Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.02.2012

Ulga rehabilitacyjna: Operacja ortopedyczna nie podlega odliczeniu w PIT

Z uzasadnienia: Zabieg operacyjny jest procedurą leczniczą, a nie rehabilitacyjną. W języku powszechnym rozumienie pojęcia "rehabilitacja" nie obejmuje operacji chirurgicznych zapobiegających upośledzeniu poruszania się, ale obejmuje zespół działań przystosowujących pacjenta po zabiegu operacyjnym do normalnej lub możliwej do osiągnięcia zdolności do samodzielności ruchowej. Na rehabilitację kieruje lekarz prowadzący i odbywa się ona pod kierunkiem lekarza rehabilitanta lub fizjoterapeuty (lub innych uprawnionych specjalistów).

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska - Nowacka, Sędzia NSA Tomasz Kolanowski, Sędzia NSA del. Zbigniew Romała (sprawozdawca), Protokolant Justyna Bluszko - Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Go 54/10 w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 24 listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r.:

1) uchyla zaskarżony wyrok,
2) oddala skargę,
3) zasądza od K. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Z. kwotę 220 (słownie: dwieście dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 10 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Go 54/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, po rozpoznaniu skargi K. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 24 listopada 2009 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r., uchylił zaskarżoną decyzję.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:

W dniu 29 maja 2009 r. K. K. wystąpiła do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Z. z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r.

W uzasadnieniu wniosku podatniczka wskazała, że w pierwotnie złożonym zeznaniu PIT-36 za 2008 r. nie uwzględniła w pełnej wysokości wydatków na cele rehabilitacyjne, tj. nie odliczyła kosztu zabiegu chirurgicznego mającego na celu przywrócenie ograniczonych funkcji poruszania się na kwotę 8.500 zł.

Do wniosku załączyła: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, rachunek nr 367 z 13 października 2008 r. wystawiony przez Klinikę Ortopedyczną "O." w Z. oraz korektę zeznania PIT-36 za 2008 r.

W związku ze złożoną korektą zeznania podatniczka, w celu potwierdzenia uprawnień do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w związku z wydatkiem na operację ortopedyczną, przedłożyła: konsultację ortopedyczną z ordynatorem oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej M. Ł. z dnia 1 października 2008 r., z której wynika, że posiada wadę ortostatyczną o charakterze postępującym, która uniemożliwia jej poprawne poruszanie się i kwalifikuje się do leczenia operacyjnego; zaświadczenie lekarskie wystawione przez specjalistę ortopedę traumatologa P. W., zgodnie z którym brak leczenia operacyjnego zagrażał upośledzeniem w poruszaniu się oraz wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS nr 352933.

Decyzją z dnia 24 sierpnia 2009 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Z. odmówił podatniczce stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r.

W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji stwierdził, że skarżącej nie przysługuje prawo do zastosowania zwolnienia z art. 26 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - dalej jako "u.p.d.o.f.". Naczelnik wskazał, że art. 26 ust. 7a ww. ustawy zawiera zamknięty katalog wydatków na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem czynności życiowych. Wskazał również, że u.p.d.o.f. nie precyzuje pojęcia "rehabilitacja" oraz "rehabilitacja lecznicza". W związku z tym, w celu ich doprecyzowania, zasadne jest posłużenie się definicją tych pojęć zawartą w Słowniku wyrazów obcych (PWN, Warszawa 1991 r.), zgodnie z którą rehabilitacja to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych, natomiast rehabilitacja lecznicza to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światło lecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię i kinezyterapię.

Z uwagi na powyższe organ pierwszej instancji stwierdził, że wydatek poniesiony przez podatniczkę na zabieg operacyjny nie mieści się w katalogu wydatków rehabilitacyjnych zawartych w u.p.d.o.f.

W złożonym od powyższej decyzji odwołaniu K. K., wnosząc o jej uchylenie w całości, zarzuciła jej bezpodstawną odmowę uznania wydatku w wysokości 8.500 zł na zabieg operacyjny jako wydatku na cele rehabilitacyjne.

W ocenie podatniczki bezspornym jest prawo do odliczenia jako wydatku na cele rehabilitacyjne odpłatności za zabiegi rehabilitacyjne wynikające z art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 6 u.p.d.o.f., kwestią sporną jest natomiast definicja pojęcia "rehabilitacja". K. K. przywołała definicję legalną rehabilitacji zawartą w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 nr 14, poz. 92 ze zm.) - dalej jako "ustawa rehabilitacyjna", zgodnie z którą rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Podatniczka zarzuciła, że organ pierwszej instancji bezpodstawnie zawęził grono osób uprawnionych do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, wyłączając osoby ponoszące wydatki na leczenie operacyjne. Opierając się na definicjach słownikowych pojęć "rehabilitacja" i "rehabilitacja lecznicza" podkreśliła, że istotne znaczenie mają również zabiegi chirurgiczne zmierzające do przywrócenia ograniczonych funkcji, zmniejszenia następstw nieodwracalnych zmian lub wyrównanie ich w takim stopniu, aby poszkodowanemu przywrócić jego społecznie przydatną sprawność. K. K. zarzuciła również, że ocena, jakie zabiegi wchodzą w zakres zabiegów rehabilitacyjnych, wykracza poza kompetencje organu podatkowego i należy do kompetencji lekarza specjalisty.

Dyrektor Izby Skarbowej w Z. nie podzielił argumentacji odwołującej się uznając za prawidłowe rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu decyzji z 24 listopada 2009 r. organ odwoławczy wskazał m.in., że sam fakt poprawy stanu zdrowia w wyniku określonych zabiegów medycznych jest podstawowym celem przyświecającym podejmowaniu leczenia, nie jest jednak wystarczającą podstawą do tego, by dany zabieg zakwalifikować do działań rehabilitacyjnych. Z uwagi na brak definicji rehabilitacji w u.p.d.o.f. Dyrektor powołał się na jej definicję stosowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz na definicję legalną rehabilitacji zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy rehabilitacyjnej. W ocenie organu odwoławczego koszt leczenia operacyjnego, któremu poddała się podatniczka, nie stanowi wydatku na cele rehabilitacyjne.

Na powyższą decyzję organu odwoławczego K. K. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, wnosząc o uchylenie w całości decyzji organów obu instancji i orzeczenie zgodnie z wnioskiem, ewentualnie o uchylenie tych decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

W ocenie skarżącej zaskarżona decyzja narusza art. 26 ust. 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 6 u.p.d.o.f. Skarżąca podniosła, że zarówno definicja rehabilitacji stosowana przez WHO, jak i zawarta w ustawie rehabilitacyjnej, wskazują, iż rehabilitacja jest zespołem kompleksowych działań mających na celu osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej danej osoby. Podała, że zabieg operacyjny, któremu się poddała, był konieczny i wpływał na poprawę jej zdrowia, a więc umożliwił wyższy poziom funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej i przejście do kolejnego etapu rehabilitacji.

W odniesieniu do definicji rehabilitacji zawartej w art. 7 ust 1 ustawy rehabilitacyjnej skarżąca stwierdziła, że ustawodawca nie wymaga, by przy wszystkich rodzajach wymienionych w niej działań uczestnictwo osoby było aktywne. Wg skarżącej sam fakt podjęcia decyzji, udanie się na zabieg i zapłacenie za niego jest już uczestnictwem aktywnym. Aktywność ta ma wyrażać się również w pewniej woli i decyzyjności i współpracy osoby poddającej się rehabilitacji, gdyż tylko przy takiej postawie można osiągnąć założone cele rehabilitacji.

K. K. podniosła również, że ustawodawca nie uzależnia uznania danego zabiegu za rehabilitację od tego, czy ma on charakter inwazyjny czy też nie. Ponadto stwierdziła, że interpretacja dokonana przez organy podatkowe jest niezgodna z wolą racjonalnego ustawodawcy.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Z. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zaprezentowaną w zaskarżonej decyzji.

Wyrokiem z dnia 10 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Go 54/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uchylił zaskarżoną decyzję.

Podzielając pogląd organów podatkowych, że wszelkie ulgi podatkowe, ich stosowanie, jako wyjątek od zasady powszechnego opodatkowania, winny być interpretowane ściśle, Sąd pierwszej instancji stanął na stanowisku, że dokonana przez organy podatkowe interpretacja spornych przepisów nie może doprowadzić do zanegowania ulgi jako takiej, zwłaszcza w sytuacji, w której ustawodawca nie określił precyzyjnie zasad i ram jej stosowania.

WSA w Gorzowie Wielkopolskim ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »