Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.12.2011

Podział majątku małżonków a PIT od sprzedaży nieruchomości

Skoro podatniczka nabyła wraz z mężem do majątku wspólnego przedmiotową nieruchomość, a wspólność ustawowa jest wspólnością bezudziałową to prawo własności nieruchomości nie przysługiwało jej jedynie w połowie, lecz była ona współuprawniona do całości nieruchomości. W związku z tym nieuprawnionym jest twierdzenie organów podatkowych, że podatniczka na skutek podziału majątku wspólnego nabyła nieruchomość, a dopiero w wyniku podziału majątku wspólnego nabyła drugą połowę nieruchomości należącą do męża.

Powyższe spowodowało brak możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albowiem upłynął wskazany w tym przepisie pięcioletni termin z uwagi na fakt sprzedaży nieruchomości.

Czym innym jest nabycie nieruchomości do majątku wspólnego, a czym innym jest podział tego majątku na dwie równe części. Do majątku wspólnego może wchodzić wiele nieruchomości do których każdy z małżonków ma te same prawa /bezudziałowo/. Dopiero w ramach podziału małżonkowie decydują się na skutek szeregu zaistniałych okoliczności w jakim zakresie podzielą się przedmiotami majątkowymi wchodzącymi do majątku wspólnego. Ów podział jest czyniony do wysokości przysługującego każdemu z małżonków udziału w majątku wspólnym.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz, Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Borońska, Sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Trzęsicka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3 listopada 2011 r. przy udziale - sprawy ze skargi E. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 20 maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych:

I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika urzędu Skarbowego w Ś, z dnia 10 lutego 2011 r. Nr [...];
II. orzeka, że decyzje wymienione w pkcie I) nie podlegają wykonaniu;
III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 2.867 (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] maja 2011 r. Nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] lutego 2011 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia w dniu 28 lipca 2006 r. nieruchomości stanowiącej grunty rolne zabudowane, obejmującej działkę nr [...] położonej we wsi L. w kwocie 15.000 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.818 zł na podstawie art. 207, art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. zwanej dalej "O.p.") oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) -c), art. 28 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm. zwanej dalej "updof").

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 13 września 1999 r. w formie aktu notarialnego Rep. A Nr [...] małżonkowie E. i W. M. nabyli na prawach wspólności ustawowej własność niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działki Nr [...] o pow. [...] ha, położonej we wsi L., gmina M. Państwo M. zawartą w dniu 6 lipca 2005 r. umową majątkową małżeńską ustanowili rozdzielność majątkową (akt notarialny Rep. A nr [...]/2005), w dniu 13 lipca 2005 r. małżonkowie zawarli umowę o podział majątku wspólnego (akt notarialny Rep. A nr [...]/2005). W dniu 28 lipca 2006 r. strona skarżąca, na podstawie zawartej w tym dniu umowy sprzedaży, dokonała odpłatnego zbycia nieruchomości położonej w L. obejmującej grunty rolne zabudowane na kwotę 300.000 zł (akt notarialny Rep. A nr [...]/2006). W dniu 11 sierpnia 2006 r. strona skarżąca złożyła w Urzędzie Skarbowym w S. (data wpływu 16 sierpnia 2006 r.) oświadczenie o wykorzystaniu uzyskanego przychodu ze sprzedaży użytków rolnych zabudowanych w kwocie 150.000 zł (a więc w wysokości połowy ceny sprzedaży pomniejszonego o poniesione przez sprzedającego koszty sprzedaży w wysokości 3.832 zł). Kwota przeznaczona na cele mieszkaniowe w postaci nabycia budynku mieszkalnego lub jego części została wykazana w kwocie 146.128 zł.

Powołaną na wstępie decyzją organ podatkowy pierwszej instancji określił stronie skarżącej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia w dniu 28 lipca 2006 r. nieruchomości stanowiącej grunty rolne zabudowane, obejmującej działkę nr [...] położonej we wsi L. w kwocie 15.000 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.818 zł. Organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że nabycie połowy własności nieruchomości położonej w L. nastąpiło przez stronę skarżącą w chwili dokonania wraz z małżonkiem zakupu tj. w dniu 13 września 1999 r. Nieruchomość ta weszła do majątku wspólnego, w którym co do zasady każdy z małżonków posiada równe udziały. Z uwagi na to, że sprzedaż nieruchomości nastąpiła w 2006 r. przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1999 r. nie będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż od dnia nabycia nieruchomości upłynął już okres pięcioletni wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof. Na podstawie natomiast umowy o podział majątku dorobkowego organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że wskutek podziału majątku dorobkowego strona skarżąca uzyskała prawo do nieruchomości w części przekraczającej udział, jaki przysługiwał jej w majątku dorobkowym małżeńskim, stąd też nabycie w tej części utożsamiać należy z datą dokonania podziału majątku wspólnego, w związku z powyższym dla ustalenia podstawy opodatkowania przyjęto przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości odpowiadający proporcjonalnie udziałowi nabytemu w drodze zniesienia współwłasności, tj. kwotę 150.000 zł a podatek wyniósł 15.000 zł.

Na skutek wniesionego przez stronę odwołania, organ odwoławczy wydał wskazaną na wstępie, zaskarżoną decyzję w którym uznał on za prawidłowe stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji co do opodatkowania stawką 10% przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości w 2006 r. w części nabytej w wyniku działu majątku dorobkowego. Jednocześnie organ odwoławczy, powołując się na treść art. 19 ust. 1 zd. 1 updof nie uznał jako koszty odpłatnego zbycia kosztów sprzedaży wskazanych przez stronę skarżącą w wysokości 3.832 zł. (połowa kwoty 7664 zł obejmująca wynagrodzenie notariusza, PCC, opłatę sądową, VAT). Zauważono bowiem, że koszty te na mocy aktu notarialnego Rep. A nr [...]/2006 ponieśli kupujący a nie strona skarżąca.

W skardze do Wojewó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »