Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.01.2012

Zajęcie nieruchomości na działalność

Żeby grunt, budynek czy budowla mogły być opodatkowane stawką właściwą dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi nastąpić zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie tylko znajdować się w posiadaniu przedsiębiorcy; to samo odnosi się do części budynku zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Ewa Kwarcińska (spr.), Sędzia NSA Alicja Stępień, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Dorota Pellowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 10 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi A. K. - C. i R. K. - C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r.:

1. uchyla zaskarżoną decyzję;
2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana;
3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz strony skarżącej kwotę 223 (dwieście dwadzieścia trzy) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Decyzją z 17 lutego 2011 r. Wójt Gminy ustalił stronie skarżącej A. K.-C. i R. K.-C. podatek od nieruchomości za rok 2011; przyjęto stawkę podatku od nieruchomości jak za budynki i grunty związane z działalnością gospodarczą, w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1a i 2b ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., nr 95, poz. 613 ze zm.; dalej jako u.p.o.l.), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.

Strona skarżąca w złożonym odwołaniu wskazała, że opodatkowana nieruchomość nabyta została przez osoby fizyczne do majątku osobistego małżonków; nie została ujęta w ewidencji środków trwałych, nie jest amortyzowana, a koszty jej nabycia i utrzymania nie obciążają kosztów działalności gospodarczej prowadzonej przez R. K.-C.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, decyzją z 26 maja 2011 r., na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej jako O.p.) oraz art. 2 ust. 1 i 2 u.p.o.l., utrzymała w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu przywołano treść art. 2 ust. 1 u.p.o.l. oraz art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Organ drugiej instancji podkreślił, że strona skarżąca nabyła od Gminy nieruchomość zabudowaną budynkiem hotelowym o pow. 208,13 m2 wraz z działką nr 1262 o pow. 2149 m2 położoną nad jeziorem R. R. K.-C. od 15 września 2003 r., na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzi działalność gospodarczą pod firmą A R. K.-C., której przedmiotem jest również działalność organizatorów turystyki, pośredników turystycznych, agentów turystycznych oraz pozostała działalność turystyczna. Wobec tego, zdaniem organu drugiej instancji, nabyta nieruchomość znalazła się w posiadaniu przedsiębiorcy i nie ma ona charakteru mieszkalnego. To wskazuje, że nieruchomość ta jest związana z działalnością gospodarczą. Przywołano wyrok NSA z 13 marca 2009 r. w sprawie II FSK 1786/07 (opubl. w LEX nr 528078) oraz wyrok NSA z 20 marca 2009 r. w sprawie w sprawie II FSK 1888/07 (opubl. w LEX nr 495385), w których podkreśla się, że sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę gruntu, budynku i budowli skutkuje tym, że budynek, budowla, grunt są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku strona wniosła o jej uchylenie. Zarzucono naruszenie przepisów postępowania w zakresie dyspozycji art. 122 O.p., art. 187 § 1, art. 191 O.p. poprzez wadliwe prowadzenie postępowania dowodowego oraz naruszenie prawa materialnego poprzez uchybienie dyspozycji art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.

W uzasadnieniu wskazano, że organy obu instancji, wbrew obowiązującemu prawu podatkowemu przyjęły, że przedmiotowa nieruchomość winna być opodatkowana jako związana z prowadzoną przez R. K.-C. działalnością gospodarczą, w sytuacji gdy nieruchomość ta nie wchodziła i nie wchodzi w skład prowadzonego przedsiębiorstwa a jedynie w skład majątku osobistego małżonków.

W odpowiedzi na skargę SKO wniosło o jej oddalenie, podtrzymując swe dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sad Administracyjny zważył, co następuje:

I.

Skarga zasługuje na uwzględnienie. Badając niniejszą sprawę w ramach przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) i w oparciu o akta sprawy, zgodnie z art. 133 § 1 p.p.s.a., Sąd dopatrzył się takich naruszeń prawa, które skutkuje koniecznością wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji.

Sąd stwierdził, że decyzja skarżona narusza przepis art. 1a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l., przez błędną ich wykładnię, w zakresie, w jakim nakazuje zastosować do posiadanych przez stronę, gruntu i budowli stawkę podatku "jak za działalność gospodarczą".

II.

Z mocy art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, między innymi dla budynków lub ich części:

a) mieszkalnych,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pod pojęciem grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z woli ustawodawcy (art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.) należy rozumieć grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.o.l., chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

III.

Stan sprawy jest następujący - w dniu 2 paźdz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »