Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.12.2011

Stawka VAT na montaż sauny

Z uzasadnienia WSA: Usługi polegające na dostawie wraz z montażem i uruchomieniem kabin saun, montażu urządzeń do saun, montażu wanien SPA, łaźni parowych, przy spełnieniu warunku, iż są wykonywane w budynkach lub ich częściach i są zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, są opodatkowane 8% stawką podatku od towarów i usług, jeżeli przedmiotowe usługi są wykonywane w procesie budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy przedmiotowego obiektu budowlanego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Łozowska (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Joanna Kuczyńska Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Protokolant st. sekretarz sądowy Maria Żymańczyk po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 30 listopada 2011 r. sprawy ze skargi R. K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 czerwca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

I. uchyla zaskarżoną interpretację,
II. zasądza od Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi na rzecz strony skarżącej kwotę 200,00 zł (dwieście 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Skarżący R. K., wnioskiem złożonym dnia 5 kwietnia 2011 r., uzupełnionym pismem z dnia 30 maja 2011 r., zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia kabin saun, montażu urządzeń do saun, wanien SPA, łaźni parowych.

Opisując stan faktyczny podał, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza związana jest głównie z wykonywaniem i montażem saun i urządzeń SPA - wanien SPA, łaźni parowych, pieców do saun itp. Każda kompletna sauna zbudowana jest z kabiny drewnianej (wykonywana z własnego materiału lub kupowana jako gotowa kabina innego producenta celem sprzedaży z usługą montażu), pieca do sauny (kupowanego i sprzedawanego z usługą montażu) oraz akcesoriów (kupowanych i montowanych w tej kabinie).

Wanny SPA i łaźnie parowe są kupowane i odsprzedawane zawsze z usługą dostawy, montażu i uruchomienia. W większości przypadków montaż tych urządzeń występuje w obiektach budownictwa mieszkaniowego zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust 12 ustawy o VAT, czyli sklasyfikowanych według PKOB w PBKOB 111 i 112 i w przypadku lokali mieszkalnych o powierzchni do 150 m2, a w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2 (i tych przypadków dotyczą pytania).

Z klientami zawierana jest umowa, na dostawę, montaż i uruchomienie tych urządzeń, lecz nie każdy klient przywiązuje wagę do formy pisemnej i chce poświęcić swój czas na sporządzenie takiej umowy. Podobna sytuacja jest w zakresie klasyfikacji obiektu do obiektów budownictwa mieszkaniowego zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Klienci często nie wiedzą czy obiekt spełnia te wymogi, czy nie, wobec tego nie chcą niczego deklarować.

W piśmie z dnia 30 maja 2011 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wnioskodawca wskazał, iż od dnia 01.06.2004 r. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytania:

1. Jaka stawka VAT (23% czy 8%) jest właściwa w przypadkach dotyczących wykonywania czynności w obiektach budownictwa mieszkaniowego zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT:

- dostawa, montaż i uruchomienie kabin saun wykonywanych zarówno przez producenta wyrobu, jak i przez podmiot nie będący producentem wyrobu, sklasyfikowanych PKWiU 2008 w pozycji 43.32.10.0,

- montaż urządzeń do saun, montaż wanien SPA, łaźni parowych itp. innych producentów (PKWiU 2008 43.22.1)?

2. Czy wnioskodawca ma prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT 8% do całości usługi świadczonej w obiektach mieszkalnych bez względu na powierzchnię użytkową? A jeżeli nie, to w jaki sposób ustalać te powierzchnie i czy jest wymóg każdorazowego dokumentowania tej powierzchni i w jaki sposób ustalić stawkę VAT dla usług opisanych w pytaniu 1?

3. Czy podatnik jest zobowiązany do zawierania pisemnych umów na roboty budowlano-montażowe i czy jest zobowiązany do przechowywania i okazania w przypadku kontroli, a ich nieposiadanie nie uprawnia podatnika do zastosowania obniżonego VAT 8%, gdy nie zachowano formy pisemnej umowy na świadczenie usługi budowlano- montażowej?

Zdaniem wnioskodawcy, zarówno sauny jak i inne urządzenia SPA sprzedawane są zawsze z usługą montażu i uruchomienia. Łącznie zatem stanowią usługę obejmującą kompleksowo dostawę i montaż elementów własnej produkcji jak i innych producentów. Urządzenia i elementy są na stałe połączone z instalacją elektryczną i nie ma możliwości swobodnego rozporządzania nimi - wymagają wcześniej demontażu. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowe usługi stanowią roboty instalacyjne - tak też zakwalifikował je Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi - opinia klasyfikacyjna z dnia 23.06.2010 r., którą to opinię przedłożono w załączeniu wniosku. W ocenie strony, czynności te należy zaklasyfikować do robót budowlano-montażowych i w odniesieniu do części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12) opodatkowane są stawką VAT 8%.

Z klientem zawierana jest umowa na wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu odpowiednio sauny (sklasyfikowane według PKWiU 2008 43.32.10.0), montażu urządzeń do saun, wanien SPA, łaźni parowej lub innych urządzeń SPA (sklasyfikowane według PKWiU 2008 43.22.1).

Według obowiązującej dla celów podatkowych klasyfikacji PKWiU montaż kabin saun drewnianych wykonywanych bez względu na to czy podmiot jest producentem montowanego wyrobu lub nie, klasyfikowana jest w grupowaniu obejmującym roboty instalacyjne i całość w przypadku realizacji w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym powinna, zdaniem wnioskodawcy, stanowić roboty budowlano- montażowe objęte obniżoną 8% stawką VAT.

Obniżoną stawkę VAT można stosować w przypadku realizacji ww. usług w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. Przepisy nie mówią o konieczności dokumentowania tego stanu faktycznego, więc na usługodawcę nie został nałożony obowiązek dokumentowania tej powierzchni. Poza tym jest to dla usługodawcy trudne do uczynienia w sposób wiarygodny, gdyż może jedynie opierać się na informacjach Zleceniodawcy, o ile ten chce i jest w stanie je udzielić. Podobnie jest z zawieraniem umów. Umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Zleceniodawcą ma na celu zabezpieczyć interesy stron. Nie zawsze Zleceniodawca wymaga i chce zachowania formy pisemnej umowy. Zdaniem podatnika, nie ma to wpływu na charakter świadczonej usługi i jednocześnie nie ma konieczności zawierania tych umów w formie pisemnej dla celów dowodowych dla organów skarbowych - wystarczy właściwe zaewidencjonowanie usługi poprzez wystawienie paragonu lub faktury VAT.

Minister Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 16 czerwca 2011 r., na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zwanej dalej - O.p., oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu interpretacji, organ powołał i dokonał analizy szeregu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej - ustawą o VAT, tj.: art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5a, 8 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 41 ust. 2, art. 41 ust. 12, art. 41 ust. 12a, art. 41 ust. 12b. Wskazano także na przepisy § 7 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649), a także na obowiązujące od dnia 6 kwietnia 2011 r. nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392). Organ podniósł, że przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęć budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie odwołał się do przepisów prawa budowlanego, a także definicji zawartej w Wikipedii w odniesieniu do pojęcia modernizacja. Jednocześnie wskazał na słownikowe znaczenie pojęcia remont i montaż.

Zdaniem organu, analiza stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę na tle przytoczonych przepisów prawa prowadzi do wniosku, iż czynności polegające na dostawie wraz z montażem i uruchomieniem kabin saun, montażu urządzeń do saun, montażu wanien SPA, łaźni parowych, które - jak wskazywał wnioskodawca - stanowią roboty budowlano-montażowe, nie mieszczą się w katalogu czynności wymienionych w przepisie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Przepis ten przewiduje bowiem stosowanie preferencyjnej stawki podatku do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przedmiotowe czynności nie są również objęte dyspozycją § 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2010 r., jak również rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Zatem, dla robót budowlano-montażowych polegających na:

- dostawie wraz z montażem i uruchomieniem kabin saun, bez względu na to, czy dokonuje ich producent wyrobu czy podmiot niebędący producentem,

- montażu urządzeń do saun, montażu wanien SPA, łaźni parowych,

w obiekcie budowlanym lub jego częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (PKOB 11) zastosowanie ma 23% stawka podatku, bowiem czynności te nie stanowią usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, jak również usług, o których mowa w § 7 ww. rozporządzenia.

Jednocześnie, zdaniem organu, stawka 23% będzie miała także zasto...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »