Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.02.2012

Wydatki na remont budynku w kosztach uzyskania przychodów

Z uzasadnienia: Jeżeli obiekt budowlany został wpisany do środków trwałych to oznacza, że jest on kompletny i zdatny do użytkowania. Okoliczność, że obiekty te nie przynoszą obecnie dochodu nie może być równoznaczna z ich niezdatnością do użytkowania czy niekompletnością. Zatem, jeśli roboty w budynkach mają charakter remontowy, a budynek został wpisany do ewidencji środków trwałych, to nie sposób uznać, że wydatki związane z tymi robotami będą miały istotne znaczenie dla wartości początkowej środka trwałego, po oddaniu go do użytku. Wydatki te powinny więc stanowić koszt podatkowy w momencie poniesienia.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Sędzia NSA Tomasz Kolanowski, Sędzia NSA del. Zbigniew Romała (sprawozdawca), Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 lutego 2010 r. sygn. akt I SA/Łd 954/09 w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w T. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz A. sp. z o.o. z siedzibą w T. kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 3 lutego 2010 r. sygn. akt I SA/Łd 954/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu skargi "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2009 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, uchylił zaskarżoną interpretację.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:

Wnioskiem z dnia 15 kwietnia 2009 r. "A." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T. - dalej jako "Spółka", wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w P., działającego z upoważnienia Ministra Finansów, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W uzasadnieniu wnioskodawczyni podała, że w dniu 10 stycznia 2006 r. nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z trzema budynkami, stanowiącymi odrębną nieruchomość - ośrodek kolonijny. Na mocy decyzji starosty na Spółkę przeniesiono decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie modernizacji budynku kolonijnego na hotel. Podano również, że Spółka wpisała przedmiotowy obiekt do ewidencji środków trwałych, jednakże nie dokonywała jego amortyzacji. Wskazano też, że poprzedni właściciel zamierzał dokonać modernizacji ośrodka kolonijnego z przeznaczeniem na hotel, ale prace w tym zakresie nie zostały podjęte. Spółka podała, że rozważała wiele alternatywnych rozwiązań co do przeznaczenia posiadanej nieruchomości, m.in. stworzenie centrum konferencyjnego, ale zamiaru tego nie zrealizowała. Obecnie podjęła działania mające na celu jedynie wykonanie niezbędnych prac remontowych. W tym celu na podstawie przepisów prawa budowlanego zgłosiła zamiar remontu budynku kolonijnego i budynku gospodarczego, obejmujący remont dachów i tynków, wymianę stolarki okiennej, w tym demontaż starych i zniszczonych okien, montaż nowych okien o takich samych gabarytach, ocieplenie budynków styropianem i otynkowanie, remont budynku gospodarczego - naprawa więźby dachowej bez naruszania istniejącej konstrukcji, zdjęcie starej warstwy papy, pokrycie dachu blachą trapezową, założenie nowych rynien, ocieplenie ścian styropianem i otynkowanie, wymianę zniszczonych okien i drzwi na nowe o takich samych gabarytach. Podkreślono, że ww. prace będą miały na celu jedynie zahamowanie procesu dekapitalizacji budynków, do czasu wnikliwej analizy rynku gospodarczego i podjęcia decyzji co do ich przeznaczenia, a więc realnej szansy zapewnienia przyszłych źródeł przychodów.

W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym wnioskodawczyni zwróciła się z pytaniem, czy wskazany wyżej zakres robót można uznać za prace remontowe, a wydatki z tym związane mogą być bezpośrednio odnoszone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki remontowe oraz czy można kwalifikować ponoszone wydatki do kosztów uzyskania przychodów, biorąc pod uwagę fakt, iż nabyty przez Spółkę obiekt nie będzie przynosił obecnie dochodów, a przychody pojawią się dopiero w następnym roku podatkowym?

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie wnioskodawczyni podała, że ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - dalej jako "u.p.d.o.p.", nie definiuje pojęcia remontu. W związku z tym pojęcie to powinno być rozumiane zgodnie ze słownikiem języka polskiego jako naprawa czegoś, doprowadzenie czegoś do stanu używalności. Z powyższego wynika, że wydatki remontowe nie mają na celu wzrostu wartości danego środka trwałego, lecz jedynie przywrócenie jego wcześniejszego stanu. W związku z tym, za remont należy uznać bieżącą konserwację, wymianę zużytych części stolarki drzwiowej i okiennej, odmalowanie pomieszczeń czy ocieplenie budynku. Z remontem mamy do czynienia także w sytuacji, gdy części danego środka trwałego wymieniono na technologicznie nowocześniejsze.

Dalej Spółka podała, że skoro przepisy podatkowe nie zawierają precyzyjnej definicji remontu, to zasadnym wydaje się stosowanie definicji sformułowanej w przepisach prawa budowlanego. Wskazano, że remontem w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) - dalej jako "Prawo budowlane", jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Zatem wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych można uznać za remont. Z kolei ulepszenie, czy też modernizacja, to trwałe unowocześnienie środka trwałego na skutek rozbudowy, przebudowy, adaptacji, czy rekonstrukcji, które podnoszą jego wartość techniczną, użytkową, jak i przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych, wyrażające się w poprawie standardu użytkowego, technicznego lub obniżce kosztów eksploatacji. Wnioskodawczyni podkreśliła, że przy ocenie wydatków - czy są to wydatki na remont - należy brać pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą i postęp techniczny, mające wpływ na sposób i środki realizowania robót objętych tym pojęciem. Tym samym, wysokość nakładów poniesionych na środek trwały w związku z prowadzonymi w nim pracami remontowymi, nie może stanowić wyłącznej przesłanki do zakwestionowania kwalifikacji poniesionych kosztów jako wydatków remontowych, a co za tym idzie - do uznania, że nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) u.p.d.o.p., w dacie ich poniesienia. W ocenie Spółki, zakwalifikowanie danego wydatku jako kosztów remontowych oznacza, że jest on kosztem uzyskania przychodów.

Końcowo wnioskodawczyni podniosła, że pomimo tego, iż remontowany obiekt przyniesie przychody w następnym roku podatkowym, można uznać wydatki remontowe za koszt uzyskania przychodów z uwagi na to, że są one ponoszone w celu uzyskania przychodów, w tym zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów w przyszłości (zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości).

Pismem z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w P., działający z upoważnienia Ministra Finansów, stwierdził, że stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu organ administracji przywołał definicję kosztów uzyskania przychodów zawartą w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., a następnie wskazał, że zgodnie z art. 15 ust. 6 tej ustawy kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne). Przywołując z kolei definicję środka trwałego zawartą w art. 16a ust. 1 u.p.d.o.p., wskazał, że z definicji tej wynika, iż istotnymi cechami, jakimi muszą się charakteryzować środki trwałe podlegające amortyzacji, są kompletność i zdatność do użytku w dniu przyjęcia ich do używania oraz wykorzystywanie ich przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

W ocenie organu administracji w analizowanej sprawie obiekt, o którym mowa we wniosku, nie jest obecnie wykorzystywany przez Spółkę na potrzeby działalności gospodarczej, a więc nie został oddany do używania. Równocześnie organ wyjaśnił, że nie kwestionuje, iż "ponoszone przez Spółkę koszty mają remontowy charakter". Zdaniem Ministra Finansów wydatki związane z przedmiotowym remontem powinny zwiększać wartość początkową środka trwałego. Powołując art. 16g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. wywiódł, że za wartość początkową środków trwałych uważa się m.in. w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Stosownie natomiast do art. 16g ust. 3 tej ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z powyższego organ administracji wywiódł, że na cenę nabycia stanowiącą wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych składa się "kwota należna zbywcy" oraz "koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania". Koszty te obejmują zarówno koszty bezpośrednio związane z samą czynnością kupna, jak i wszelkie koszty poniesione w wyniku zakupu danego składnika majątkowego aż do momentu przyjęcia go do używania. Zdaniem organu administracji użyty w art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p. zwrot "w szczególności" oznacza, że katalog wymienionych w nim kosztów jest katalogiem otwartym. Do kosztów tych należy zatem zaliczyć koszty remontu budynku kolonijnego i budynku gospodarczego, dokonanego przed oddaniem obiektu do używania.

Wskazany we wniosku zakres robót przeprowadzonych w budynku kolonijnym i budynku gospodarczym Minister Finansów uznał za prace remontowe, jednakże wydatki z tym związane, poniesione przed oddaniem obiektu do używania, nie mogą być zakwalifikowane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Zwiększają one bowiem wartość początkową nabytego obiektu, w związku z czym powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie poprzez odpisy amortyzacyjne.

Zdaniem organu administracji, należący do Spółki obiekt nie spełnia warunków, o których mowa w art. 16a ust. 1 lit. a) u.p.d.o.p., co przesądza o tym, że ponoszone przez Spółkę wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych dopiero po jego oddaniu do używania.

Po bezskutecznym wezwaniu organu administracji do usunięcia naruszenia prawa, Spółka wniosła skargę na interpretację indywidualną, domagając się jej uchylenia oraz zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa skarżącej przez doradcę podatkowego. Zaskarżonej interpretacji zarzucono:

1. naruszenie prawa materialnego, tj.:

a) art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na nieprawidłowej kwalifikacji poniesionych wydatków, a tym samym braku możliwości ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określonego roku podatkowego,

b) art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p. polegające na niewłaściwym zastosowaniu w nieprawidłowo zinterpretowanym stanie faktycznym,

2. naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 120 i art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej jako "Ordynacja podatkowa", poprzez naruszenie zasad:

a) działania organów na podstawie przepisów prawa, poprzez przyporządkowanie faktów do nieprawidłowej normy prawnej,

b) działania organów na podstawie przepisów prawa, poprzez nieustalenie, jaka norma obowiązuje dla potrzeb rozstrzygnięcia tej sprawy, a także pomijanie innych przepisów mających dla sprawy istotne znaczenie,

c) prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych poprzez ochronę interesów państwa z rażącym naruszeniem dobra jednostki,

d) prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych poprzez rozstrzygnięcie wszelkich wątpliwości na niekorzyść podatnika, w szczególności dotyczących momentu przyjęcia obiektu do użytkowania,

e) prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych poprzez oparcie rozstrzygnięcia na własnych poglądach organu, z pominięciem faktów przedstawionych w sprawi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »