłożenia dowodów, udzielała informacji ogólnych sprowadzających się do określonych twierdzeń czy oświadczeń, nie popartych dowodami źródłowymi. Także skarga nie polemizuje z zeznaniami świadków, zarzucając jedynie naruszenie zasad postępowania. Przyjęta przez organy podatkowe metoda wyliczenia wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów również nie budziła zastrzeżeń Sądu. Całokształt okoliczności faktycznych wskazuje, że istniała podstawa do zakwestionowania poniesienia części wydatków na zakup paliwa oraz pozostałych wydatków i wyłączenia ich z kosztów uzyskania przychodów. W wyroku podtrzymano także argumentację organów podatkowych dotyczącą art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. wskazując, że dla wykazania związku przyczynowo-skutkowego związku przy zakwalifikowaniu danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu nie wystarczy — jak twierdzi skarga — samo oświadczenie podatnika, jeśli ustalenia faktyczne wskazują, iż poniesione wydatki nie mają związku z osiągnięciem przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zebrany w sprawie materiał dowodowy oraz analiza zakupu towarów handlowych wykazały, że skarżąca zaopatrywała się w leki u dostawców krajowych, nie dokonywała importu leków bezpośrednio od producentów — co także sama potwierdziła, nie miała kontaktów z kontrahentami zagranicznymi, a w dowodach źródłowych brak było poświadczenia wyjazdów zagranicznych. Natomiast klientami apteki były osoby indywidualne oraz firmy z S i okolic. W tej sytuacji w ocenie Sądu zasadnie wyłączono z kosztów uzyskania przychodów wydatki na kurs językowy w Irlandii i usługi roamingu międzynarodowego. Materiał dowodowy został zebrany i rozpatrzony w sposób przewidziany w art. 187 1 Ordynacji podatkowej oraz o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »