Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.11.2011

Ulga na złe długi a obowiązek korekty podatku naliczonego

Z uzasadnienia WSA: Poprzez skorzystanie z ulgi na złe długi konstrukcyjnie przestaje istnieć podatek, który został skorygowany. Przestaje zatem faktycznie istnieć także podatek naliczony, który można odliczyć, a to oznacza, że obowiązek korekty podatku naliczonego jest zasadny. Wskazana regulacja nie może jednak oznaczać, że w wyniku otrzymania zawiadomienia o skorzystaniu z ulgi, podatnik-dłużnik ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, bez względu na to, czy dług faktycznie istnieje. Taka interpretacja art. 89b ustawy o VAT prowadziłaby do możliwości nadużycia prawa przez nieuczciwego podatnika-sprzedawcę.

SENTENCJA

Dnia 16 listopada 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski Sędziowie: Sędzia NSA Paweł Janicki Sędzia WSA Joanna Tarno (spr.) Protokolant: Małgorzata Kowalczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2011 roku sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Innowacyjno - Wdrożeniowego "A" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za maj 2007 roku:

1. uchyla zaskarżoną decyzję;
2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z [..] r. nr [...], określającą Przedsiębiorstwu Innowacyjno-Wdrożeniowemu A Sp. z o.o. (dalej: Spółka) wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za maj 2007 r. w kwocie 359.054 zł.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wyjaśnił, że pismem z dnia 7 sierpnia 2009 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego W. W. poinformował Naczelnika Urzędu Skarbowego w S., że B S.A. (dalej: PPGK), będące podatnikiem tamtego Urzędu, złożyło deklarację VAT-7 za czerwiec 2009 r., w której wykazało rozliczenie podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności w wysokości 355.626,03 zł, wynikających z faktury z dnia [...] r., wystawionej przez Spółkę A.

Pismem z dnia [...]r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. wezwał Spółkę do złożenia korekty deklaracji zgodnie z art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), powoływanej dalej jako "ustawa o VAT".

W odpowiedzi na to wezwanie Spółka wyjaśniła, że PPGK zawiadomiło ją o zastosowaniu korekty podatku VAT w kwocie 355.626,03 zł, wynikającej z niezapłaconej faktury z [...] r. nr [...], jednak wysokość nieściągalnej wierzytelności wynikającej z tej faktury jest kwestią sporną i stanowi przedmiot postępowania sądowego. Strona wyjaśniła, że zakwestionowała wysokość korekty kwoty podatku VAT, z uwagi na niepotrącenie kary umownej rozliczonej notą księgową wystawioną [...]r. nr [...] w kwocie 1.764.504,28 zł.

Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości, tj. braku złożenia korekty deklaracji, była decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...]r., określająca Spółce zobowiązanie w podatku od towarów i usług za maj 2007 r. w wysokości 359.054 zł.

W odwołaniu strona wniosła o uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i umorzenie postępowania, zarzucając:

- rażące naruszenie przepisów postępowania tj. art. 120, 121, 124, 187 oraz 200 Ordynacji podatkowej, poprzez zaniechanie prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych i podejmowania działań niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego oraz wnikliwego i wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego, co przejawiło się w ocenie, że w rozpatrywanej sprawie zaistniały przesłanki do wydania zaskarżonej decyzji,

- naruszenie prawa materialnego tj. art. 89a w związku z art. 89b ustawy o VAT przez przyjęcie, że PPGK ma prawo do korekty podatku VAT w kwocie 355.626,03 zł, a strona ma obowiązek do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, nie biorąc pod uwagę faktu udokumentowania nieściągalności wierzytelności w znacznie mniejszej.

W uzupełnieniu odwołania Spółka przesłała m.in. dokumentację dotyczącą transakcji udokumentowanej fakturą z [...] r. nr [...].

Utrzymując w mocy decyzję organu pierwszej instancji Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. wyjaśnił, że zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89a ust. 1a ustawy o VAT).

Na podstawie ust. 2, przepis ust 1 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
2) wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;
3) wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
4) wierzytelności nie zostały zbyte;
5) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
6) wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

W myśl art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6, i nieuregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, podatnik (dłużnik) jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia.

Zgodnie z art. 89b ust. 2 ustawy o VAT w przypadku częściowego uregulowania należności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Organ wyjaśnił, że w dniu 3 lipca 2006 r. Spółka jako zamawiający zawarła umowę z PPGK. Faktura VAT stanowiąca rozliczenie umowy została wystawiona w dniu [...] r. na kwotę brutto 1.972.107,97 PLN.

W związku z brakiem zapłaty za wykonaną usługę i wystawioną przez dłużnika notą księgową, która ostatecznie nie została zaakceptowana, PPGK chcąc otrzymać bezsporną część zapłaty tj. kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z faktury, a kwotą wynikającą z noty, wystąpiło do sądu cywilnego z pozwem o zapłatę. Postępowanie sądowe zostało zakończone prawomocnym wyrokiem zasądzającym na rzecz wierzyciela kwotę 174.153,62 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Kwota ta nie została przez dłużnika dobrowolnie uregulowana. Dłużnik nie wyraził również zgody na zawarcie ugody.

W dniu 22 maja 2009 r. strona otrzymała od wierzyciela zawiadomienie o zastosowaniu korekty podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy o VAT z tytułu niezapłaconej faktury VAT z [...] r. w kwocie 355.626,03 zł.

Organ stwierdził, że na dłużniku, który jest stroną dokonującą korekty podatku naliczonego, ciążą obowiązki wynikające z art. 89b ustawy o VAT. W przypadku otrzymania przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6, tzn. zawiadomienia dłużnika o skorygowaniu podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 i nie uregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, dłużnik jest obowiązany ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »