Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.03.2012

Ryczałt a usługi pośrednictwa finansowego

Z uzasadnienia NSA: Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i w ramach tej działalności świadczy usługi pośrednictwa finansowego (proponuje klientom pożyczki bankowe) nie ma prawa do ryczałtu.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia NSA Włodzimierz Kubiak, Sędzia NSA Anna Dumas, Protokolant Piotr Stępień, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Bd 55/10 w sprawie ze skargi P. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 1 grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od P. M. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B. kwotę 2400 (słownie: dwa tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Bd 55/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę P. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 1 grudnia 2009 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że wzmiankowanym wyżej rozstrzygnięciem organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. z dnia 4 września 2009 r., nr [...], którą określono skarżącemu należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r. w wysokości 51.384,00 zł, zaś odsetki z tytułu nie uiszczonych zaliczek na podatek dochodowy w należnej kwocie i we właściwych terminach - za okres od lutego do listopada 2007 r., naliczone na dzień 15 stycznia 2008 r., w kwocie 598,00 zł. Organ drugiej instancji podał, że w 2007 roku skarżący prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w firmie "T.", w ramach której dokonywał sprzedaży drzwi wraz z ich montażem. Wybraną formą opodatkowania był zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych określony przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. (DZ. U. nr 144, poz. 930 ze zm.) o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przeprowadzona kontrola wykazała jednak, że w badanym okresie skarżący utracił prawo do korzystania z tej formy opodatkowania z uwagi na fakt, iż symbol PKWiU 67.13.10 wykazany na wystawionych przez niego fakturach sprzedaży mieści się w "Sekcji J" czyli "Usługi pośrednictwa finansowego", których świadczenie wyłącza możliwość korzystania z tej formy opodatkowania.

W związku z powyższym organ uznał, że czynności wykonywane przez P.M. w badanym okresie powinny być rozliczone na zasadach ogólnych określonych w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz.176 ze zm.). Zdaniem organu, podkreślenia wymaga fakt, iż zobowiązany przedłożył organowi pierwszej instancji pismo z GUS z dnia 22 grudnia 2008 r., z którego jednoznacznie wynika, iż wykonywane przez niego czynności w świetle zasad metodycznych PKWiU są świadczeniami usług na rzecz L. i mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 67.13.10-00.10 "Usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów" wg PKWiU z 1997 roku i odpowiednio w zakresie grupowania PKWiU 67.13.10-00.00 "Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" wg PKWiU z 2004 r. Z pisma tego jednoocznie wynikało także, iż forma rozliczeń pomiędzy firmami - prowizja czy inna forma - nie jest kryterium klasyfikacyjnym zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU. W opinii organu bezsporne jest także, że w wyniku prowadzonej kontroli wykazano, iż w ewidencjach prowadzonych dla celów rozliczeń podatku VAT jak i w deklaracjach podatkowych VAT-7 zobowiązany przyjmował przedmiotowe rozliczenie jako świadczenie usług na terytorium kraju zwolnione od podatku od towarów i usług. Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił również, że składając korekty zeznań podatkowych za 2007 rok zobowiązany zgodził się z wyczerpującą i jednoznaczną odpowiedzią Departamentu Metodologii Standardów i rejestrów GUS w Warszawie, w której zakwalifikowano wykonywane przez niego i wynikające z umowy z L. czynności do grupowania PKWiU 67.13.10-00.10. W związku z powyższym organ za pozbawione logiki i racjonalności uznał twierdzenia skarżącego na temat wykonywanych przez niego czynności w ramach wspólnej akcji promocyjnej sprzedaży w jego sklepie za kredyt bankowy na podstawie zawartych z bankami umów i porozumień.

Od powyższej decyzji skarżący wniósł skargę do sądu administracyjnego, domagając się jej uchylenia. Skarżący zarzucił naruszenie art. 22 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jak również przepisów procedury tj. art.121, art.122, art.187, 199a § 1 oraz art.210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, ze zm.; dalej: Ordynacja podatkowa). Skarżący wskazał jako błędny pogląd prezentowany przez organy, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma definicja działalności usługowej zawarta w art. 4 ust.1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podkreślił także, że wzajemne działanie banku i partnera było wspólną akcją marketingową a nie wzajemnym świadczeniem usług. Skarżący stwierdził, że czynności ujęte w grupowaniu PKWiU 67.13.10-00.00 są czynnościami w zakresie pośrednictwa finansowego, ale pod warunkiem, ze są one usługą, a więc nie są wykonywane w ramach łączącego strony programu partnerskiego, w którym żadna ze stron usług wzajemnych nie świadczy. Jego zdaniem, w zaskarżonej decyzji brak jest argumentacji potwierdzającej, że wykonywane przez skarżącego ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »