Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.01.2012

Pusta faktura a obowiązek zapłaty VAT

Z uzasadnienia WSA: Hipoteza normy prawnej wynikającej z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje także przypadki wystawienia tzw. pustej faktury, która nie dokumentuje żadnej sprzedaży. Podkreślić należy, że z obowiązku zapłaty podatku VAT na podstawie ww. art. 108 ust. 1 nie zwalania podatnika okoliczność, iż do podwójnego wstawienia faktur VAT doszło na skutek nieprawidłowego działania biura rachunkowego. Przedsiębiorca ponosi wszelkie ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym także w wyborze osoby upoważnionej do wypisywania i doręczania kontrahentom faktur VAT.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Sławomir Presnarowicz, Sędziowie sędzia WSA Jacek Pruszyński, sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), Protokolant Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 września 2011 r. sprawy ze skargi T. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, kwiecień, lipiec, sierpień i wrzesień 2007 roku:

1. uchyla zaskarżoną decyzję,
2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana do czasu uprawomocnienia się wyroku,
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz skarżącego T. R. kwotę 2.876 zł (słownie: dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Decyzją z [...] marca 2011 r., nr [...], Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. określił Panu T. R. (dalej powoływany także jako "Skarżący") kwoty podatku od towarów i usług do zapłaty za styczeń, kwiecień, lipiec, sierpień i wrzesień 2007 r. w łącznej wysokości 15.268 zł. Organ kontroli skarbowej ustalił, iż Skarżący dwukrotnie wystawił na rzecz C. s.c. faktury VAT dokumentujące wykonanie tej samej usługi - 6 sztuk w formie odręcznej i 6 sztuk w formie wydruku komputerowego. Zdaniem organu, wystawienie dodatkowych faktur w formie wydruku komputerowego zrodziło obowiązek zapłaty wynikającego z nich podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., w dalszej części uzasadnienia powoływaną w skrócie u.p.t.u.).

Decyzją z [...] czerwca 2011 r., nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w B., utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Organ odwoławczy wskazał, że w sprawie została przesłuchana Pani S. A. W. - osoba prowadząca księgi rachunkowe Skarżącego, a zarazem upoważniona do wystawienia w jego imieniu faktur VAT. Zeznała, że faktury komputerowe wystawiono, gdyż w trakcie sprawdzania dokumentacji C.s.c. stwierdzono błędy w treści faktur wystawionych odręcznie (jako nazwę usługi wpisano "usługa budowlana" zamiast "usługa posadzkarska"). Organ uznał, że faktury wystawione komputerowo nie dokumentują faktycznych zdarzeń gospodarczych, co oznacza, że Skarżący wprowadził do obrotu prawnego tzw. puste faktury, które jednak podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.t.u. Organ odwoławczy nie zgodził się z twierdzeniami podniesionymi w odwołaniu, jakoby faktury "odręczne" zostały skutecznie anulowane przed ich doręczeniem nabywcy usługi. Stwierdził, że gdyby tak było, to podatnik posiadałby w swojej ewidencji faktury wystawione komputerowo i nie posługiwałby się fakturami wystawionymi odręcznie. Tymczasem Skarżący dwukrotnie przedłożył w toku postępowania wyłącznie faktury wypisane odręcznie. Organ zaznaczył przy tym, że oświadczenie o anulowaniu faktur wstawionych odręcznie, Pani S. A. W. złożyła dopiero [...] marca 2011 r., mimo że w trakcie przesłuchania w charakterze świadka [...] stycznia 2011 r. utrzymywała, że oryginały faktur VAT wypisanych odręcznie zostały zniszczone w 2008 r. Organ odwoławczy wskazał ponadto, że Pani S. A. W. zawodowo trudniła się prowadzeniem ksiąg rachunkowych i powinna była wiedzieć, że do prostowania pomyłek zawartych w fakturach VAT wiążących się zwłaszcza z nazwą nabywcy lub oznaczeniem usługi służą noty korygujące. Tymczasem w celu poprawienia błędów w nazwie usługi na fakturach wpisanych odręcznie ponownie wystawiła w formie wydruku komputerowego faktury VAT dokumentujące te same transakcje, a Skarżący opatrzył je własnoręcznym podpisem. Oznacza to, że Skarżący świadomie wprowadził do obrotu prawnego puste faktury, narażając budżet państwa na utratę wpływów z tytułu podatku od towarów i usług.

Na powyższe rozstrzygnięcie Skarżący, reprezentowany przez pełnomocnika, wywiódł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w której wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie:

– art. 106 ust. 1 u.p.t.u., poprzez niewłaściwe zastosowanie - uznanie, że wystawione przez Skarżącego faktury VAT nie zostały anulowane, przez co są fakturami VAT;

– art. 108 ust. 1 u.p.t.u., poprzez błędną interpretacje i niewłaściwe zastosowanie - uznanie, że Skarżący wystawił dwukrotnie na rzecz C. s.c. faktury VAT dokumentujące dokonanie tych samych transakcji;

– art. 21 § 1 pkt. 1, § 3 i § 4, art. 207 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej powoływana w skrócie jako "o.p.") w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 41, poz. 214 ze zm., dalej powoływana w skrócie jako "u.k.s."), poprzez niewłaściwe zastosowanie - wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń, kwiecień, sierpień i wrzesień 2007 r.;

– art. 121 § 1 o.p. w zw. z art. 31 ust. 1 u.k.s., poprzez jego niezastosowanie - prowadzenie postępowania w sposób, który nie pogłębia zaufania obywateli do organów podatkowych poprzez niedopuszczenia środków dowodowych wnioskowanych prócz pełnomocnika kontrolowanego;

– art. 122 o.p. w zw. z art. 31 ust. 1 u.k.s., poprzez niezastosowanie - brak dążenia do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego;

- art. 187 § 1 o.p. w zw. z art. 31 ust. 1 u.k.s., tj. brak wyczerpującego rozpatrzenia i oceny dowodów poprzez: brak rzetelnej rekonstrukcji stanu taktycznego celem prawidłowego załatwienia sprawy oraz wybiórcze dobieranie dowodów i informacji celem uzasadnienia założonej pierwotnie tezy;

– art. 188 o.p. poprzez, niezastosowanie - nieuwzględnienie wniosku pełnomocnika o ponowne przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków;

– art. 191 o.p. w zw. z art. 31 ust. 1 u.k.s. poprzez nie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »