Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.04.2012

Długi jako koszt sprzedaży mieszkania nabytego w spadku

Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienił enumeratywnie co może stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku. Spłata zaciągniętych przez spadkodawcę zobowiązań nie została wymieniona w tym przepisie. Wydatki te wynikają wyłącznie z faktu nieterminowego uiszczania opłat, którymi obciążany był spadkodawca. Wobec tego brak jest podstaw prawnych do ich zaliczenia także do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytej przez stronę w drodze spadku.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Leszek Kleczkowski Sędziowie: sędzia WSA Dariusz Dudra sędzia WSA Ewa Kruppik - Świetlicka (spr.) Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marcin Frydrych po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 28 lutego 2012 r. sprawy ze skargi D. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. określającą D. P.(skarżącej) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, w kwocie 26.961,00 zł.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ powołał następujący stan faktyczny: aktem notarialnym z 5 października 2010 r. skarżąca dokonała sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w G., przy ul. Z. za kwotę 148.000,00 zł. Powyższy udział podatniczka nabyła w drodze spadku po zmarłym ojcu w dniu 4 stycznia 2009 r. W złożonym dnia 30 kwietnia 2011 r. zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - PIT-39, strona wykazała przychód z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w kwocie 148.000,00 zł, poniesione koszty odpłatnego zbycia - 117.369,43 zł, dochód - 30.630,57 zł, stratę - 5.819,81 zł oraz należny podatek dochodowy w kwocie 5.820,00 zł.

W odpowiedzi na wezwanie organu do złożenia korekty zeznania w związku z popełnionym w jednej z pozycji błędem strona przedłożyła dowody potwierdzające spłatę zadłużenia obciążającego spadkodawcę, które wg niej zalicza się do kosztów uzyskania przychodu z tyt. sprzedaży przedmiotowego udziału. Po analizie złożonych dokumentów Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. po wszczęciu postępowania podatkowego decyzją z dnia 28 lipca 2011 r. określił skarżącej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. w kwocie 26.961,00 zł.

W odwołaniu od powyższej decyzji podatniczka wniosła o uchylenie w części zaskarżonej decyzji, której zarzuciła naruszenie art. 19 ust. 1 i art. 30e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) dalej ustawy p.d.o.f. Zdaniem strony organ zawyżył przychód z tyt. odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości stanowiący podstawę opodatkowania, poprzez nieuznanie poniesionych kosztów na łączną kwotę 110.887,42 zł, które winny pomniejszyć cenę sprzedaży. W ocenie skarżącej za koszty należy uznać następujące opłaty: za gaz - 745,05 zł, wodę - 90,76 zł, energię elektryczną - 90,48 zł oraz spłacone zadłużenie spadkodawcy (wynikające z aktu notarialnego z dnia 5 października 2010 r.) w wysokości 109.961,13 zł. Zdaniem podatniczki zgodnie z art. 19 ust. 1 wym. ustawy przychodem tytułu odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. W opinii strony skoro brak jest ustawowej definicji pojęcia "kosztów odpłatnego zbycia" to poniesione przez nią wydatki należą do tej kategorii. Podatniczka podkreśliła, że w rzeczywistości uzyskała z przedmiotowej transakcji kwotę 38.038,87 zł, a więc nastąpiło zawyżenie przez organ pierwszej instancji zarówno podstawy opodatkowania, jak i należnego podatku.

Rozpatrując złożony środek odwoławczy organ II instancji decyzją z dnia [...] utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. uznając, iż podniesione w odwołaniu okoliczności nie uzasadniają jego uchylenia.

W uzasadnieniu organ przywołując odpowiednie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazał, iż źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz wynikającego z przydziału spółdzielni mieszkaniowych prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Organ podał, że zgodnie natomiast z art. 30e ust. 2 ustawy p.d.o.f. podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1 jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększony o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa wart. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Zgodnie z art. 19 ust. 1 tej ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa wart. 10 ust. 1 pkt. 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Organ odwoławczy podniósł, że pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie,w związku z czym należy zatem stosować językowe (potoczne) rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Do takich kosztów zdaniem Dyrektora można zaliczyć m.in. związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, opłatę notarialną, opłatę skarbową, czy sądową. W ocenie organu długi i ciężary obciążające sprzedawaną rzecz nie mają żadnego wpływu na obliczenie przychodu, o jakim mowa w art. 19 ust. 1 cyt. ustawy dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jednocześnie organ wskazał, że zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy p.d.o.f., za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny, lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość tych nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e wym. ustawy).

Odnosząc powyższe regulacje do stanu faktycznego sprawy organ stwierdził, że przychodem ze sprzedaży udziału w nieruchomości, w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy, jest cena określona w umowie, tj. kwota 148.000,00 zł. Przychód ten może zostać pomniejszony o koszty, o których mowa w wym. art. 19 ust. 1 (koszty odpłatnego zbycia) oraz w art. 22 ust. 6d cyt. ustawy (koszty uzyskania przychodu). Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej organ I instancji w sposób prawidłowy uznał jako k...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »