Podatek od wynagrodzeń z funduszy UE

Treść art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia możliwości skorzystania ze zwolnienia, o jakim mowa w tym przepisie, od bezpośredniego przekazania środków pomocowych przez właściwy podmiot, a jedynie aby cel programu był realizowany przy pomocy tych środków. Z kolei, podatnik chcąc skorzystać ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy musi otrzymać środki bezzwrotnej pomocy bezpośrednio od jednego z podmiotów udzielających tej pomocy, bądź od podmiotu uprawnionego do jej rozdziału- orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka, Sędziowie: Sędzia WSA Ludmiła Jajkiewicz (sprawozdawca), Sędzia WSA Marta Samiczek, Protokolant: Lucyna Barańska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi A. we W. na indywidualną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego imieniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

I. uchyla zaskarżoną interpretację;
II. zasądza od Ministra Finansów, działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w P. na rzecz strony skarżącej kwotę 457,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

W interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia [...] r. nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w P., działając w imieniu Ministra Finansów, na mocy upoważnienia wynikającego z § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) uznał stanowisko w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za nieprawidłowe.

Z przedstawionego przez organ stanu faktycznego wynika, że [...] Izba Gospodarcza we W. (dalej: skarżąca) wystąpiła z pytaniem dotyczącym interpretacji przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 i pkt 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm. - dalej: u.p.d.o.f.).

Skarżąca wskazała, że realizuje projekt pod nazwą "A", który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i budżetu państwa. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na mocy umowy [...] - [...] z dnia [...] marca 2011 r. zawartej pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej (Instytucja Pośrednicząca) a [...] Izbą Gospodarczą.

Z dalszych wyjaśnień skarżącej wynikało, że osiągnięcie celów opisanego projektu wymaga zatrudnienia personelu na umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło, oraz że obecnie odprowadza podatek dochodowy od wszystkich osób fizycznych pracujących przy projekcie, zgodnie z ustawą o rachunkowości, tak jak od innych osób zatrudnionych w Izbie Gospodarczej.

Na podstawie tak opisanego zdarzenia skarżąca zapytała, czy przychody z opisanego projektu z tytułu umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, wolne są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i pkt 47c u.p.d.o.f. oraz prawa europejskiego - art. 60 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Przedstawiając własny pogląd w sprawie skarżąca przyjęła, że opisane przychody z tytułu umów wykonywanych na rzecz bezpośredniej realizacji celów projektu są wolne od podatku dochodowego. Pogląd ten skarżąca wyprowadzała z literalnego brzmienia przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych oraz art. 60 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych. Dodała, że stanowisko to ma oparcie w jednolitym jej zdaniem orzecznictwie sądów administracyjnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w P. w interpretacji indywidualnej z dnia [...] r. uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe.

Uzasadniając swój pogląd organ podatkowy powołał się na treść art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. wyznaczający zakres opodatkowania tym podatkiem, obejmujący wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych przez ustawodawcę. Przywołując treść art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. wyjaśnił, że opisane w nim zwolnienie obejmuje dochody finansowane ze środków pomocy bezzwrotnej pochodzącej od określonej grupy podmiotów zagranicznych, zaś podatnik uzyskujący te dochody bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z tej pomocy. Podkreślił organ, że z treści wskazanego przepisu wynika ponadto przesłanka negatywna - nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca (bez względu na rodzaj umowy) wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Analizując stan faktyczny organ podatkowy stwierdził, że osiągnięcie przez skarżącą celów projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wymaga zatrudnienia personelu na mocy umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Dalej organ wyjaśnił, wskazując na system przepływów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, że zasady przepływów środków pomocowych (europejskich) przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych uregulowane zostały w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm. - dalej: ustawa i finansach publicznych). Powołując przepisy tej ustawy argumentował, że środki europejskie - do których zalicza się także środki z funduszy strukturalnych - stanowią odrębną część budżetu państwa w formie budżetu środków europejskich.

W tych okolicznościach, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w P. środków na finansowanie wydatków ponoszonych przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie można uznać za pochodzące bezpośrednio ze źródeł podmiotów zagranicznych. Zakwalifikować je należy jako środki stanowiące dochody budżetu państwa. W konsekwencji źródłem finansowania wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację takiego projektu, będą środki europejskie, stanowiące dochody budżetu państwa, które nie pochodzą z pomocy otrzymanej ze środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) u.p.d.o.f., a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie ww. przepisu. Zatem, wynagrodzenia tych osób nie będą korzystały z przedmiotowego zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f., niezależnie od tego czy zatrudniony personel bezpośrednio realizował cel programu pomocowego czy też nie.

W zakresie art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.o.f. organ wskazał, że adresowany jest wyłącznie do bezpośrednich odbiorców środków finansowych pochodzących od agencji rządowych, statusu takiego nie posiadają osoby zatrudnione (zaangażowane) przez skarżącą do realizacji projektu, zatem kwoty wypłacane tym osobom na mocy umowy o pracę lub innych tytułów prawnych nie korzystają ze zwolnienia gdyż nie pochodzą bezpośrednio od agencji rządowych lecz wypłacane są za pośrednictwem beneficjentów pomocy, którzy otrzymali środki pochodzące z budżetu państwa na realizację projektów od agencji rządowych.

Po wykorzystaniu prawem przewidzianych środków skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, domagając się uchylenia zaskarżonej interpretacji indywidualnej.

Skarżąca zarzuciła naruszenie:

- art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) u.p.d.o.f., poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej nie korzystają ze zwolnienia regulowanego tym przepisem, z uwagi na procedurę prefinansowania wydatków beneficjenta z budżetu państwa, co istotnie wpłynęło na wynik sprawy,

- art. 121 § 1 w zw. z art. 14a i art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa), poprzez wydanie interpretacji z naruszeniem zasady zaufania do organów podatkowych, w związku z pominięciem przy dokonywaniu wykładni prawa, jednolitego orzecznictwa sądowego w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) u.p.d.o.f., co miało istotny wpływ na wynik sprawy oraz

- art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.o.f., poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, że zastosowanie zwolnienia regulowanego tym przepisem jest ograniczone wyłącznie do bezpośrednich odbiorców środków od agencji rządowych, przez co nie dotyczy osób zatrudnionych przez skarżącą.

W odpowiedzi na skargę organ, podtrzymując dotychczasowe stanowisko, wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie, choć nie wszystkie podniesione w niej zarzuty należy uznać za za...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »