Ulga na złe długi przy płatności w ratach

Z uzasadnienia WSA: W przypadku ustalenia w umowie, iż płatność ma następować w ratach, o uprawdopodobnieniu nieściągalności części wierzytelności można mówić dopiero po upływie 180 dni od płatności każdej raty.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Andrzej Błesiński, Sędziowie sędzia WSA Wiesława Pierechod (spr.), sędzia WSA Ryszard Maliszewski, Protokolant pomocnik sekretarza Jolanta Piasecka, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 23 listopada 2011 r. sprawy ze skargi S. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za I kwartał 2009 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia "[...]" Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania, utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia "[...]" nr "[...]" określającą S.G. zobowiązanie w podatku od towarów i usług za I kwartał 2009 r. na kwotę 142.641 zł.

Z akt sprawy i motywów decyzji wynika, że organ podatkowy I instancji wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w związku ze złożoną w dniu 12.11.2009 r. przez podatnika korektą deklaracji VAT-7K za I kwartał 2009 r., w trybie art.89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U nr 54, poz.535, ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT lub ustawą.

Konsekwencją stwierdzenia, że podatnikowi nie przysługiwało prawo skorygowania podatku należnego z tytułu dostawy towaru na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona - za I kwartał 2009 r. - było wydanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego decyzji określającej wysokość zobowiązania za ten okres.

W odwołaniu podatnik żądał uchylenia powyższej decyzji, zarzucając naruszenie art.122 Ordynacji podatkowej przez niewyjaśnienie stanu faktycznego. Organ, oceniając, czy wierzytelność można było uznać jako nieściągalną, błędnie potraktował wpłaty dokonane przez dłużnika jako zaliczane na należność główną. Nie uwzględnił wynikających z umowy terminów płatności i przysługujących wierzycielowi odsetek od nieterminowych wpłat.

Dyrektor Izby Skarbowej nie uwzględnił odwołania.

Wskazał, że stosownie do art. 89a ustawy o VAT podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Możliwość ta powstaje wówczas, gdy spełnionych jest szereg warunków dotyczących samej wierzytelności, warunków jej powstania jak i osoby dłużnika i wierzyciela.

Następnie organ odwoławczy przytoczył treść art. 89a ust. 2 pkt.1-6, określających te warunki. Podał, że sposób dokonania korekty podatku należnego określa ust. 3 art. 89a. Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6. Obowiązki podatnika - wierzyciela związane z korektą regulują przepisy art. 89a ust. 4, 5 i 6 ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej wskazał na następujący stan faktyczny:

W dniu 2.09.2009 r. podatnik wraz z żoną dokonali sprzedaży nieruchomości, położonych w E. przy ul. S., tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działki ewidencyjne 28/24../25.../26../27 o łącznym obszarze 0,2825 ha, wraz z własnością znajdującego się na tym gruncie budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość o wartości netto 600.000 zł podatek VAT 132.000 zł. Zgodnie z § 3 ust. 1 aktu notarialnego z dnia 2.02.2009 r. (Rep.A nr. "[...]") zapłata ceny wynikającej z umowy, tj. kwoty 732.000 zł. Miała nastąpić w czterech ratach:

1. kwota 200.000.zł w terminie do 16.02.2009 r.;
2. kwota 200.000 zł. w terminie do 25.03.2009 r.;
3. kwota 132.000 zł. w terminie do 15.05.2009 r.;
4. kwota 200.000 zł. w terminie do 31.12.2009 r.

Zgodnie z § 4 aktu notarialnego wydanie nieruchomości nastąpiło w dniu jego podpisania. W tym samym dniu podatnik wystawił na nabywcę firmę C. W. I. fakturę VAT nr "[...]", w której określono kwotę brutto 732.000 zł, kwotę podatku należnego 132.000 zł oraz termin i sposób płatności: przelewem, w terminie 14 dni tj. do 16.02.2009 r.

W dniu 27.04.2009 r. podatnik złożył deklarację VAT-7K za I kwartał 2009 r., w której wykazał m.in. podatek należny z powyższej faktury w wys. 132.000 zł.

W dniu 21.10.2009 r. do Urzędu Skarbowego wpłynęło zawiadomienie o dokonanej korekcie za I kwartał 2009 r., które zostało skutecznie cofnięte w dniu 9.11.2009 r.

Następnie w dniu 12.11.2009 r. podatnik ponownie złożył zawiadomienie o korekcie podatku należnego za I kwartał 2009 r. Do pisma dołączył korektę deklaracji VAT-7K; kopię faktury VAT z dnia 2.02.2009 r.; oświadczenie, ze wierzytelności nie zostały zbyte osobom trzecim; potwierdzenie wysłania do dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego (przesyłka listowa za potwierdz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »