Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.10.2007

Orzecznictwo — Nie ma podatku od spłaty udziału

Zwrot majątku spółki cywilnej przypadającego wspólnikowi występującemu ze spółki nie skutkuje powstaniem u tego wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 grudnia 2003 r. sygn. akt SA/Bk 1013/03 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku oddalił skargę Krzysztofa Ł. na decyzję Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 2 lipca 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. W ocenie Sądu organy podatkowe prawidłowo określiły Krzysztofowi Ł. podatek dochodowy od osób fizycznych za 1999 r., bowiem kwota stanowiąca spłatę udziału podatnika w majątku spółki cywilnej „N.” ponad wniesiony wkład stanowiła przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 90, poz. 416 z 1993 r. ze zm.) i podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Odnosząc się do zarzutów sformułowanych w skardze Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż organy podatkowe nie naruszyły przepisów art. 123, 133 w zw. z art. 134 i art. 135 Ordynacji podatkowej nie powiadamiając podatnika, wspólnika spółki cywilnej „N.” o przeprowadzonej w 2000 r. kontroli, bowiem przeprowadzając kontrolę s.c. „N.” w 2000 r. a dotyczącą 1999 r. podatnik był zapoznawany z materiałami kontroli i nie wniósł zastrzeżeń do tych materiałów. Podniósł nadto, że podatnik w piśmie z 10 marca 2003 r. osobiście wnosił o włączenie do akt sprawy całości zebranego materiału i dokumentacji dotyczącej kontroli przeprowadzonej za 1999 r.

Zdaniem Sądu, skarżący nie wykazał, aby naruszenie wyżej powołanych przepisów tzn. niepowiadomienia go o kontroli za 1999 r. mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Sąd stwierdził nadto, że skarżący brał czynny udział w kontroli prowadzonej ponownie w s.c. „N.” w 2002 r. i wynik tej kontroli nie różni się niczym od wyniku kontroli za 1999 r. przeprowadzonej w 2000 r.

W ocenie Sądu nie zachodziła również potrzeba przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego dla ustalenia wartości majątku spółki, gdyż organy podatkowe nie kwestionowały postanowień umowy z dnia 1 grudnia 1999 r. ustalającej występującemu ze spółki cywilnej Krzysztofowi Ł. zwrot wkładu i spłatę udziału w majątku spółki w konkretnych kwotach, które podatnik otrzymał.

W dalszej części uzasadnienia Sąd wyjaśnił, iż wolne od podatku dochodowego, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 1999 r., są przychody otrzymane w związku ze zwrotem wkładów w spółce. Zgodnie z tym przepisem organy podatkowe wyłączyły z opodatkowania wkład wniesiony przez Krzysztofa Ł., natomiast opodatkowaną kwotę otrzymaną z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej trafnie zakwalifikowały ją jako dochód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy).

Sąd podniósł, iż nie jest zasadnym twierdzenie podatnika, że kwota uzyskana z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej była już raz opodatkowana, gdyż powyższa kwota stanowi czysty dochód a spółka cywilna nie była podatnikiem podatku dochodowego.

Od powyższego wyroku pełnomocnik Krzysztofa Ł. wniósł skargę kasacyjną wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania wg norm przepisanych. Jako podstawę skargi kasacyjnej wskazano naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9, art. 11 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416 ze zm.) poprzez błędne przyjęcie, że otrzymana przez podatnika z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej równowartość pieniężna jego udziału we wspólnym majątku spółki, jest dla niego przychodem z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy, podczas gdy zwrot wspólnikowi spółki cywilnej równowartości jego udziału w majątku spółki nie może być uznany za uzyskanie przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Stwierdzono, że wypłacona wspólnikowi występującemu ze spółki cywilnej wartość majątku stanowić może co najwyżej przychód z takiego źródła, z jakiego osiągnął przychody uczestnicząc w spółce, a więc z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy). Zarzucono naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, a w szczególności art. 120, art. 122, art. 133, art.180 i art. 187 § 1 i 2 oraz art. 188 Ordynacji podatkowej poprzez brak podstaw rozstrzygnięcia w przepisach obowiązującego prawa, błędy w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia oraz nie wyjaśnienie wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności, zwłaszcza rzeczywistej wartości majątku spółki cywilnej „N.”.

Strona skarżąca podniosła, iż nie brała udziału — na prawach strony — w postępowaniu kontrolnym prowadzonym w 2000 r. przez urząd kontroli skarbowej w stosunku do spółki cywilnej „N.” w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. Twierdzi, że stroną postępowania byli bez wątpienia wspólnicy spółki cywilnej wobec czego jako wspólnik tej spółki do 2000 r. miał prawo do czynnego udziału w postępowaniu, o którym nie był poinformowany. Zdaniem autora skargi, okoliczność włączenia w postępowaniach prowadzonych w latach 2002 i 2003 do materiału dowodowego protokołu z kontroli skarbowej przeprowadzonej w 2000 r., nie może zastąpić prawa do udziału podatnika, na prawach strony, w postępowaniu kontrolnym. Podnoszono, że dokumentacja z kontroli skarbowej miała istotne znaczenie dla sprawy skoro została włączona do akt sprawy podatnika za 2003 r. Powyższy materiał, jako sprzeczny z prawem, nie mógł być dowodem w sprawie.

Zakwestionowano określenie przyjętej jako podstawę rozstrzygnięcia wartość majątku spółki cywilnej „N.”. Zdaniem strony skarżącej przyjęto zasadę „kosztu historycznego”, która opiera się na nominalizmie pieniężnym i nie sprzyja wycenie rzeczywistej wartości majątku przedsiębiorstwa, tj. nie ma rzeczywistej wartości spółki, na której wpływ mają zawarte przez nią wieloletnie umowy z podnajemcami. Sąd, w ocenie autora skargi, błędnie zaprezentował pogląd, jakoby kwota otrzymana tytułem spłaty udziału podatnika w majątku spółki ponad wniesiony wkład stanowiła w g...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »